EN

accompanying {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "accompanying" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAn accompanying feature is the absence of social insurance for these people.
Se remarcă, de asemenea, lipsa protecţiei sociale pentru aceste persoane.
EnglishIt is necessary to adopt banana accompanying measures as soon as possible.
Este necesar ca măsurile de însoțire pentru sectorul bananelor să fie adoptate cât mai curând posibil.
EnglishPutting money into a bottomless pit at will without accompanying measures can be dangerous.
Punerea benevolă a banilor într-o groapă fără fund, fără măsuri de asistenţă, poate fi periculoasă.
EnglishThe weak point is the excessively general nature of the report and the absence of accompanying legislation.
Punctul slab este natura excesiv de generală a raportului și absența legislației conexe.
EnglishNow I would like to move on to Mr Jarzembowski's report on the communication accompanying the directive.
Acum aş dori să trec la raportul domnului Jarzembowski privind comunicarea ce însoţeşte directiva.
EnglishThe ACP countries, however, have estimated the necessary accompanying measures at far more than EUR 190 million.
Țările ACP au estimat totuși măsurile de însoțire necesare la mult peste 190 de milioane de euro.
EnglishThe picture accompanying the article showed a Christian family sheltering in a church in the capital Baghdad.
Fotografia care însoțea articolul prezenta o familie creștină adăpostită într-o biserică din Bagdad.
EnglishCompliance with accompanying mechanisms is therefore an essential factor for the security of EU citizens.
Respectarea mecanismelor adiacente este, prin urmare, un factor esenţial pentru securitatea cetăţenilor UE.
EnglishIf we take on responsibilities, then we must also be prepared to bear the accompanying burden.
Dacă ne asumăm responsabilitățile, atunci trebuie să fim pregătiți, de asemenea, să suportăm povara care le însoțește.
EnglishThe accompanying measures will now certainly be monitored, and to my mind this is the most important point.
Măsurile de însoțire vor fi desigur monitorizate și, după părerea mea, acesta este cel mai important lucru.
EnglishThere is no guarantee that the surface extraction accompanying the investment will not transform the landscape.
Nu există nicio garanţie că extracţia de suprafaţă care însoţeşte investiţia nu va transforma peisajul.
EnglishThe weak point is the excessively general nature of the report and the absence of accompanying legislation.
Punctul slab îl constituie natura excesiv de generală a raportului și absența legislației care să-l însoțească.
EnglishWhat really helps, however, are stringent, strict budgetary discipline and the accompanying automatic penalties.
Într-adevăr utilă ar fi însă o disciplină bugetară strictă, severă, precum și sancțiunile automate implicite.
EnglishWhen we drew up the accompanying legislation, the Directive on Payment Services, we asked ourselves some questions.
Când am întocmit legislaţia însoţitoare, Directiva privind serviciile de plăţi, ne-am pus câteva întrebări.
EnglishThe accompanying measures that are anticipated in the amending budget do not take these new agreements into account.
Măsurile de însoțire care sunt anticipate în bugetul rectificativ nu iau în considerare aceste noi acorduri.
EnglishIn this context, we are aware that accompanying measures might become necessary for the most sensitive sectors.
În acest context, suntem conştienţi că măsuri asociate ar putea deveni necesare în sectoarele cele mai sensibile.
EnglishGlobalisation, and the accompanying free flow of information, is opening the eyes of the citizens of these regimes.
Globalizarea și fluxul liber de informații care o însoțește deschide ochii cetățenilor care trăiesc sub aceste regimuri.
EnglishThe economic exploitation of the oceans is growing and this brings an accompanying increase in the environmental impact on them.
Exploatarea economică a oceanelor ia amploare și este însoțită de un impact tot mai mare asupra mediului maritim.
EnglishThe UN announced yesterday that over 200 people have died as a result of the disturbances accompanying the revolution in Tunisia.
ONU a anunțat ieri că peste 200 de oameni au murit ca urmare a tulburărilor care însoțesc revoluția din Tunisia.
EnglishIn addition, Parliament and the Council have reached an agreement on the financing of the accompanying measures for 2010 and 2011.
În plus, Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord cu privire la finanțarea măsurilor de însoțire pentru 2010 și 2011.

Sinonime (în engleză) pentru "accompanying":

accompanying
accompanied
English
accompaniment