EN

achievable {adjectiv}

volume_up
1. general
The Social Democrats support 40% in principle, but in this particular vote, they chose to support 30% as a result that is achievable in practice.
În principiu, social-democrații sprijină cele 40 %, dar, în cazul acestui vot special, au ales să susțină 30 %, ca un rezultat realizabil în practică.
As the Afghans have to adjust, so too do we, helping them to get an achievable state model combining modernity with the Afghan tradition.
Și, cum afganii trebuie să se adapteze, la fel trebuie să facem și noi, ajutându-i să obțină un model de stat realizabil, combinând modernitatea cu tradiția afgană.
2. "not linked to environment"
achievable
volume_up
neîntâmplător {adj. m.} (care nu depinde de factorii exte)

Exemple de folosire pentru "achievable" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishTherefore, Mr President, we have before us the best text achievable.
Prin urmare, dle președinte, avem la dispoziție cel mai bun text care se poate realiza.
EnglishThe target which we have set for ourselves is realistic, achievable and still efficient.
Ţinta pe care ne-am stabilit-o pentru noi înşine este realistă, realizabilă şi încă eficientă.
EnglishIt will give a signal that the European Union is an achievable prospect for Kosovo.
Acest lucru va da de înţeles faptul că Uniunea Europeană este o perspectivă realizabilă pentru Kosovo.
EnglishI feel that the measures being proposed are achievable and can be implemented in the medium and long term.
Consider că măsurile propuse sunt realizabile şi pot fi implementate pe termen mediu şi lung.
EnglishThis is an ambitious but achievable timetable and all sides are committed to moving forward.
Acesta este un program ambițios, dar care poate fi îndeplinit, și toate părțile și-au luat angajamentul de a progresa.
EnglishFurther progress in this direction is achievable.
Se pot realiza în continuare progrese în această direcţie.
EnglishAnd that is definitely an achievable aim.
Și acesta este cu siguranţă un scop ce poate fi atins.
EnglishOf course, the targets must be achievable.
Bineînţeles, obiectivele trebuie să fie realizabile.
EnglishThis is still an objective which is achievable, even if the current economic climate damages the true potential.
Rămâne în continuare un obiectiv care poate fi realizat, chiar dacă actuala criză economică îi afectează adevăratul potenţial.
EnglishThe debt crisis in Europe clearly demonstrates that stability and confidence are not achievable without discipline.
Criza datoriilor din Europa demonstrează în mod clar faptul că stabilitatea și încrederea nu pot fi realizate fără disciplină.
EnglishIt is realistic and achievable.
EnglishSo, perhaps with a little less ambition and a little more flexibility, the growth and employment targets will be achievable.
În consecinţă, poate cu mai puţină ambiţie şi mai multă flexibilitate, se pot realiza ţintele de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă.
EnglishIt also includes precise deadlines for the implementation of individual projects, together with measurable and achievable targets.
De asemenea, include termene-limită clare pentru punerea în aplicare a proiectelor individuale, precum şi obiective măsurabile şi realizabile.
EnglishThe measures which seem technically feasible in the case of cars may not necessarily be achievable for light commercial vehicles.
Este posibil ca măsurile care par fezabile din punct de vedere tehnic în cazul autoturismelor să nu fie realizabile pentru vehiculele utilitare uşoare.
EnglishThe Social Democrats support 40% in principle, but in this particular vote, they chose to support 30% as a result that is achievable in practice.
În principiu, social-democrații sprijină cele 40 %, dar, în cazul acestui vot special, au ales să susțină 30 %, ca un rezultat realizabil în practică.
EnglishThey aren't necessarily achievable under normal circumstances because of differences in hardware, web servers, network traffic conditions, and so on.
Aceștia nu sunt neapărat realizabili în circumstanțe normale, datorită diferențelor de hardware, servere Web, condiții de trafic de rețea și altele.
EnglishWe must make the 20% target an achievable one; we cannot let this opportunity pass us by, since it would send out an encouraging signal to Europe.
Trebui să transformăm obiectivul de 20 % într-unul ce poate fi atins; nu putem rata această oportunitate care ar fi un semnal încurajator pentru Europa.
EnglishThey aren't necessarily achievable under normal circumstances because of differences in hardware, web servers, network traffic conditions, and so on.
Aceștia nu sunt neapărat realizabili în circumstanțe normale, datorită diferențelor de hardware, servere Web, condițiile de traficde rețea și altele.
EnglishThey're not necessarily achievable under normal circumstances because of differences in hardware, web servers, network traffic conditions, and so on.
Aceștia nu sunt neapărat realizabili în circumstanțe normale, datorită diferențelor de hardware, servere Web, condițiile de traficde rețea și altele.
EnglishAs the Afghans have to adjust, so too do we, helping them to get an achievable state model combining modernity with the Afghan tradition.
Și, cum afganii trebuie să se adapteze, la fel trebuie să facem și noi, ajutându-i să obțină un model de stat realizabil, combinând modernitatea cu tradiția afgană.

Sinonime (în engleză) pentru "achievable":

achievable
achievability
achiever
achievement