Traducere engleză-română pentru "abiding"

EN

"abiding" română traducere

volume_up
abiding {substantiv}
RO
volume_up
abidance {substantiv}
EN

abiding {adjectiv}

volume_up
abiding
volume_up
permanent {adj. m.} (despre pace)

Exemple de folosire pentru "abiding" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIllegal fishing must be stopped - it is very detrimental to law-abiding fishermen.
Trebuie oprit pescuitul ilegal - dăunează foarte mult pescarilor care respectă legea.
EnglishWe are therefore going to continue abiding by Community law on this subject.
Prin urmare, vom continua să respectăm dreptul comunitar în acest domeniu.
EnglishI have an abiding memory of the conditions in which they were living and working.
Nu pot să uit condiţiile în care locuiau şi munceau aceştia.
EnglishA democratic and firmly European Ukraine is key to a democratic, reliable and law-abiding Russia.
O Ucraină democratică şi europeană solidă reprezintă cheia către o Rusie democratică, de încredere şi care respectă legea. -
EnglishNow is the time when Member States need to prove their responsible commitment to abiding by the new mechanism.
Este momentul în care statele membre trebuie să dovedească că se angajează responsabil să respecte noul mecanism.
EnglishThat is the key; not reproaching any particular Head of Government who is abiding by the European treaties and her own constitution.
Aceasta este cheia: nu să aducem reproşuri unui şef de guvern care respectă tratatele europene şi propria constituţie.
EnglishThe most common obstacle to abiding by understandings are questions of interpretation of the things which have been agreed.
Cel mai întâlnit obstacol al respectării acestor înţelegeri îl reprezintă interpretarea chestiunilor asupra cărora s-a căzut de acord.
EnglishIt is an important step towards preventing global distortions of competition and supporting honest, law-abiding fishermen.
Este un pas important pentru împiedicarea perturbărilor globale ale concurenţei şi pentru sprijinirea pescarilor oneşti şi care respectă legea.
EnglishMr President, no law-abiding citizen should be worried about his or her identity or their children's identity being substantiated.
Domnule preşedinte, niciun cetăţean care respectă legea nu trebuie să fie îngrijorat de verificarea identităţii sale sau a copiilor săi.
EnglishAs usual, the law-abiding will bear the brunt of the red tape, and wrongdoers will just find a way of carrying on.
Ca de obicei, cei care respectă legea vor suporta greul birocrației, iar cei care încalcă legea vor găsi, pur și simplu, o modalitate de a face în continuare acest lucru.
EnglishAn abiding problem in all reports on innovation is the lack of a clear and specific framework for R&D investment from EU funds.
O problemă semnalată în toate rapoartele privind inovarea este lipsa unui cadru clar și specific pentru investițiile în cercetare și dezvoltare din fonduri UE.
EnglishNon-violence, the continuation of state-building and abiding by existing commitments will be crucial, and we must judge this effort by its results.
Non-violența, continuarea construcției statale și respectarea angajamentelor existente vor fi cruciale și trebuie să judecăm acest efort după rezultatele sale.
EnglishHowever, a concern persists that not all EU arms-exporting countries are abiding by the code and that European arms are still being supplied to conflict zones.
Cu toate acestea, există pericolul ca acest cod să nu fie respectat de toate statele membre UE care exportă arme şi încă să se furnizeze arme europene în zonele de conflict.
EnglishOur abiding principle has been to increase those administrative appropriations that are needed to guarantee the execution of important policies - but not otherwise.
Principiul după care ne ghidăm a fost de a creşte acele credite administrative care sunt necesare pentru a garanta executarea politicilor importante - iar nu în mod contrar.
EnglishBut there is also the abiding conviction that we are taking part in an even more ambitious project: building a region of peace and affirming our common goals and values.
Dar există, de asemenea, şi convingerea stăruitoare că participăm la un proiect şi mai ambiţios: crearea unei regiuni de pace şi afirmarea scopurilor şi valorilor noastre comune.

Sinonime (în engleză) pentru "abiding":

abiding
abidance
law-abiding
English