Traducere cehă-engleză pentru "sloužící"

CS

"sloužící" engleză traducere

EN

CS sloužící
volume_up
{adjectiv masculin}

sloužící (dar şi: konající, obsluha, obsluhující, podávací)
Letos v březnu maďarské předsednictví přijalo závěry sloužící zájmům zemědělců.
This March, the Hungarian Presidency adopted presidential conclusions serving the interests of European farmers.
I pro politické komisaře sloužící orgánům to musel být děsivý pohled.
It must have been a horrifying sight even for the political commissars serving the authorities.
Nejdéle sloužící poslanec může mít alespoň zkušenost, o kterou se lze opřít, na rozdíl od věku.
The longest serving Member at least has experience to fall back on, rather than merely age.

Exemple de folosire pentru "sloužící" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

CzechJe to vlastně jedna z pák zahraniční politiky sloužící k usměrňování globalizace.
It is, in fact, one of the levers of foreign policy intended to help regulate globalisation.
CzechČlenské státy musí podle něj vyvinout zvláštní zařízení sloužící ke kontrole tachografů.
The Member States must therefore develop specific equipment to monitor the tachograph.
CzechDále vítám opatření sloužící k dohledu nad tímto odvětvím rybolovu.
Moreover, I welcome the measures for supervising control of this fishery.
CzechAno, díky tomuto rozpočtu budeme moci provádět politiky sloužící evropským občanům.
Yes, thanks to this budget, we will be able to implement policies in the service of European citizens.
CzechV seznamu nainstalovaných programů odinstalujte všechny ostatní programy sloužící k zabezpečení Internetu.
In the list of installed programs, uninstall any other Internet security programs.
CzechPrávo zaměstnanců na odpočinek a dovolenou se změnilo v komoditu sloužící k obohacení kapitálu.
The right of workers to rest and a holiday has been turned into a commodity to enrich capital.
CzechMezi běžné doplňky sloužící k přehrávání videa patří Adobe Flash, Microsoft Silverlight nebo QuickTime.
Some common add-ons used for playing video are Adobe Flash, Microsoft Silverlight, or QuickTime.
CzechClearType je technologie zobrazení počítačových písem sloužící k dosažení čistého a hladkého vzhledu písem.
ClearType is a technology for displaying computer fonts so that they appear clear and smooth.
CzechNový majitel tak získává majetek sloužící k podnikání.
The new owner thereby acquires a business asset.
CzechVoda je zdroj, který patří všem, je to základní zdroj a ne zboží sloužící nadnárodním společnostem.
Water is a resource that belongs to everyone, an essential resource and not a commodity at the service of the multinationals.
CzechDruhou polovinou byla touha kontrolovat trasy sloužící k přepravě přírodních surovin k výrobě energie skrz Gruzii.
The other half was the desire to control the routes through Georgia used to transport raw materials for energy.
CzechProto trváme na tom, že je nutné vytvořit právní rámec sloužící k předcházení a k penalizaci přesidlování podniků.
We therefore insist that a regulatory framework must be established to prevent and penalise relocations of undertakings.
CzechCílem je opravdu evropská a skutečně specifická organizace sloužící společným zájmům všech evropských občanů.
The goal is a truly European, and in reality, a sui generis organisation which serves the common interests of all Europe's citizens.
CzechZároveň nám znovu ukazuje, jak Evropská unie sebe sama vnímá jako nástroj sloužící zájmům nadnárodních monopolů.
It also shows us, once again, how the European Union also sees itself as an instrument in the service of the interests of transnational monopolies.
CzechSchengenský informační systém je největší společnou evropskou databází sloužící jako informační systém pro členské státy.
The Schengen Information System is the largest common European database which operates as a joint information system for the Member States.
Czechnaše budoucí sídlo, které se stane naším domovem i domovem pro euro, bude symbolizovat naše hodnoty sloužící občanům Evropy.
our future premises, the new home of the ECB and of the euro, will symbolise our values being at the service of fellow European citizens.
CzechV důsledku toho by mělo být znárodněno, aby se zajistily veřejné politiky sloužící národním zájmům a obyvatelstvu jako celku.
As a result, this should be nationalised in order to guarantee public policies that serve national interests and the population as a whole.
CzechDohody mezi podniky - například ty na podporu programů výzkumu - mohou zakrýt omezující obchodní postup, sloužící k vyloučení soupeře.
Agreements between undertakings - on supporting research programmes, for example - can conceal a restrictive trade practice designed to eliminate a rival.
CzechV metodě sloužící k přípravě summitu a dokumentů, které se mají přijmout, se rovněž odráží uznání Afriky jako strategického světového partnera.
Africa's recognition as a strategic world partner is also reflected in the method used to prepare for both the summit and the documents to be adopted.
CzechZásada volného pohybu nikdy nebyla zamýšlena jako nástroj levné pracovní síly nebo jako zásada sloužící k oslabování sociálních podmínek zaměstnanců.
The free movement principle was never intended to be a tool for cheap labour or as a principle by which workers' social conditions can be diluted.