EN

accompanied {participiu trecut}

volume_up
accompanied

Exemple de folosire pentru "accompanied" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis message must be accompanied by a set of measures that ratchet up the pressure.
Acest mesaj trebuie însoțit de o serie de măsuri care să intensifice presiunea.
EnglishIt is accompanied by a duty to use this responsibility in everyone's best interest.
Avem obligaţia de a folosi această responsabilitate în interesul optim al tuturor.
EnglishThere are reams of pages of rules, accompanied by an extensive inspection procedure.
Avem maldăre de pagini de norme, însoţite de o procedură vastă de inspecţie.
EnglishI regret that this debate should not have been accompanied by a vote on a resolution.
Regret că această dezbatere nu a fost însoţită de un vot pentru o rezoluţie.
EnglishAny changes that do take place must be accompanied by realistic transition periods.
Orice schimbări care vor avea loc trebuie însoţite de perioade realistice de tranziţie.
EnglishThe award should have been accompanied by an effort for reconciliation with the families.
Distincţia ar fi trebuit să fie însoţită de eforturi de reconciliere cu familiile.
EnglishWe say there that it should simply be accompanied by stringent safety conditions.
Spunem că aceasta ar trebui să fie pur și simplu însoțită de condiții stricte de securitate.
EnglishThe harmonisation of legislation must be accompanied by the elimination of redundancy.
Armonizarea legislaţiei trebuie să fie însoţită de eliminarea duplicării.
EnglishThese legislative measures are going to be accompanied by recommendations to the Member States.
Aceste măsuri legislative vor fi însoţite de recomandări adresate statelor membre.
EnglishAll our proposals must be accompanied by a thorough impact assessment.
Toate propunerile noastre trebuie să fie însoțite de o amplă evaluare a impactului lor.
EnglishThe strategic partnership should be accompanied by regular yearly summits.
Parteneriatul strategic trebuie să fie însoţit de reuniuni anuale, regulate, la nivel înalt.
EnglishWe got the approval of the numbers the Commission proposed, accompanied by strong conditionality.
Am obţinut aprobarea cifrelor propuse de Comisie, însoţită de condiţii stricte.
EnglishThis was accompanied by unrest, in which over 130 people lost their lives.
Aceasta a fost însoţită de tulburări, în cadrul cărora şi-au pierdut viaţa peste 130 de oameni.
EnglishThe report will, if appropriate, be accompanied by legislative proposals.
Raportul va fi însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative.
EnglishDynamic changes in society are being accompanied by changes in sport.
Schimbările rapide din societate sunt însoţite de schimbări în sport.
EnglishAusterity must therefore be accompanied by pro-growth policies and measures.
Austeritatea trebuie însoțită, așadar, de politici și măsuri care să stimuleze creșterea economică.
EnglishThe bilateral approach must be accompanied by a regional approach.
Abordarea bilaterală trebuie să fie însoţită de o abordare regională.
EnglishUnfortunately, none of these new roles is accompanied by appropriate financial means.
Din nefericire, niciunul dintre aceste noi roluri nu este însoțit de mijloace financiare corespunzătoare.
EnglishThat review will take the form of a communication, accompanied by legislative proposals where appropriate.
Revizuirea va avea forma unei comunicări, însoţite de propuneri legislative, după caz.
EnglishAll these measures must be accompanied by a clear timetable which is easy to implement and monitor.
Toate aceste măsuri trebuie însoţite de un calendar clar, uşor de implementat şi monitorizat.

Sinonime (în engleză) pentru "accompanied":

accompanied
English
accompanying
accompaniment