EN

abundantly {adverb}

volume_up
abundantly
abundantly (dar şi: profusely)

Exemple de folosire pentru "abundantly" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis has been abundantly demonstrated by the speakers before me.
Acest lucru a fost demonstrat din plin de antevorbitorii mei.
EnglishIt is abundantly clear that the European Left wishes to reduce European integration to a single issue.
Este foarte clar că stânga europeană doreşte să reducă integritatea europeană la un singur aspect.
EnglishIt is therefore abundantly clear that investing in health systems is essential in the fight against poverty.
Prin urmare, este foarte clar că investiţia în sistemele de sănătate este esenţială în lupta împotriva sărăciei.
EnglishNow, at a time of crisis, it is abundantly clear what has been neglected in this area, especially in the new Member States.
Acum, într-un moment de criză, este foarte clar ce elemente au fost neglijate în acest domeniu, în special în noile state membre.
EnglishThat has become abundantly clear.
EnglishWhat is more, this is a city that makes it abundantly clear how badly Europe failed and how important it is to act together.
În plus, acesta este un oraș care demonstrează foarte clar cât de mult a greșit Europa și cât de important este să acționăm împreună.
EnglishThat is abundantly clear.
EnglishThus, inland shipping is not the only user of river water, something that is abundantly clear during these days of extreme drought.
Astfel, apele fluviilor nu sunt exploatate doar de sectorul transportului maritim intern, fapt foarte clar în aceste zile de secetă extremă.
EnglishAt the same time, however, I should like to make it abundantly clear that what many fear or believe they should fear will not happen.
Totuşi, în acelaşi timp, aş dori să clarific faptul că lucrurile de care mulţi se tem sau cred că ar trebui să se teamă nu se vor întâmpla.
EnglishMy question to you, Commissioner, is this: has it not become abundantly clear to you over the last few years that Greece is deceiving us?
Dle comisar, întrebarea pe care v-o adresez este următoarea: nu a devenit pe deplin clar pentru domnia voastră, în cursul ultimilor doi ani, că Grecia ne amăgeşte?
EnglishThis is abundantly clear from the attitude of the socialists and Communists to the draft resolution on the matter which we have been negotiating today.
Acest lucru reiese din plin din atitudinea socialiştilor şi a comuniştilor cu privire la proiectul de rezoluţie privind subiectul pe care l-am dezbătut azi.
EnglishIt is abundantly clear that a community based on law - and the European Union claims to be just that - must act in accordance with applicable law.
Este foarte clar că o comunitate bazată pe lege - şi Uniunea Europeană susţine că este o astfel de comunitate - trebuie să acţioneze în conformitate cu legislaţia aplicabilă.
EnglishThe representatives of the EU should therefore make it abundantly clear to President Medvedev that the forthcoming elections to the Duma are a test of the credibility of his reform policy.
Reprezentanţii UE ar trebui aşadar să transmită clar preşedintelui Medvedev că viitoarele alegeri pentru Duma vor fi un test de credibilitate a acestei politici de reformă.

Sinonime (în engleză) pentru "abundantly":

abundantly
abundance