Traducere engleză-cehă pentru "to hurry"

EN

"to hurry" cehă traducere

EN to hurry
volume_up
[hurried|hurried] {verb}

to hurry (dar şi: to hasten, to hurry up, to hustle, to rush)
There is no need to hurry but naturally the work must start.
Není třeba spěchat, ale práce musí samozřejmě začít.
This is precisely why we should not be in such a hurry in our quest to solve environmental problems.
Právě proto bychom neměli tolik spěchat s naším úkolem vyřešit ekologické problémy.
The president of the court has said that she does not intend to hurry and will not decide until early next year.
Předsedkyně soudu uvedla, že nehodlá spěchat a že rozhodne až začátkem příštího roku.
to hurry (dar şi: to hasten)

Exemple de folosire pentru "to hurry" în cehă

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishI tag all my photos, which makes it really easy to locate them in a hurry.
I tag all my photos, which makes it really easy to locate them in a hurry.
EnglishMr Barrot, Mr President, please hurry up and visit Turkey and Libya.
Pane Barrote, pane předsedající, prosím pospěšte si a navštivte Turecko a Libyii.
EnglishUnfortunately, once again, we are in no hurry and are proposing not to introduce it until 2012.
Naneštěstí znovu nespěcháme a navrhujeme nezavádět tento systém před rokem 2012.
EnglishThis is not only because we are convinced of your qualities but also because we are in a hurry.
Není to jen proto, že jsme přesvědčeni o vašich kvalitách, ale také proto, že máme naspěch.
EnglishWe would have preferred her to hurry out there to do her job.
Dali bychom přednost tomu, kdyby se vydala splnit svůj úkol neprodleně.
EnglishLegislating in a great hurry is unacceptable and undemocratic.
Přijímání zákonů ve velkém spěchu je nepřijatelné a nedemokratické.
EnglishThey won't stand out, they won't be ridiculed, but they will be part of the in-crowd if they hurry.
Nebudou vyčnívat. ~~~ Nebudou se jim smát. ~~~ Naopak, budou jádrem skupiny… pokud si pospíší.
EnglishThe Member States are not in a hurry to recognise the judgments of the Court.
Členské státy s uznáním rozsudků soudu nespěchají.
EnglishI would therefore argue that we in the Union are in no hurry.
Argumentovala bych tudíž, že v Unii nemáme naspěch.
EnglishIt should be already available, therefore, rather than needing to be put together in a hurry in case of an accident.
Proto bychom ho již měli mít k dispozici, než abychom ho narychlo z nouze vytvářeli v případě nehody.
EnglishThis, clearly, is not going to be decided in a hurry.
Samozřejmě, že o tom nebude rozhodnuto unáhleně.
EnglishI will not forget our visits to Europe's external borders, and in particular to the well-known hot spots, in a hurry.
Nezapomenu na naše uspěchané návštěvy na vnějších hranicích Evropy a zejména nejznámějších kritických míst.
EnglishThey told me not to be impatient, not to hurry.
Bylo mi řečeno, abych byla trpělivá a nespěchala.
EnglishTherefore, it is very important to clarify the point that this is an exercise in cooperation that is not being put together in a hurry.
Proto je nanejvýš důležité dát jasně najevo, že jde o spolupráci, která není nijak uspěchaná.
EnglishKlee was probably in a hurry, I mean -- (Laughter) -- maybe he had to catch a plane, or something.
Kdo ví, třeba byl pan Klee v časovém presu, třeba.. ~~~ (Smích)..třeba spěchal na letiště, nebo tak nějak.
EnglishWith this report, we have given the European Commission a powerful signal to hurry up and make some specific legislative changes.
Zprávou jsme dnes dali Evropské komisi silný signál, aby brzy předložila konkrétní legislativní návrh.
EnglishIn a word, our Group is not convinced of the need to implement changes in a great hurry now, without a thorough evaluation.
Jednoduše řečeno, naše skupina není přesvědčena o potřebě provádění změn ve velkém spěchu nyní, bez důkladné zhodnocení.
EnglishIt's like hurry, build your instruments.
EnglishIt was busy, I was in a bit of a hurry.
EnglishIn our view, the last two months have been a lost opportunity to tackle the economic crisis - and we, the Dutch, are in a hurry.
Podle našeho názoru byly poslední dva měsíce ztracenou příležitosti k řešení hospodářské krize - a my, Nizozemci, pospícháme.