Traducere engleză-cehă pentru "haste"

EN

"haste" cehă traducere

volume_up
haste {substantiv}
CS

"hasit" engleză traducere

EN haste
volume_up
{substantiv}

haste (dar şi: expediency, hastiness, speed, success)
A bit more haste would have been useful, and perhaps cheaper.
Větší spěch by býval přišel vhod a možná by byl i levnější.
European taxpayers in many countries may, today, pay a great deal for this haste.
Tento spěch bude dnes stát evropské daňové poplatníky řady zemí mnoho prostředků.
Spěch bude na úkor kvality.
haste (dar şi: grapple, grip, speed)
haste (dar şi: speed, rush, precipitancy, precipitance)

Sinonime (în engleză) pentru "haste":

haste

Exemple de folosire pentru "haste" în cehă

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishI oppose that because it would be to act in haste without scientific evidence.
Jsem proti tomu. protože by to znamenalo jednat ukvapeně bez vědeckých důkazů.
EnglishThis further highlights the undue haste with which the German authorities acted.
To jen podtrhuje zbytečnou ukvapenost, s jakou jednaly německé orgány.
EnglishThe Member States that have stopped short of this just have to make haste.
Členské státy, které se v tomto procesu zastavily, si budou muset pospíšit.
EnglishI agree we want to reinforce our safety culture, but let us not act in haste.
Souhlasím s tím, že chceme opětovně posílit kulturu naší bezpečnosti, ale nejednejme ukvapeně.
EnglishIt smacks of undue haste, and the committees did not know what they were voting on.
Má příchuť přílišného spěchu a výbory nevěděly, o čem hlasují.
EnglishHow, then, is the Commission's haste for unilateral revision of trade defence policy justified?
Proč potom Komise spěchá v případě jednostranného přezkumu politiky na ochranu obchodu?
EnglishUrgency does not mean haste, and it certainly does not exclude taking time for joint reflection.
Naléhavost neznamená ukvapenost a rozhodně nevylučuje určitý čas na společnou reflexi.
EnglishI see that many of them want to see some haste in this process, and I can understand that.
Vidím, že mnozí z nich by tento proces rádi urychlili, a chápu to.
EnglishAlso, the undue haste to get an agreement could lead to bad legislation.
I nepřiměřené zrychlování úsilí o dosažení dohody může vést ke vzniku špatných právních předpisů.
EnglishWe should be working on the principle of caution rather than haste.
Měli bychom pracovat na principu varování a nehrnout se dál.
EnglishPerhaps, however, for this very reason, there has been a certain amount of haste in sealing the agreement.
Avšak možná právě z tohoto důvodu se tato dohoda uzavírala ve spěchu.
EnglishIf this goes to conciliation, the negotiations must be conducted calmly - and not in haste - at long last.
Pokud se toto téma dostane do dohodovacího řízení, musí být konečně jednání vedena klidně, a nikoli ve spěchu.
EnglishThe Council seems to be very sensibly pulling back from the brink and listening to that old adage, 'marry in haste, repent at leisure'.
Zdá se, že Rada velice rozumně couvá od zrádného okraje a naslouchá starému přísloví "pozdě bycha honit".
EnglishOne aspect that concerns me is the partial decoupling of aid; the haste to move forward in decoupling aid may endanger many crops.
Jeden aspekt, který mě znepokojuje, je částečné oddělení plateb; shon při postupu oddělování může ohrozit mnoho výnosů.
EnglishIt is true that he who acts in haste may pay twice over, but it is also true that he who takes in haste will not always pay back on time or in full.
Platí, že kdo rychle dává, dvakrát dává, ale také platí, že kdo rychle bere, ne vždy včas a všechno vrátí.
EnglishOn the other hand, I would like to warn against a certain degree of haste because all these construction processes require a certain amount of time.
Na druhé straně bych chtěl varovat před jistou mírou spěchu, protože všechny tyto procesy budování vyžadují určitý čas.
EnglishDue to the haste of some, we are going to be faced with a legal action lasting several years in the Court of Justice, as my government has already said.
Jak už řekla má vláda, kvůli spěchu některých ostatních se budeme po několik let setkávat s přemi u Soudního dvora.
EnglishWe were only consulted at the last minute, in haste and in a non-binding manner as the instrument was about to be incorporated into the Community acquis.
S námi se konzultovalo až v poslední minutě, v rychlosti a nezávazně, když se měl nástroj zapracovat do acquis Společenství.
EnglishI do not understand why the Council is attempting to make a decision in such haste, without any serious consultation with the European Parliament.
Nerozumím tomu, proč se Rada pokouší učinit rozhodnutí v takovém spěchu, bez jakýchkoliv vážných konzultací s Evropským parlamentem.
EnglishThe PPE-DE Group continues to hold the view that a thorough investigation would have been more worthwhile than this resolution, which was adopted in haste.
Skupina PPE-DE nadále zastává názor, že důkladné vyšetření by bylo přínosnější než toto usnesení, které bylo přijato ve spěchu.