Traducere engleză-română pentru "Mrs."

EN Mrs. Română traducere

Mrs. {substantiv}
RO
Mr {substantiv}
RO

EN Mrs.
play_circle_outline
{substantiv}

Mrs.
play_circle_outline
madam {f} (urmat de nume)

Sinonime (în engleză) pentru "Mrs.":

Mrs.
English
Mr
English

Exemple de utilizare pentru "Mrs." în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishMrs Gräßle, Mr Garriga and numerous other Members have asked additional questions.
Dna Gräßle, dl Garriga şi mulţi alţi deputaţi au adresat întrebări suplimentare.
EnglishSo I repeat my fervent appeal and have my fingers crossed for Mrs Ashton's mission.
Aşadar, îmi repet apelul fervent şi sper ca misiunea dnei Ashton să aibă succes.
EnglishIn contrast to Mrs Corazza Bildt, I think that a good compromise has been reached.
Spre deosebire de dna Corazza Bildt, consider că s-a ajuns la un compromis bun.
EnglishMy second point is about symmetry, and I am addressing Mrs Ferreira in particular.
A doua remarcă se referă la simetrie, și mă adresez, în special, dnei Ferreira.
EnglishThe Commission's proposal and Mrs Laperrouze's report point in this direction.
Propunerea Comisiei şi raportul dnei Laperrouze se înscriu în această direcţie.
EnglishMr and Mrsrequest your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Domnul şi doamna... vă invită la nunta fiului/fiicei lor în data de ... la ... .
EnglishMrs Ferreira's report is concerned with preventing severe macroeconomic imbalances.
Raportul dnei Ferreira vizează prevenirea dezechilibrelor macroeconomice grave.
EnglishMr President, I think it is good that you have been counting, Mrs Geoghegan-Quinn.
Dle președinte, cred că ați procedat bine că ați numărat, dnă Geoghegan-Quinn.
EnglishI am pleased at the adoption of Mrs Jeggle's report, to which I myself contributed.
Sunt mulțumit de adoptarea raportului dnei Jeggle, la care am contribuit și eu.
EnglishI am naturally thinking, first and foremost, but not only, of Mrs Sherry Rehman.
Mă gândesc firește, în primul și în primul rând, dar nu numai, la dna Sherry Rehman.
English. - Mr President, I have to agree with Mrs Jeggle.
în numele Grupului ECR. - Dle președinte, trebuie să fiu de acord cu dna Jeggle.
EnglishHowever, I would like to pick up on an idea that Mrs Pack has just mentioned.
Cu toate acestea, aş vrea să tratez o idee pe care tocmai a menţionat-o dna Pack.
EnglishTomorrow afternoon, we shall be voting on the report by Mrs Panayotopoulos-Cassiotou.
Mâine după-amiază vom vota raportul elaborat de doamna Panayotopoulos-Cassiotou.
EnglishI would like to congratulate the rapporteur, Mrs Meissner, on this very fine report.
Doresc să o felicit pe raportoare, dna Meissner, pentru raportul său competent.
EnglishYou have just told us, Mrs Vassiliou, that you hope to receive Parliament's support.
Tocmai ne-aţi spus, dnă Vassiliou, că speraţi să primiţi sprijinul Parlamentului.
EnglishOf course, Mrs Schroedter, this is a critical dialogue; that is absolutely clear.
Desigur, dnă Schroedter, acesta este un dialog critic; acest lucru este foarte clar.
EnglishAs Mrs Hautala is aware, extending sanctions requires unanimity in the Council.
După cum ştie dna Hautala, extinderea sancţiunilor necesită unanimitate în Consiliu.
EnglishIn this case we must support the resolution and also what Mrs Vergiat has said.
În consecinţă, trebuie să sprijinim rezoluţia şi ceea ce a spus dna Vergiat.
EnglishMrs De Keyser said that, for this reason, her group had withdrawn its signature.
Dna De Keyser a spus că, din acest motiv, grupul său şi-a retras semnătura.
EnglishOne is the framework directive, and Mrs Podimata's report is exactly about this.
Unul este directiva-cadru, iar raportul dnei Podimata se referă exact la acest lucru.