Traducere engleză-poloneză pentru "concession"

EN

"concession" poloneză traducere

volume_up
concession {substantiv}

EN concession
volume_up
{substantiv}

1. general

concession (dar şi: compromise, giving in)
The Council disagrees, but I think this is one concession too many.
Rada nie zgadza się, ale myślę że jest to dla niej o jedno ustępstwo za dużo.
A concession would therefore prove exceptionally helpful and would enable us to approve the agreement.
Ustępstwo byłoby zatem wyjątkowo pomocne i umożliwiłoby nam zatwierdzenie tej umowy.
To było ustępstwo uzyskane przez Brytyjczyków.
Instead of having the agreement terminated, however, the concession holder receives additional loans amounting to millions of euro.
Jednak zamiast wypowiedzenia umowy właściciel koncesji otrzymuje dodatkowe pożyczki sięgające milionów euro.
It also gives developing countries trade concessions on a whole range of products.
Daje on także krajom rozwijającym się koncesje handlowe mające zastosowanie do szeregu produktów.
One point that we are absolutely unable to accept is the rejection of service concessions.
Sprawą, która jest dla nas całkowicie nie do przyjęcia, jest odrzucenie koncesji na usługi.

2. Sport

concession (dar şi: walkover, default)

Sinonime (în engleză) pentru "concession":

concession

Exemple de folosire pentru "concession" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishHis son asked him for some lemonade and Dad went to the concession stand to buy it.
Syn poprosił go o lemoniadę i tata poszedł po nią do stoiska.
EnglishAsylum is not a concession: asylum is a duty for states and a right for those fleeing war.
Azyl nie jest ustępstwem: azyl jest obowiązkiem państw i prawem osób uciekających przed wojną.
EnglishIt has my support, although I prefer that we limit this concession until 2013 at the latest.
Popieram, chociaż wolałbym, abyśmy ograniczyli to przyzwolenie w czasie, najdalej do 2013 roku.
EnglishEnlargement is not a concession made to the candidate countries.
Rozszerzenie nie jest ustępstwem na rzecz krajów kandydujących.
EnglishFortunately, with a concession to Poland's demands, the problem has finally been solved satisfactorily.
Na szczęście w ramach ustępstwa wobec żądań Polski, udało się w końcu pozytywnie załatwić problem.
EnglishBut this I say by way of concession, not of commandment.
Ale to mówię jako pozwalając, a nie jako rozkazując.
EnglishIt may grant a concession to users which open new routes ... in accordance with EC competition law ...
Organ ten może udzielić ulgi użytkownikowi otwierającemu nowe połączenie [...] zgodnie z prawem konkurencji WE [...]”.
EnglishInstead of having the agreement terminated, however, the concession holder receives additional loans amounting to millions of euro.
Jednak zamiast wypowiedzenia umowy właściciel koncesji otrzymuje dodatkowe pożyczki sięgające milionów euro.
EnglishAs soon as the Turkish Government plans a small concession to the EU, it is exposed by the nationalist opposition.
Za każdym razem, kiedy rząd Turcji planuje małe ustępstwa wobec UE, naraża się na ataki ze strony nacjonalistycznej opozycji.
EnglishThis concession to our views is welcome.
EnglishIs the Council aware of the fact that the interim agreement does not include even the slightest concession to Parliament?
Czy Rada zdaje sobie sprawę z tego, że w umowie tymczasowej nie przewidziano choćby najmniejszego ustępstwa względem stanowiska Parlamentu?
EnglishThe only concession that is made is on public debates, which cannot take place in the Member State affected by the sanction.
Jedynym poczynionym ustępstwem jest to dotyczące debat publicznych, które nie mogą odbywać się w państwie członkowskim dotkniętym sankcjami.
EnglishThis would guarantee that data protection is ensured and the material protected from seizure, but I am not getting any concession from the Council on this point.
Zapewni to ochronę danych oraz tych materiałów, które nie powinny zostać przejęte. Nie uzyskałam jednak w tej sprawie od Rady żadnych ustępstw.
EnglishThe European Union will be calling for a more systematic mechanism for granting time-sensitive concession and support to graduating countries.
Unia Europejska będzie wzywać do utworzenia bardziej systematycznego mechanizmu udzielania w trybie pilnym koncesji i wsparcia dla krajów wychodzących z tej grupy.
EnglishThat flexibility is not a concession from the Council side; flexibility is necessary, indispensable, otherwise we cannot finance a number of important issues.
Wspomniana elastyczność nie stanowi ustępstwa ze strony Rady; elastyczność jest konieczna, niezbędna, inaczej nie moglibyśmy sfinansować szeregu ważnych spraw.
EnglishIt should be borne in mind in this connection that the prior grant of an authorisation, licence or concession should not constitute a defence in such circumstances.”
W związku z tym należy pamiętać, że w takich okolicznościach uprzednie udzielenie zezwolenia, licencji lub koncesji nie powinno stanowić podstawy zarzutu.
EnglishA concession on the part of Parliament is postponement of the debate on future sources of finance for the European Union, something for which the European Commission has also called.
Ustępstwem ze strony Parlamentu jest odłożenie w czasie debaty na temat przyszłych źródeł finansowania Unii Europejskiej, do czego nawołuje również Komisja Europejska.