Traducere engleză-română pentru "accreditation"

EN

"accreditation" română traducere

EN

accreditation {substantiv}

volume_up
accreditation (dar şi: credential)
Stricter accreditation of these laboratories will lead to increased public confidence.
O acreditare mai strictă a acestor laboratoare va conduce la o creştere a încrederii publicului.
How to request European Parliament accreditation
Cerere de acreditare pe lângă Parlamentul European
Cerere de acreditare pe lângă Parlamentul European

Exemple de folosire pentru "accreditation" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Commission considers accreditation to be a matter of national authority.
Comisia consideră acreditarea ca fiind o chestiune de autoritate națională.
English Regulation (EC) No. 882/2004 calls for the accreditation of laboratories.
 Prin Regulamentul (CE) nr. 882/2004 se prevede acreditarea laboratoarelor.
EnglishStricter accreditation of these laboratories will lead to increased public confidence.
O acreditare mai strictă a acestor laboratoare va conduce la o creştere a încrederii publicului.
EnglishHow to request European Parliament accreditation
Cerere de acreditare pe lângă Parlamentul European
EnglishRequest European Parliament accreditation
Cerere de acreditare pe lângă Parlamentul European
EnglishI trust that all hospitals will soon obtain voluntary national or European accreditation involving quality checks.
Sper ca toate spitalele să obţină în curând o acreditare naţională sau europeană voluntară care să implice controale de calitate.
EnglishTake responsibility yourself for the accreditation of national inspection authorities and Parliament will give you its support.
Asumați-vă responsabilitatea acreditării autorităților naționale de control, iar Parlamentul vă va oferi sprijinul său.
EnglishWe need to see progress on media freedom, including internet freedom and the accreditation of foreign journalists.
Este necesar să constatăm progrese în domeniul libertăţii presei, inclusiv libertatea internetului şi acreditarea jurnaliştilor străini.
EnglishExamples are accreditation of forensic laboratories, harmonisation of the policy on interpreters and the transfer of criminal records.
Exemplele sunt acreditarea laboratoarelor criminalistice, armonizarea politicii privind interpreţii şi transferul de caziere.
EnglishEven so, it is a step forward for Member States to have accepted the idea of laboratory accreditation in order to have reliable data.
Chiar şi aşa, este un pas înainte pentru statele membre care au acceptat ideea acreditării laboratoarelor pentru a putea dispune de date fiabile.
EnglishInformation relating to the certification and accreditation of research and development companies and institutions is available on the ANCS website.
Informații privind atestarea și acreditarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare sunt disponibile pe site-ul web al ANCS.
EnglishA consolidated framework for European accreditation of classification companies will also allow us more effective control of our shipping.
Un cadru consolidat pentru acreditarea europeană a companiilor de clasificare ne va permite, de asemenea, să deţinem un control sporit asupra traficului.
EnglishIn the long term, this measure could even turn out to herald a form of European accreditation guaranteeing high technological and personal standards.
Pe termen lung, această măsură ar putea chiar să anunţe o formă de acreditare europeană care garantează înalte standarde personale şi tehnologice.
EnglishOnce again, I understand that Parliament wants a different basis for this framework decision on the accreditation of forensic laboratory activities.
Încă o dată, înţeleg că Parlamentul doreşte o bază diferită pentru această decizie-cadru privind acreditarea activităţilor laboratoarelor criminalistice.
EnglishThere will be thousands of official observers standing outside the doors of the Bella Centre over the next few days - even though they have accreditation for the conference.
Vor exista mii de observatori oficiali la uşile Centrului Bella în următoarele zile - chiar dacă au acreditare pentru conferinţă.
EnglishThere must be more information provided and greater transparency regarding the accreditation and training of experts and the provision of information to owners and tenants.
Mai multe informaţii şi transparenţă în ceea ce priveşte acreditarea şi formarea experţilor, informarea proprietarilor şi a locatarilor.
EnglishThis purpose is achieved by ensuring that laboratory activities are accredited by the accreditation body to comply with international standards.
Acest scop este atins prin garantarea faptului că activităţile de laborator sunt acreditate de către organismul de acreditare pentru a fi conforme cu standardele internaţionale.
EnglishRegistering is voluntary and in no way implies that your organisation has been given any form of recognition, approval or accreditation by the European Institutions.
Înregistrarea se face pe bază voluntară şi nu conferă organizaţiilor înscrise nicio formă de recunoaştere, aprobare sau acreditare de către instituţiile europene.
EnglishParliament and the Commission are setting a good example by establishing a common transparency register to provide accreditation for lobbyists and other interest groups.
Parlamentul și Comisia oferă un exemplu bun prin înființarea unui registru comun de transparență în vederea acreditării lobbyiștilor și a altor grupuri de interese.
EnglishThen, however, there was the charge that she was working as a journalist without official accreditation, which later turned into the charge that she was a US spy.
Cu toate acestea, ulterior a apărut acuzaţia conform căreia ar lucra ca ziarist fără acreditare oficială, care mai târziu s-a transformat în acuzaţia că ar fi spion american.

Sinonime (în engleză) pentru "accredited":

accredited