Traducere engleză-română pentru "abandon"

EN

"abandon" română traducere

volume_up
abandon {substantiv}
RO
RO

"abandon" engleză traducere

EN
EN

abandon {substantiv}

volume_up
abandon (dar şi: abandonment)
RO

abandon {neutru}

volume_up
abandon
abandon (dar şi: abandonare, părăsire, paragină)
Victimele acestui abandon sunt, prin urmare, studenții cu perspective internaționale.
The victims of this abandonment are thus internationally minded students.
Este dificilă combaterea numeroaselor situații care conduc la marginalizare, îndepărtare și abandon.
It is difficult to combat the many situations that lead to marginalisation, removal and abandonment.
Vă asigur că suntem martorii unui fenomen de abandon rural în zonele noastre, în regiunile noastre, din cauza efectelor schimbărilor climatice și a deșertificării.
I assure you that we are witnessing a phenomenon of rural abandonment in our areas, in our regions, due to the effects of climate change and desertification.

Exemple de folosire pentru "abandon" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishInstead, we want to abandon this system and start the search for an alternative.
În schimb, vrem să abandonăm acest sistem şi să începem căutarea unei alternative.
EnglishI sincerely hope that the Commission will abandon that path once and for all.
Sper din tot sufletul că Comisia va abandona pentru totdeauna această direcţie.
EnglishThey call on us to totally abandon fundamental rights to protect something else.
Acestea ne cer să abandonăm complet drepturile fundamentale pentru a proteja altceva.
EnglishIt means that we become outlaws, that we abandon our rights to legal protection.
Înseamnă că rămânem în afara legii, că ne abandonăm drepturile la protecție juridică.
EnglishThis resolution therefore urges the European Commission to abandon this approach.
Prezenta rezoluţie îndeamnă, aşadar, Comisia Europeană să abandoneze această abordare.
EnglishI was a little concerned that the Presidency was going to abandon its priorities.
Am fost puţin îngrijorată că Preşedinţia îşi va abandona priorităţile.
EnglishYou abandon your existing e-mail system and start fresh with Exchange Online.
Abandonaţi sistemul de poştă electronică existent şi porniţi de la zeri cu Exchange Online.
EnglishIs it possible to abandon penalties, or is the penalty system a restrictive system?
Este posibil să se renunțe la sancțiuni sau sistemul de sancțiuni este un sistem restrictiv?
EnglishHowever, that does not mean that we have to abandon organised means of regulation.
Totuşi, acest lucru nu înseamnă că trebuie să abandonăm mijloacele organizate de reglementare.
EnglishOver recent years, I have asked the Commission a number of times to abandon this fatal plan.
În ultimii ani, am solicitat de mai multe ori Comisiei să abandoneze acest plan fatal.
EnglishExpecting countries to abandon coal just like that is unrealistic.
Este nerealist să ne aşteptăm ca ţările să renunţe peste noapte la cărbune.
EnglishWe beg you not to abandon us and to listen to our request for help.
Vă implorăm să nu ne abandonaţi şi să ascultaţi cererea noastră de ajutor.
EnglishWe cannot abandon the European citizens who are in this situation; we must help them.
Nu-i putem abandona pe cetățenii europeni care se găsesc în această situație; trebuie să-i ajutăm.
EnglishOn the other hand, we cannot abandon our sense of responsibility.
Pe de altă parte, nu putem să renunţăm la simţul nostru de răspundere.
EnglishWe need to improve coordination and to abandon protectionism and all forms of demagoguery.
Trebuie să îmbunătăţim coordonarea şi să abandonăm protecţionismul şi toate formele de demagogie.
EnglishEurope cannot abandon the Afghans, and it is not there because the Americans have so decided.
Europa nu-i poate abandona pe afgani şi nu este prezentă acolo pentru că America a hotărât aşa.
EnglishThis is a system we wish to abandon and replace with objective criteria.
Acesta este un sistem la care dorim să renunțăm și pe care dorim să-l înlocuim cu criterii obiective.
EnglishIn both cases, the Commission cannot abandon its producers and we cannot allow that to happen.
În ambele cazuri, Comisia nu-şi poate abandona procedurile şi nu putem permite să se întâmple aceasta.
EnglishOne strategic error we made in Bangkok was to give the impression that we would abandon it.
O greşeală strategică pe care am făcut-o la Bangkok a fost faptul că am lăsat impresia că îl vom abandona.
EnglishWe believe and recommend that Parliament should abandon a budgetary model that is purely incremental.
Considerăm şi recomandăm ca Parlamentul să abandoneze un model bugetar care este pur incremental.

Sinonime (în engleză) pentru "abandon":

abandon
abandoned
abandonment
abandoned infant
English