Traducere cehă-engleză pentru "napadat"

CS

"napadat" engleză traducere

CS napadat
volume_up
[napadnu] {verb}

Zkrátka si myslím, že je nespravedlivé takto napadat jakoukoli instituci.
I just think it is unfair to attack any institution in that way.
Není intelektuálně upřímné Komisi stále napadat.
It is not intellectually honest to attack the Commission all the time.
Důležité tedy je napadat základní příčiny terorismu.
So the important thing is to attack terrorism's underlying causes.
(Smích) Tak mě napadá, určitě znáte tu starou filozofickou otázku, když spadne v lese strom a nikdo to neslyší, stalo se to vůbec?
(Laughter) Actually, you know that old philosophical thing, if a tree falls in a forest and nobody hears it, did it happen?
Tak mě začalo napadat, že možná vaše biologie vás táhne směrem k některým lidem radši než k jiným.
So, it began to occur to me that maybe your biology pulls you towards some people rather than another.
První podmínka, která mě napadá, je, že se musíme snažit zajistit, aby tento mechanismus v co největší míře řídila Komise.
The first condition that occurs to me is that we need to try to ensure that the mechanism is managed by the Commission as far as possible.
napadat (dar şi: dopadat, kulhat)
to have a limp in one leg

Exemple de folosire pentru "napadat" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

CzechA jakmile cévy proniknou dovnitř, nádor se může rozrůst, může napadat okolní tkáně.
And once those vessels invade the cancer, it can expand, it can invade local tissues.
CzechZa těchto okolností je samozřejmě snadné napadat proces OSN.
Under these circumstances, it is clearly easy to knock the UN process.
CzechV této Sněmovně není možné napadat jiné poslance.
In this House we do not allow any kind of intimidation of other Members.
CzechMůj přístup k napadání kreacionismu se liší od evoluční lobby, můj přístup je napadat náboženství jako celek.
My approach to attacking creationism is unlike the evolution lobby.
CzechJe nepřijatelné občany Irska napadat a tlačit ke zdi.
Insulting and coercing the people of Ireland is unacceptable.
CzechPane Gollnischi, nemusíte mě napadat.
Mr Gollnisch, you do not need to challenge me.
CzechSkutečně bylo nutné čekat, až děti začnou zabíjet nebo napadat jiné děti, abychom takovéto rozhodnutí přijali?
Have we really needed to wait to see children killing children or children assaulting children for us to take this sort of decision?
CzechNemůžete takto někoho napadat, aniž byste nebyla naprosto konkrétní a nepředložila naprosto zásadní, konkrétně podložené důkazy.
You cannot make challenges like that without being absolutely specific and bringing forward absolutely crucial, concrete-based evidence.
CzechZ těchto důvodů se domnívám, že bychom Turecko měli podporovat a nehledat neustále způsoby, jak ho kritizovat a napadat.
It is for these reasons that I believe we should be very supportive of Turkey and not seek constantly to find ways of criticising her and sniping at her.
CzechPožádejte pana Mubaraka, aby přestal napadat demonstrující, protože to dělá, aby potom mohl říci: "Uprostřed tohoto chaosu obnovím pořádek."
Ask Mr Mubarak to stop attacking the demonstrators, because he is doing that so that he can then say: 'I am going to restore order amid this chaos'.
CzechNicméně bychom měli s obavou zaznamenat, že se některé země snaží celý proces napadat a podkopávat důvěryhodnost Rady pro lidská práva.
However, we should note with concern that some countries are trying to hijack the whole process and undermine the credibility of the Human Rights Council.
CzechJak už jsem dříve několikrát uvedl, nemůžete od pondělí do soboty Brusel nebo Štrasburk napadat a očekávat, že občané v neděli dají svůj hlas Evropě.
As I have said several times before, you cannot bash Brussels or Strasbourg from Monday to Saturday and expect citizens to vote in favour of Europe on Sunday.
CzechV dřívějších dobách měla informace pouze vláda a jen několik málo zvolených lidí se mohlo pokusit tyto informace vzít, vznášet námitky a napadat je.
In the old days, only the government could hold the information, and only a few elected people could try and grab that information and question it and challenge it.
CzechTo by oběma účastníkům legislativního procesu dávalo skutečnou možnost určité návrhy rozhodnutí předložené Komisí napadat, či dokonce přenesení pravomoci zrušit.
This would provide the two legislative bodies with a real opportunity to object to certain draft decisions proposed by the Commission, or even to revoke the delegation.
Czech(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se za to, k čemu zde předtím došlo, v žádném případě jsem nechtěl kolegyni poslankyni napadat, a tímto se jí omlouvám.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I am sorry for what happened earlier but I certainly had no intention of intimidating my fellow Member, and I offer my apologies to her.
CzechProto si myslím, že musíme vzít v úvahu, že linie soutěže, kterou jsem vysvětlovala předtím, je celkem jasná a že by se neměla napadat jinými způsoby myšlení.
Therefore, I think that what we have to take into account is that this competition line that I was explaining earlier is quite clear and that it should not be attacked by other ways of thinking.
CzechMyslím si, že se Barrosova Komise neodvážila příliš často napadat Radu za to, že se snaží jít zpět, místo aby šla kupředu, avšak nyní je to právě ten případ.
I think that the Barroso Commission has all too often not dared to challenge the Council when the Council was seeking to move backwards instead of forwards, but now the Commission has done just that.