Search for the most beautiful word
to alcoholize
abdicated

VOTE NOW

Traducere engleză-română pentru "outcome"

 

Traducere directă engleză-română

Rezultate: 1-28 din 336

outcome {substantiv}

outcome {substantiv} (dar şi: conclusion, effect, result, issue)

The EU certainly does not want such an outcome, nor, I suspect, does Russia.

UE nu îşi doreşte în niciun caz un astfel de rezultat şi presupun că nici Rusia.

This is why the parliaments of both countries should ratify that outcome beforehand.

De aceea, parlamentele ambelor ţări ar trebui să ratifice în prealabil acest rezultat.

Nonetheless, the Commission continues to push for a satisfactory outcome.

Comisia continuă însă să insiste pentru a obține un rezultat satisfăcător.

We really did manage to achieve a good outcome within a very short space of time.

Am reuşit într-adevăr să obţinem un rezultat bun într-un interval de timp foarte scurt.

The question now is what can we still do to guarantee a better outcome?

Acum întrebarea este: ce putem face pentru a garanta un rezultat mai bun?

outcome {substantiv} (dar şi: upshot, issue, event, result)

That would be a bad outcome and that is the reason why we have maintained our proposal.

Ar fi o consecinţă nefastă şi din acest motiv ne-am menţinut propunerea.

Another outcome has been the very fast turnover of teaching staff in those schools with a high concentration of migrant children.

O altă consecinţă este fluctuaţia rapidă a personalului didactic din şcolile cu un număr mare de copii provenind din familii migrante.

Accordingly, it has to be stated that after a year in which we have demanded diplomacy and determination, the outcome has been positive.

În consecinţă, trebuie să afirmăm că, la un an după ce am solicitat diplomaţie şi hotărâre, rezultatul este pozitiv.

Consequently when these governments meet together as legislators, these affairs are, shall we say, confidential; citizens must then await the final outcome.

În consecinţă, în momentul în care aceste guverne se întâlnesc în calitate de legiuitori, aceste afaceri sunt, să spunem, confidenţiale; cetăţenii trebuie să aştepte rezultatul final.

outcome {substantiv} (dar şi: result, sequel)

outcome {substantiv} (dar şi: upshot, result, effect, consequence)

efect {n}
Nu găsești aici traducerea unui termen? Anunță-ne sau introdu propria traducere mai jos.
 

Sinonime

Sinonime (în engleză) pentru "outcome":

 

Traduceri similare

Traduceri similare în dicționarul englez-român

 

Exemple de utilizare

Exemple de utilizare pentru "outcome" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

Of course, the ultimate outcome will depend primarily on the election results.

Desigur, rezultatul suprem va depinde în primul rând de rezultatele alegerilor.

We are talking about the outcome of the last Council meeting, of 19 November 2009.

Discutăm despre rezultatul ultimei reuniuni a Consiliului din 19 noiembrie 2009.

The discussion and outcome should be as operational and productive as possible.

Discuția și rezultatul ar trebui să fie cât se poate de operaționale și productive.

The amending budget is the outcome of the entry into force of the Treaty of Lisbon.

Bugetul rectificativ este rezultatul intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

I hope that this accident will not have any impact on the outcome of the elections.

Sper ca acest accident să nu producă efecte asupra rezultatului alegerilor.

That decision did have an important impact on the outcome of the election in Germany.

Acea decizie a avut un impact major asupra rezultatului alegerilor din Germania.

Given these circumstances, I am satisfied with the outcome of the meeting.

Având în vedere aceste împrejurări, sunt mulţumit de rezultatul reuniunii.

The British government publishes a White Paper on the outcome of the renegotiations.

Guvernul britanic publică o carte albă privind rezultatul renegocierilor.

Whilst the outcome could have been better, we voted on an acceptable compromise.

Deşi rezultatul ar fi putut fi mai bun, am votat un compromis acceptabil.

I believe that the outcome of the vote shows how quickly the procedure has been learnt.

Cred că rezultatul votului arată cât de repede a fost învăţată procedura.

The outcome of the conciliation procedure must be seen as a victory for Parliament.

Rezultatul procedurii de conciliere trebuie considerat drept o victorie a Parlamentului.

There have been repeated attempts to manipulate and distort the outcome of the election.

Au avut loc tentative repetate de a manipula şi de a denatura rezultatul alegerilor.

And yes, there is a tendency in Europe to put process ahead of outcomes.

Şi da, în Europa există tendinţa de a pune procesul înaintea rezultatelor.

That was what I was told was the outcome of the meeting this afternoon.

Mi s-a comunicat că acesta a fost rezultatul reuniunii din această după-amiază.

The Commission will inform you later of the outcome of its discussions.

Comisia vă va informa ulterior cu privire la rezultatul discuțiilor sale.

Democracy is not only about elections, but also respect for the outcome of the elections.

Democrația nu înseamnă doar alegeri, ci și respectarea rezultatului alegerilor.

These are all things that could still substantially influence this outcome.

Toate acestea sunt aspecte care pot influența considerabil rezultatul.

The scope of the possible revision will depend on the outcome of the impact assessment.

Domeniul de aplicare al posibilei revizuiri va depinde de rezultatul evaluării impactului.

In fact, we are very satisfied with the outcome achieved in this title.

De fapt, suntem foarte mulțumiți de rezultatul obținut în acest titlu.

Countries such as China have been waiting for the outcome from Cancún.

Anumite țări, cum ar fi China, au așteptat să vadă rezultatul obținut la Cancun.
 

Rezultate găsite pe forum

Rezultate obținute pe forum pentru "outcome"

 

Sugerează o nouă traducere engleză-română

Crezi că o nouă traducere din engleză în română ar trebui adăugată în dicționarul englez-român? Nu ai putut găsi vreo expresie colocvială sau vreun regionalism în engleză? Și tu poți participa la îmbunătățirea acestui dicționar englez-român. Poți adăuga propria sugestie de traducere engleză-română în spațiile de mai jos.

EnglezăEngleză

Ultimele traduceri sugerate de către utilizatori: ciot, motor cu reacție, termic, legătura țesăturii, de aceea

Cuvinte similare

Mai multe traduceri pe bab.la în dicționarul român-englez.