Traducere engleză-poloneză pentru "zone"


Te referi la żona
EN

"zone" poloneză traducere

volume_up
zone {substantiv}

EN zone
volume_up
{substantiv}

zone (dar şi: clime)
Where would we be - those of us who are in the euro zone - without the euro zone?
Gdzie byśmy teraz byli - ci z nas, którzy są w strefie euro - gdyby nie strefa euro?
The euro area was not and has not become an optimal currency zone.
Strefa euro nie była i nie stała się optymalną strefą walutową.
It is obvious that the Euro Zone has withstood the first strong wave of the financial crisis.
Niewątpliwie strefa euro wytrzymała pierwszą silną falę kryzysu finansowego.
zone (dar şi: band, mountain range, strand)
zone

Sinonime (în engleză) pentru "zone":

zone

Exemple de folosire pentru "zone" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

Englishintroduction of the "mixing zone” concept - in whose area EQSs may be exceeded;
wprowadzenie pojęcia "stref mieszania”, na obszarze których EQS mogą być przekroczone;
EnglishAnd I think it supremely illustrates the premise of this Blue Zone project.
Obrazujące według mnie założenia stojące u podstaw badań nad Niebieskimi Strefami.
EnglishCreate a healing zone in your neighborhood and encourage others to do the same.
Wymyśl terapię dla swojej okolicy i zachęcaj innych, żeby robili tak samo.
EnglishSlovakia was given the green light to join the euro zone a few weeks ago.
Parę tygodni temu Słowacja otrzymała zielone światło do wejścia do strefy euro.
EnglishNow, some bond interest rates are creeping up again into the unsustainable zone.
Teraz stopy procentowe niektórych obligacji ponownie wkraczają w niezrównoważoną strefę.
EnglishNow, within that center zone, as I said, we have the ability to mix a series of things.
Teraz, w strefie centrum, jak powiedziałem, mamy możliwość połączyć szereg rzeczy.
EnglishIn the second part of that paragraph, there is a specific reference to the Arctic zone.
W drugiej części tego ustępu jest konkretne odwołanie do regionu arktycznego.
EnglishI welcome the enlargement of the euro zone to include Slovenia, Cyprus and Malta.
Z zadowoleniem witam rozszerzenie strefy euro o Słowenię, Cypr i Maltę.
EnglishThe expansion of the Schengen zone has eliminated barriers in the European Union.
Rozszerzenie strefy Schengen wyeliminowało bariery w Unii Europejskiej.
EnglishObviously civilians in this war zone are exposed to barrage fire from both sides.
Oczywiście ludność cywilna w tej strefie walk jest narażona na ogień zaporowy z obu stron.
EnglishWe therefore need to look at whether or not a free trade zone should be set up in 2010.
Dlatego trzeba przeanalizować, czy należy ustanawiać strefę wolnego handlu w 2010 r.
EnglishIt seems as if the introduction of a no-fly zone has opened up a Pandora's box.
Wygląda na to, że wprowadzenie zakazu odbywania lotów spowodowało otwarcie puszki Pandory.
EnglishThose countries, which have remained outside Euro Zone's borders, have suffered more.
Te kraje, które pozostały poza granicami strefy euro, ucierpiały bardziej.
EnglishFlexibility is important too in the current context of enlargement of the euro zone.
Elastyczność odgrywa istotną rolę również w obecnym kontekście rozszerzenia strefy euro.
EnglishIn the Euro Zone 16 million jobs have been created in the last 10 years alone.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat w strefie euro powstało szesnaście milionów miejsc pracy.
EnglishSecondly, we need to focus on economic integration and opening up the free trade zone.
Po drugie - integracja gospodarcza oraz utworzenie strefy wolnego handlu.
EnglishIt was right to take the decision regarding the nofly zone in order to protect civilians.
Decyzja dotycząca strefy zakazu lotów w celu ochrony ludności cywilnej była słuszna.
EnglishA couple of years ago, we referred to the peace, stability and prosperity zone.
Kilka lat temu mówiliśmy o obszarze pokoju, stabilności i dobrobytu.
EnglishI believe what the workers in this dangerous zone are still doing today is magnificent.
Uważam, że to, co wciąż robią pracownicy w tej niebezpiecznej strefie, jest niezwykłe.
EnglishThis perspective clearly shows that the Euro Zone balance sheet is in the red.
Takie ujęcie wykazuje wyraźnie, że bilans strefy euro jest negatywny.