×Rezultatele pentru "some". "sommer" nu este momentan în dicționarul nostru.

Prezentare pe scurt

some {pronume}
câteva · oarecare · câţiva · care (unii) · vreun · ceva (nişte)

some {adjectiv}
aproximativ · nişte · puțin · cam

some {articol}
niște

some {adverb}
câtva · cam (aproximativ)

detalii complete

Sinonime

some: approximately · about · close to

Mai mult (8)
Search for the most beautiful word
to freeze up
pita

VOTE NOW

Traducere engleză-română pentru "sommer"

Rezultatele pentru "some". "sommer" nu este momentan în dicționarul nostru.
 

Traducere directă engleză-română

Rezultate: 1-17 din 17

some {pronume}

some {pron.} (dar şi: a few)

câteva {pron.}

Mr Rehn, you have made some very encouraging statements over the last few days.

Dle Rehn, aţi făcut nişte afirmaţii foarte încurajatoare în ultimele câteva zile.

This is not limited, as the honourable Member is suggesting, to some countries.

Acest lucru nu se limitează la câteva ţări, aşa cum sugerează onorabilul deputat.

First of all, some of the most dangerous chemical pesticides are being banned.

În primul rând, se interzic câteva dintre cele mai periculoase pesticide chimice.

We must improve it, and Mr Monti will provide us with some concrete proposals.

Trebuie să o îmbunătăţim, iar dl Monti ne va furniza câteva propuneri concrete.

Turning to some of the specific issues, I would like to highlight the following.

Revenind la câteva dintre problemele specifice, aş dori să evidenţiez următoarele.

some {pron.} (dar şi: little)

oarecare (neînsemnat) {pron.}

Provisional application dates from 2008, and we have some experience with figures.

Aplicarea provizorie datează din 2008, si avem o oarecare experiență cu cifrele.

We cannot have certainty, but we certainly need to have some stability.

Deşi nu putem avea siguranţă absolută, în mod cert trebuie să avem o oarecare stabilitate.

Some countries would favour the ESF being nationalised to some extent in the next budget.

Unele țări ar fi în favoarea naționalizării într-o oarecare măsură a FSE în bugetul următor.

Citizens accept scientific risk to some extent, but only if it can be measured.

Cetățenii acceptă riscul științific într-o oarecare măsură, dar numai dacă poate fi măsurat.

In Bahrain, in spite of some return to normality on the streets, the situation remains tense.

În Bahrain, în ciuda unei oarecare reveniri la normalitate pe străzi, situația rămâne tensionată.

some {pron.} (dar şi: a few)

câţiva {pron.}

Some honourable Members here have said that this is a sovereign matter for Hungary.

Câţiva stimaţi deputaţi au spus aici că este vorba despre o chestiune suverană a Ungariei.

There is a big meeting to discuss issues with some of the foreign ministers.

Va avea loc o reuniune mare pentru a discuta unele chestiuni cu câţiva miniştri de externe.

First, some of you have mentioned Frontex, Mr Catania in particular.

În primul rând, câţiva dintre dvs. aţi amintit de Frontex, dl Catania în mod deosebit.

The perpetrators belong to a local militia and some local police officers were involved.

Vinovaţii aparţin unei miliţii locale şi au fost implicaţi câţiva ofiţeri de poliţie din zonă.

This was also mentioned by some of our fellow Members who spoke previously.

Acest lucru a fost menţionat de asemenea de câţiva antevorbitori.

some {pron.}

care (unii) {pron.}

I would like to address three key points which some of you have already mentioned.

Aş dori să mă refer la trei puncte principale pe care unii dintre dvs. le-au menţionat deja.

The Lisbon Strategy, which some criticise, was actually heading in the right direction, overall.

Strategia de la Lisabona, pe care unii o critică, se îndrepta de fapt în direcţia bună, în general.

One example could be eurobonds, which some see as a new burden on national budgets.

Un exemplu ar putea fi euroobligațiunile, pe care unii le văd ca pe o povară asupra bugetelor naționale.

That is why the Commission will be ready to support some of the measures that some of you have proposed.

De aceea, Comisia va fi pregătită să sprijine unele dintre măsurile pe care unii dintre dvs. le-au propus.

Disproportionate increases in the Union budget, which some wish to see, are not acceptable.

Creșterile disproporționate, pe care unii doresc să le vadă în cadrul bugetului Uniunii, nu sunt acceptabile.

some {pron.} (dar şi: any)

vreun {pron.}

I think it is right that we should not start with some sort of financial competition now.

Cred că este corect să nu începem vreun fel de competiţie financiară acum.

Did this outbreak start in Germany or some other Member State?

Această epidemie a apărut în Germania sau în vreun alt stat membru?

The feeling is that pay flexibility might help in some way.

Există sentimentul că flexibilitatea remunerației ar putea ajuta în vreun fel.

Frankly, I do not see that our individual Member States have enough leverage to impose some kind of measures on China.

Sincer, nu cred că statele noastre membre dispun de pârghii suficiente pentru a impune vreun fel de măsuri asupra Chinei.

What is happening in Syria is a popular aspiration for democracy and the rule of law - it is not some foreign plot.

Ce se întâmplă în Siria reprezintă aspirația populației la democrație și la statul de drept - nu este vreun complot străin.

some {pron.}

ceva (nişte) {pron.}

some {adjectiv}

some {adj.} (dar şi: around, approximate, rough, about)

aproximativ {adj. m.}

Indeed, for some Member States, dependence on the gas supplied by Russia reaches about 100%.

Într-adevăr, unele state membre depind în proporţie de aproximativ 100% de gazul furnizat de Rusia.

Some of them are still alive, while their descendants number almost 800 000.

Unii dintre aceştia încă trăiesc, în timp ce descendenţii lor sunt în număr de aproximativ 800 000.

Some 25 million people in the European Union are unemployed.

Aproximativ 25 de milioane de persoane din Uniunea Europeană se află în șomaj.

There are some six million women in Poland who are homemakers.

În Polonia aproximativ şase milioane de femei sunt casnice.

We will have to raise an estimated figure of some EUR 8 billion for the 3 300-kilometre pipeline.

Va trebui să strângem o sumă estimată la aproximativ 8 miliarde euro pentru cei 3 300 km de gazoduct.

some {adj.}

nişte {adj. m./f.}

Mr Rehn, you have made some very encouraging statements over the last few days.

Dle Rehn, aţi făcut nişte afirmaţii foarte încurajatoare în ultimele câteva zile.

It would be good if we could draw some conclusions from this lesson for the future.

Ar fi bine dacă am putea trage nişte concluzii din această lecţie, pentru viitor.

The Court has issued some opinions - five paragraphs - to us, but we do not know.

Curtea a emis nişte opinii - cinci paragrafe - adresate nouă, însă nu ştim.

Providing SOLVIT with additional staff obviously incurs some costs as well.

Bineînţeles că suplimentarea personalului SOLVIT implică şi nişte costuri.

However, at least this saves our taxpayers some of the unnecessary waste.

Totuşi, în felul acesta contribuabilii sunt scutiţi de nişte cheltuieli inutile.

some {adj.}

puțin (ceva) {adj. m.}

At national level, the euro is now worth only half or less in some countries.

La nivel național, euro valorează acum jumătate sau mai puțin în unele țări.

Despite this, it is, unfortunately, a right that is little respected in some countries.

Din păcate, în ciuda acestui fapt, acesta este un drept care este puțin respectat în unele țări.

Some file types are less safe because they can carry viruses.

Unele tipuri de fișiere sunt mai puțin sigure, deoarece pot transporta viruși.

That is presumably why some Members were a little irritated.

Probabil că de aceea unii deputați au fost puțin deranjați.

I am pleased that there has been at least some modicum of common sense.

Sunt mulțumit că, cel puțin, a existat un modic bun simț.

some {adj.}

cam {adj. m./f.}

I know that there are some celebrations in Madrid today, but little else.

Ştiu că astăzi au loc nişte festivităţi de comemorare la Madrid, dar cam atât.

Get outstanding sharpness and image quality—some models even support high definition video—with Microsoft LifeCam webcams.

Utilizând camerele Web Microsoft LifeCam, obţineţi o claritate şi o calitate remarcabilă a imaginii, unele modele fiind compatibile chiar cu videoclipuri HD.

Having said this, while I respect the delicate nature of some of the issues addressed by our proposals, I believe the Commission's text has been diluted a bit too much.

Acestea fiind spuse, chiar dacă respect natura delicată a anumitor aspecte abordate în propunerile noastre, consider că textul Comisiei a pierdut puţin cam mult din consistenţă.

some {articol}

some {art.} (dar şi: any)

niște {art.}

in writing. - The Agreement is not perfect but does herald some serious progress.

în scris. - Acordul nu este perfect, dar vestește niște progrese importante.

Ladies and gentlemen, I will now give you some very important information.

Doamnelor și domnilor, vă voi comunica acum niște informații foarte importante.

Europe must set itself some homework and make sure that it is completed.

Europa trebuie să își aloce niște teme și să se asigure că le duce la bun sfârșit.

If I can have some information, I am sure I will be happy to intervene.

Dacă mi-ați da niște informații, voi fi cu siguranță bucuros să intervin.

Baroness Ashton, you must now draw some conclusions from the report.

Baroneasă Ashton, acum trebuie să trageți niște concluzii din acest raport.

some {adverb}

some {adv.} (dar şi: a little)

câtva {adv.}

It appears that this situation will continue for quite some time.

Se pare că această situație va mai continua câtva timp.

For some time, Europe's demographic situation has also been forcing us to consider the employment of older people.

De câtva timp, situaţia demografică a Europei ne-a forţat să luăm în considerare angajarea oamenilor în vârstă.

We entered into the process some time ago and, through interaction, we have been able to take a number of Parliament's good ideas on board already and to explain a number of our ideas.

Am demarat acest proces cu câtva timp în urmă și, prin interacțiune, am putut să preluăm deja o serie de idei bune ale Parlamentului și să explicăm o serie din ideile noastre.

This transparency register may be just a small victory, however it can be seen as a move in the same direction as Washington D.C., where the Lobbying Act on Disclosure has existed for some time.

Acest registru de transparență poate fi doar o mică victorie, dar poate fi considerat drept o mișcare în direcția Washington D.C., unde Legea lobby-ingului există de câtva timp.

some {adv.} (dar şi: approximately, about)

Nu este tocmai ceea ce căutai? Anunță-ne că traducerea pentru termenul "sommer" lipsește.
 

Sinonime

Sinonime (în engleză) pentru "some":

 

Exemple de utilizare

Exemple de utilizare pentru "sommer" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

Madam President, ladies and gentlemen, I should obviously like straight away to reassure Mrs Sommer during this discussion.

Doamnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, evident, doresc imediat să o reasigur pe doamna Sommer în cadrul acestei discuţii.

Mrs Sommer is still in the Chamber and I thought it appropriate, even though she is not listening, to respond to what she said.

Dna Sommer mai este în Cameră şi am crezut că este potrivit, deşi nu ascultă, să răspund la ceea ce a afirmat.

Der Sommer war sehr groß...'.

Der Sommer war sehr groß...'.

There has been a suggestion that somehow we should withdraw this motion for resolution that Mrs Sommer says is undemocratic and non-transparent - that her group knew nothing about this.

A fost sugerat că ar trebui să retragem această propunere de rezoluţie, despre care dna Sommer spune că este nedemocratică şi netransparentă - că grupul său nu ştia nimic despre aceasta.
 

Sugerează o nouă traducere engleză-română

Crezi că o nouă traducere din engleză în română ar trebui adăugată în dicționarul englez-român? Nu ai putut găsi vreo expresie colocvială sau vreun regionalism în engleză? Și tu poți participa la îmbunătățirea acestui dicționar englez-român. Poți adăuga propria sugestie de traducere engleză-română în spațiile de mai jos.

EnglezăEngleză

Ultimele traduceri sugerate de către utilizatori: ciot, motor cu reacție, termic, legătura țesăturii, de aceea

Cuvinte similare

În dicționarul român-englez vei găsi mai multe traduceri.