EN

accumulated {adjectiv}

volume_up
accumulated
Fiscal consolidation is inevitable because countries accumulated high debts.
Consolidarea fiscală este inevitabilă deoarece ţările au acumulat datorii mari.
We have accumulated a debt over a long period of time, particularly with Africa.
De o lungă perioadă de timp încoace, am acumulat o datorie, mai ales faţă de Africa.
We need an audit of all the schemes and projects that have accumulated in an unplanned manner.
Avem nevoie de un audit al tuturor schemelor şi proiectelor care s-au acumulat într-o manieră neplanificată.

Exemple de folosire pentru "accumulated" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe have accumulated a debt over a long period of time, particularly with Africa.
De o lungă perioadă de timp încoace, am acumulat o datorie, mai ales faţă de Africa.
EnglishFiscal consolidation is inevitable because countries accumulated high debts.
Consolidarea fiscală este inevitabilă deoarece ţările au acumulat datorii mari.
EnglishWe need an audit of all the schemes and projects that have accumulated in an unplanned manner.
Avem nevoie de un audit al tuturor schemelor şi proiectelor care s-au acumulat într-o manieră neplanificată.
EnglishIf you have worked in several EU countries, you may have accumulated pension rights in each country.
Dacă aţi lucrat în mai multe ţări din UE, aţi acumulat probabil drepturi de pensie în fiecare dintre ele.
EnglishIf you've worked in several EU countries, you may have accumulated pension rights in each of them.
Dacă aţi lucrat în mai multe ţări din UE, este posibil să fi dobândit drepturi de pensie în fiecare dintre ele.
EnglishProductivity depends primarily on factors such as accumulated capital stock, which is very different.
Productivitatea depinde, în primul rând, de factori precum stocul de capital acumulat care este extrem de diferit.
EnglishThe melting process also allows toxins that have accumulated over many years to be released into the environment.
De asemenea, procesul de topire permite toxinelor care au fost acumulate de-a lungul multor ani să fie eliberate în mediu.
EnglishThe problems which have accumulated historically, especially in the Balkans, can only be overcome through European integration.
Problemele care s-au acumulat istoric, în special în Balcani, pot fi soluționate numai printr-o integrare europeană.
EnglishAs a consequence, under your captaincy, our hull is pressed deep into the waterline under the accumulated weight of your debt.
În consecinţă, cu dumneavoastră ca şi căpitan, carena noastră este adâncită în apă sub greutatea acumulată a datoriei contractate.
EnglishDo you know who the Greek prime minister was under whose government all those excessive debts accumulated, causing the crisis in Greece?
Știți cine era prim-ministru în Grecia, în timpul cărui guvern s-au produs toate acele supraîndatorări care au condus la criza din Grecia?
EnglishWhat measures does the Commission intend to adopt in order to allow the Office to allocate the surpluses accumulated so far in the best possible manner?
Ce măsuri intenţionează să adopte Comisia pentru a permite Oficiului să aloce excedentele cumulate cât mai eficient posibil?
EnglishIt is a comprehensive package as only comprehensive solutions can have any result in the multiplicity of problems that have accumulated in Africa.
Este un pachet cuprinzător, întrucât doar soluţii cuprinzătoare pot avea vreun rezultat în multitudinea de probleme care s-au acumulat în Africa.
EnglishLiabilities between the central banks amounting to more than EUR 400 billion have accumulated in the TARGET2 accounts of the European Central Bank system.
Obligațiile între băncile centrale care însumează peste 400 miliarde de euro s-au acumulat în conturile TARGET2 ale sistemului Băncii Centrale Europene.
EnglishTherefore, I urge you, Mr Rehn, also to put pressure on the Greek Government to get serious on illegitimate wealth which has been accumulated in the past.
Prin urmare, vă îndemn, dle Rehn, să exercitaţi presiune asupra guvernului elen pentru a aborda în mod serios problema averilor ilegale acumulate în trecut.
EnglishWhat is more, the yards continued to make losses, were unable to pay taxes and social security obligations and have accumulated significant debts.
În plus, şantierele au continuat să aibă pierderi, nu au fost capabile să plătească taxele şi obligaţiile de securitate socială şi au acumulat datorii semnificative.
EnglishThe crisis is due to the fact that, for a long time now, there has been complete indifference to the problems that have accumulated owing to overfishing and illegal fishing.
Criza este cauzată de faptul că, de foarte mult timp, există o indiferenţă absolută faţă de problemele care s-au acumulat ca urmare a pescuitului excesiv şi a pescuitului ilegal.
EnglishThe Member States in question have the responsibility, by gaining time through the external financing obtained, to carry out the structural reforms which will correct the accumulated imbalances.
Statele membre în cauză au responsabilitatea, câştigând timp prin finanţarea externă obţinută, de a efectua reformele structurale prin care să corecteze dezechilibrele acumulate.
EnglishThe changes proposed are based on accumulated experience and on the understanding that the profile of the European Investment Bank as a top-rated investment bank should not be jeopardised.
Modificările propuse se bazează pe experiența acumulată și pe ideea că profilul Băncii Europene de Investiții ca bancă de investiții cu rating maxim nu ar trebui să fie pus în pericol.

Sinonime (în engleză) pentru "accumulated":

accumulated
English
accumulative
English
accumulator