Traducere engleză-cehă pentru "hurricane"

EN

"hurricane" cehă traducere

volume_up
hurricane {substantiv}
EN

hurricane {substantiv}

volume_up
1. Meteorologie
It's like a death of a relative, or a cyclone, or a hurricane, or an earthquake.
Je to například smrt příbuzného, nebo cyklón, nebo hurikán, anebo zemětřesení.
I couldn't build this the way I knew because hand-tied knots weren't going to withstand a hurricane.
Nemohla jsem síť vyrobit známým způsobem, protože ručně vázané uzly by nedokázaly přežít hurikán.
As we now know, the beating of a butterfly's wings in Strasbourg may sometimes unleash a hurricane thousands of miles away.
Jak už víme, třepot křídel motýla ve Štrasburku může někdy rozpoutat hurikán tisíce míl daleko.
hurricane
It has intervened or helped in cases of devastating hurricanes, such as Hurricanes Gudrun and Kyril.
Zasahoval nebo pomáhal v případě obrovských uragánů, jako byl uragán Gudrun nebo Kyril.

Exemple de folosire pentru "hurricane" în cehă

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWith the approach of the hurricane season, they have to be urgently relocated.
Vzhledem k blížícímu se období hurikánů musí být tito lidé co nejrychleji přemístěni.
EnglishSevere measures were taken because of the financial hurricane and jobs were lost.
V důsledku této finanční bouře byla přijata přísná opatření a došlo ke ztrátě pracovních míst.
EnglishToday, as you know, an international hurricane is sweeping the world.
Jak víte, v současné době je svět zmítán mezinárodní vichřicí.
EnglishWe had to engineer it to move gracefully in an average breeze and survive in hurricane winds.
Síť jsme museli zkonstruovat tak, aby se půvabně pohybovala v běžném vánku a vydržela i hurikány.
EnglishEveryone knows how important intervention was both in the case of the tsunami and during hurricane Katrina.
Každý ví, o jak důležité zásahy se jednalo v případě tsunami a při hurikánu Katrina.
EnglishAnd my timing was not great either: 2005, when I did the Atlantic, was the year of Hurricane Katrina.
Ani načasování nebylo zrovna skvělé. ~~~ Rok 2005, kdy jsem se přes Atlantik vydala byl rokem hurikánu Katrina.
EnglishThe same is true of people affected by the hurricane.
To samé platí pro lidi postižené hurikánem.
EnglishFrance applied for assistance from the Fund following hurricane Dean which affected Martinique and Guadeloupe in August 2007.
Francie požádala o pomoc v důsledku hurikánu Dean, který v srpnu 2007 postihl Martinik a Guadeloupe.
EnglishThey can handle a hurricane that comes and goes.
Poradí si s hurikánem, který přijde a odejde.
EnglishOn behalf of the European Parliament, I would like to send a message of solidarity to the victims of hurricane Gustav in the Caribbean.
Jménem Evropského parlamentu bych chtěl vyslat odkaz solidarity obětem hurikánu Gustav v karibské oblasti.
EnglishThe urgent thing would have been to debate the recent tragedy caused by Hurricane Ida when it hit El Salvador at the beginning of November.
Naléhavým tématem k rozpravě by byla nedávná tragédie způsobená hurikánem Ida, který na začátku listopadu zasáhl Salvador.
EnglishWe have a Solidarity Fund from which EUR 13 million is going to France following the havoc wrought by Hurricane Dean in Martinique and Guadeloupe.
Z Fondu solidarity připadlo 13 milionů EUR Francii v důsledku pohromy způsobené hurikánem Dean v Martiniku a na Guadeloupe.
EnglishThe real question is why BP is drilling for oil through 5 000 metres of rock, in water 1 500 metres deep, in the middle of a hurricane zone.
Skutečnou otázkou je, proč BP vrtá ropu skrz 5 000 metrů skály 1 500 metrů pod hladinou, a to vše uprostřed zóny s častým výskytem hurikánů.
EnglishAs I said in my first speech, we were the first to send specialists to the scene of the disaster in the cases of the tsunami and hurricane Katrina.
Jak jsem již uvedl ve svém prvním vystoupení, byli jsme první, kdo vyslal specialisty na místo katastrofy v případě tsunami a hurikánu Katrina.
English(Music) What you just heard are the interactions of barometric pressure, wind and temperature readings that were recorded of Hurricane Noel in 2007.
(Hudba) To, co jste právě slyšeli, jsou interakce atmosférického tlaku, větru a teploty, které byly zaznamenány během Hurikánu Noel v roce 2007.
EnglishI support the decision to allocate aid from the Solidarity Fund to France for Martinique and Guadeloupe, which were hit by Hurricane Dean in August 2007.
Podporuji rozhodnutí přidělit Francii pomoc z Fondu solidarity určenou Martiniku a Guadeloupe, které byly v srpnu 2007 zasaženy hurikánem Dean.
English. - (SV) France has submitted an application to mobilise the Fund as a consequence of 'Hurricane Dean', which affected Martinique and Guadeloupe in August 2007.
písemně. - (SV) Francie předložila žádost o uvolnění prostředků z Fondu solidarity v důsledku hurikánu Dean, který v srpnu 2007 zasáhl Martinik a Guadeloupe.
EnglishHowever, if we compare it with the floods and the simultaneous hurricane in Australia or with the earthquake in Christchurch in New Zealand, we all escaped unharmed.
Když ji ale porovnáme se záplavami a v téže době s hurikánem v Austrálii nebo se zemětřesením v městě Christchurch na Novém Zélandu, všichni jsme vyvázli bez úrazu.
EnglishWhen the political landscape offers such little hope of change, inevitably frustrations boil over - as we now see with the hurricane of change blowing across the region.
Když politické prostředí poskytuje jen takto málo naděje na změnu, frustrace nevyhnutelně vyvřou na povrch - jak nyní vidíme v případě hurikánu oznamující změnu napříč regionem.
EnglishIn addition to the areas affected by the hurricane of 2008, our aid targets the most vulnerable regions of the country, as well as the refugee camps along the Thailand-Burma border.
Naše podpora se kromě oblastí postižených roku 2008 hurikánem zaměřuje na nejzranitelnější oblasti této země a rovněž na uprchlické tábory podél thajsko-barmské hranice.