Lene productivă

Joacă jocul Memorize!

Traducere engleză-română pentru "mainstream"

 

Traducere directă engleză-română

Rezultate: 1-22 din 66

mainstream {substantiv}

Nu găsești aici traducerea unui termen? Anunță-ne sau introdu propria traducere mai jos.
 

Exemple de utilizare

Exemple de utilizare pentru "mainstream" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

Some questions were answered at least by the mainstream of those who spoke.

Cel puţin majoritatea celor care au intervenit au răspuns la o serie de întrebări.

I can only tell you that all the EU institutions are committed to gender mainstreaming.

Pot doar să vă spun că toate instituţiile sunt decise să integreze egalitatea de gen.

Supervisory measures, which need to be mainstreamed, are also important.

Măsurile de supraveghere, care trebuie să fie integrate, sunt, de asemenea, importante.

Measures for the social inclusion of the Roma can be mainstreamed in various policy fields.

Măsurile pentru incluziunea romilor poate fi extinsă în diferite domenii de politică.

They are not seen as somebody who is in the mainstream of society.

Nu sunt considerate persoane care fac parte din societatea normală.

How do we mainstream the question and the problems of the Roma in these instruments and policies?

Cum vom integra chestiunea şi problemele romilor în aceste instrumente şi politici?

I voted for the report on gender mainstreaming in EU external relations.

Am votat pentru raportul privind integrarea dimensiunii de gen în cadrul relaţiilor externe ale UE.

'Roma mainstreaming' should become the working approach of all EU institutions.

"Abordarea integratoare a romilor” ar trebui să devină abordarea de lucru a tuturor instituţiilor UE.

Thus, the Union has a specific mission of promoting and mainstreaming equality between men and women.

Astfel, Uniunea are misiunea specifică de a promova şi integra egalitatea dintre bărbaţi şi femei.

We will therefore know more, and this culture of mainstreaming and support will grow.

Vom şti aşadar mai multe, iar această cultură a canalizării eforturilor şi a sprijinului se va dezvolta.

Not least because the Czech President does not share the mainstream EU view of the Russia-Georgia conflict.

Mai ales că preşedintele ceh nu împărtăşeşte viziunea comunitară generală asupra conflictului Rusia-Georgia.

They lie in a very delicate area between mainstream business and the creation of cultural products.

Acestea se situează într-o zonă foarte delicată între activitatea principală și crearea de produse culturale.

This is a pragmatic and efficient way to mainstream transparency into all our policies.

Aceasta este o metodă pragmatică şi eficientă de a integra transparenţa în cadrul tuturor politicilor noastre.

Following the adoption of this platform, gender mainstreaming became widespread throughout the European Union.

După adoptarea acestei platforme, integrarea egalităţii de gen a devenit larg răspândită în întreaga Uniune Europeană.

The final point to which I should like to draw attention concerns the mainstreaming of biodiversity into other policies.

Aspectul ultim asupra căruia aş dori să atrag atenţia priveşte integrarea biodiversităţii în celelalte politici.

The principle of gender mainstreaming is key to the professional education and training system.

Principiul abordării integratoare a egalității de gen este esențial pentru un sistem profesionist de educație și pregătire.

Mainstreaming culture can lead to mutual understanding, peaceful cooperation and stability, as well as to economic benefits.

Răspândirea culturii poate duce la înțelegere reciprocă, cooperare și stabilitate pașnică, precum și avantaje economice.

Incidentally, the Commission wanted to abolish it and mainstream human rights and democracy through all external programmes.

Întâmplător, Comisia a dorit să îl desființeze și să integreze drepturile omului și democrația prin toate programele externe.

In order to ensure that our society remains cohesive, we must see justice between the generations as a mainstream task.

Pentru a ne asigura că societatea noastră rămâne coerentă, trebuie să vedem echitatea între generaţii ca o sarcină principală.

I hope that you do convey this message about international mainstreaming to your counterparts at international level.

Sper că veţi transmite chiar acest mesaj privind integrarea internaţională corespondenţilor dumneavoastră la nivel internaţional.
 

Sugerează o nouă traducere engleză-română

Crezi că o nouă traducere din engleză în română ar trebui adăugată în dicționarul englez-român? Nu ai putut găsi vreo expresie colocvială sau vreun regionalism în engleză? Și tu poți participa la îmbunătățirea acestui dicționar englez-român. Poți adăuga propria sugestie de traducere engleză-română în spațiile de mai jos.

EnglezăEngleză

Ultimele traduceri sugerate de către utilizatori: ciot, motor cu reacție, termic, legătura țesăturii, de aceea

Cuvinte similare

maidenhood · maidenlike · maidenly · mail · maimed · main · Maine · mainland · mainly · mainsheet · mainstream · maintainer · maintenance · maize · maizena · majestic · majestically · majesty · majlis · major · major-domo

Mai multe în dicționarul român-englez.