Traducere engleză-cehă pentru "successful"

EN

"successful" cehă traducere

volume_up
success {substantiv}

EN successful
volume_up
{adjectiv}

successful (dar şi: prosperous, favorable, blockbusting, successfull)
Opel Antwerp was a modern and successful car assembly business.
Opel Antwerp byl moderní a úspěšný podnik provádějící montáž automobilů.
I hope the spokesman is successful in strengthening that understanding.
Doufám, že pan mluvčí bude úspěšný v posilování tohoto vědomí.
I want to thank Claude Turmes: his determination made this successful outcome possible.
Chci poděkovat Claudeovi Turmesovi: jeho odhodlání umožnilo tento úspěšný výsledek.
successful
volume_up
podařený {adj. m.}
successful (dar şi: expeditious, hasty, hurried)
volume_up
spěšný {adj. m.}
successful
volume_up
zdařilý {adj. m.}
As such I do not believe that the Klaß report as approved is very successful.
A schválený návrh paní Klaßové považuji za ne zcela zdařilý.
successful
volume_up
zdárný {adj. m.}

Sinonime (în engleză) pentru "success":

success

Exemple de folosire pentru "successful" în cehă

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThat's part of the reason we're here today, part of the reason we're successful.
Je to jedním z důvodů, proč jsme dnes tady, jedním z důvodů, proč jsme úspěšní.
EnglishThese are both very successful -- a physician in one case, a surgeon in the other.
Oba přitom byly velmi úspěšní - lékař v prvním případě a chirurg v tom druhém.
EnglishSeventh: enlargement has been one of our most successful political strategies.
Zasedmé: jednou z našich nejúspěšnějších politických strategií je rozšiřování.
EnglishNabucco will only be successful if it receives long-term political guarantees.
Projekt Nabucco uspěje pouze za předpokladu, že získá dlouhodobé politické záruky.
EnglishEurope will not be successful if it interferes in every area of people's lives.
Evropa nebude úspěšná, pokud bude zasahovat do všech oblastí lidského života.
EnglishThe work that needed to be done on this took several years and was very successful.
Práce, jíž bylo zapotřebí na ní vykonat, trvala několik let a byla velmi úspěšná.
EnglishIreland has consistently been one of the most successful users of EU subsidies.
Irsko bylo trvale jedním z nejúspěšnějších uživatelů dotací z Evropské unie.
EnglishMany people have helped to make the euro the successful project it is today.
Na dnešní úspěšnosti projektu společné měny euro se podílelo a podílí mnoho lidí.
EnglishA successful EU raw materials strategy must be aimed at encouraging free trade.
Úspěšná strategie EU v oblasti surovin se musí zaměřovat na podporu volného obchodu.
EnglishI would like to thank my colleague, Mrs Lienemann, for her successful work.
Rád bych rovněž poděkoval své kolegyni paní Lienemannové za její vydařenou práci.
EnglishWe are cheering on our Slovenian friends, so that they have a successful Presidency.
Držíme našim slovinským přátelům palce, aby bylo jejich předsednictví úspěšné.
EnglishThank you, President-in-Office, and best wishes for a very successful Presidency.
Vážený pane úřadující předsedo, děkuji Vám a přeji Vám opravdu úspěšné předsednictví.
EnglishI congratulate the EIB on its successful activities and ambitious business plan.
Blahopřeji EIB k jejím úspěšným činnostem a ambicióznímu obchodnímu plánu.
EnglishAnd in fact, were so successful at this that it topped Twitter for two weeks.
Ve skutečnosti v tom byli tak úspěšní, že ta věta dominovala Twitteru po dva týdny.
EnglishAs a Hungarian, I will be very happy if the Hungarian Presidency is as successful.
Jako Maďar budu velmi rád, pokud maďarské předsednictví bude stejně úspěšné.
EnglishTogether, they have had to bring the legislative process to a successful outcome.
Společně museli dospět s tímto legislativním procesem k úspěšnému výsledku.
EnglishI would also like to wish my friend, Mr Rehn, a successful future in the Commission.
Chtěl bych také popřát svému příteli panu Rehnovi mnoho budoucích úspěchů v Komisi.
EnglishChildren's early learning lays the foundations for their successful lifelong learning.
Počátek školní docházky dětí vytváří základ jejich úspěšného celoživotního učení.
EnglishYou might see a notification indicating whether the update was successful.
Může se zobrazit zpráva s informací o tom, zda byla aktualizace úspěšně dokončena.
EnglishThese have certainly been successful with regard to competition and transport policy.
Tyto prodeje byly jistě z hlediska hospodářské soutěže a dopravní politiky úspěšné.