Traducere engleză-olandeză pentru "when"

EN

"when" olandeză traducere

volume_up
when {conj.}

EN when
volume_up
{conjuncţie}

when (dar şi: as, if, provided that)
volume_up
als {conj.}
That remains as true today as when it was first said.
Dat is vandaag de dag nog net zo waar als toen het voor het eerst werd gezegd.
Because, again, I think that when I am aware of them, more of them happen.
Want ik denk dat als ik bewust van ze ben, ze vaker zullen voorkomen.
And he said, "Leonardo, were you closer to your mother or to you father when you were a kid?"
Hij zei: "Leonardo, stond je als kind dichter bij je moeder of je vader?"
when (dar şi: if, provided that)
volume_up
wanneer {conj.}
It is not a question of if, but of when Romania and Bulgaria join the EU.
De vraag is niet of Roemenië en Bulgarije gaan toetreden, maar wanneer.
And the drama is, of course, that when the system does this, the logic may change.
En het drama is, natuurlijk, dat wanneer het systeem dit doet, de logica kan omslaan.
It is not enough for us to settle for an accurate calculation of when crises will strike.
Het is niet voldoende om te bepalen wanneer de rampen zich zullen voordoen.
when
volume_up
toen {conj.}
And that is, that when they analyzed the Diet Pepsi data, they were asking the wrong question.
En dat is, dat toen ze de Pepsi Light gegevens analyseerden, ze de verkeerde vraag stelden.
That remains as true today as when it was first said.
Dat is vandaag de dag nog net zo waar als toen het voor het eerst werd gezegd.
But last night, when you played that piece, he was the one I was thinking about.
Maar gisteravond toen u dat stuk speelde, toen was hij degene aan wie ik dacht.

Exemple de folosire pentru "when" în olandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe June List believes that when trade is freer, world prosperity is furthered.
De Junilijst is van mening dat vrijere handel goed is voor de mondiale welvaart.
EnglishI was in the bath one day...... when I realized why I was destined for greatness.
Op een dag in bad... realiseerde ik me waarom ik voorbestemd ben voor grootheid.
EnglishMr President, the euro is coming, and when it does it will be a stable currency.
Mijnheer de Voorzitter, de euro komt eraan en het zal een stabiele munt worden.
EnglishA special area of concern when granting aid is the protection of the aid workers.
Een bijzonder punt bij de hulpverlening is de bescherming van de hulpverleners.
EnglishWe will be discussing that priority when we come to the new Framework Programme.
Bij de vaststelling van het nieuwe kaderprogramma kunnen wij hier nader op ingaan.
EnglishScarcely had the ink dried on that resolution when the Eurostat affair erupted.
De inkt van die resolutie was nauwelijks droog of de Eurostat-affaire brak los.
EnglishIt is competing systems that are crucial when it comes to the Community patent.
Op het punt van Gemeenschapsoctrooien staat de strijd tussen de systemen centraal.
EnglishWhen he took up his post, Mr Prodi promised to bring this situation to an end.
De heer Prodi beloofde bij zijn aantreden een einde aan deze situatie te maken.
EnglishWell, the Members remained admirably calm when the demonstration was taking place.
Ik bewonder de rust die de leden hebben weten te bewaren tijdens de demonstratie.
EnglishA wise person knows how to improvise, as Luke did when he re-washed the floor.
Een wijs mens weet te improviseren zoals Luke, toe hij de vloer opnieuw boende.
EnglishVotes can't go missing because then you won't find yours when you look for it.
Stemmen kunnen niet verdwijnen, omdat je dan jou stem niet meer terug kan vinden.
EnglishThere is plenty here to set to work on, especially when it comes to human rights.
Op dat gebied is er genoeg te doen, vooral op het gebied van de mensenrechten.
EnglishAgain, I repeat that when I went to the College I stated the facts and figures.
Ik herhaal dat ik uitsluitend de feiten en cijfers aan het College heb voorgelegd.
EnglishOf course, we have identified differences when it comes to political opinions.
Uiteraard hebben wij, wat politieke opvattingen betreft, verschillen vastgesteld.
EnglishAnd, as Parliament knows, I have not been backward when it comes to enforcement.
En zoals het Parlement weet, ben ik ook niet lui geweest wat de handhaving betreft.
EnglishVery often when there is bad news and restrictions it comes from the Commission.
Slecht nieuws en vangstbeperkingen worden heel vaak toegeschreven aan de Commissie.
EnglishThis issue was raised in 2000 when we had consultation with the social partners.
Dit probleem is in 2000 ter sprake gebracht tijdens overleg met de sociale partners.
EnglishRacism must be considered an aggravating factor when punishment is meted out.
Racisme moet een verzwarende omstandigheid zijn bij het opleggen van een straf.
EnglishIt is a disgrace and I hope that you will take it up when you look at legislation.
Ik hoop dat u hiermee rekening houdt bij het opstellen van nieuwe wetsvoorstellen.
EnglishWhen it comes to road safety and environmental sustainability, they are first-rate.
Ze leveren een topprestatie voor de verkeersveiligheid en de milieubescherming.