EN

acknowledgement {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "acknowledgement" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishPre-signed agreement that includes an acknowledgement of compliance and an audit clause
Acord semnat în prealabil care include o declarație de recunoaștere și o clauză de audit
EnglishThere needs to be an acknowledgement that this kind of thing can happen.
Trebuie să se ştie că astfel de lucruri se pot întâmpla.
EnglishThere is no acknowledgement of the citizens' investment in social cohesion or solidarity between the generations.
Nu există nicio recunoaştere a investiţiei cetăţenilor în coeziune sau solidaritate socială între generaţii.
EnglishThis is an acknowledgement we have to give to the armed forces of many European countries, including Spain.
Aceasta este o recunoaştere pe care trebuie să o acordăm forţelor armate a numeroase ţări europene, inclusiv Spania.
EnglishThis shows both an awareness and an acknowledgement of the Ombudsman's work, as well as respect for the complainants.
Acest lucru arată atât o conştientizare şi o confirmare a activităţii Ombudsmanului, cât şi respect faţă de reclamanţi.
EnglishThis acknowledgement should always be reflected in documents and statements both in Parliament, the Council and the Commission.
Această recunoaștere ar trebui să se reflecte întotdeauna în documentele și declarațiile Parlamentului, Consiliului și ale Comisiei.
EnglishI must say that it is my clear impression - also from the pre-COP - that there is growing acknowledgement of our arguments on this.
Trebuie să spun că am impresia - tot în urma pre-COP - că argumentele noastre în această privință se confirmă din ce în ce mai mult.
EnglishThe recent acknowledgement of Estonia's efforts by the OECD and Commissioner Almunia are encouraging signs that we are on the right path.
Recunoaşterea recentă a eforturilor Estoniei de către OCDE şi comisarul Almunia sunt semne încurajatoare că suntem pe calea cea bună.
EnglishHow are the Council and the Commission approaching the question of equal symbolic acknowledgement for the blameless victims of totalitarian Communism?
Cum abordează Consiliul şi Comisia chestiunea recunoaşterii simbolice egale faţă de victimele fără vină ale comunismului totalitar?
EnglishI very much welcome the acknowledgement of the G20 to take collective responsibility and I am expecting to see those promises turning into real actions.
Consider binevenită abordarea G20 de a-şi asuma responsabilitatea colectivă şi aştept să văd acele promisiuni devenind acţiuni reale.
EnglishI am very pleased to vote for EU acknowledgement that conditions are in place for the liberalisation of the system of visas to Taiwan.
Sunt foarte încântat să votez pentru recunoaşterea de către UE a faptului că există condiţii corespunzătoare pentru liberalizarea sistemului vizelor pentru Taiwan.
EnglishDoes the Commission plan to undertake initiatives favouring the identification and the acknowledgement of 'dys' problems as disabilities or as learning difficulties?
Intenţionează Comisia să ia iniţiative pentru a favoriza identificarea şi recunoaşterea problemelor „dis” ca handicapuri sau dificultăţi de învăţare?
EnglishThe health and safety of those who work at the coalface of construction should always be remembered and it is important to have acknowledgement of this in the report.
Sănătatea și siguranța celor care lucrează direct pe șantiere ar trebui întotdeauna amintită și este important ca acest fapt să fie recunoscut în cadrul raportului.
EnglishCertainly the best acknowledgement of this came from Commissioner Füle, when he said that this report would become the third pillar of EU Arctic policy.
Bineînţeles, cea mai bună recunoaştere a acestui lucru a provenit de la dl comisar Füle, care a afirmat că acest raport va deveni cel de-al treilea pilon al politicii UE pentru Arctica.
EnglishWe MEPs from Attack want acknowledgement and an apology before any kind of discussion at all is initiated about Turkey's membership of the European Union.
Noi, deputaţii Parlamentului European din partea partidului Attack, aşteptăm recunoaştere şi scuze, înaintea iniţierii oricărei dezbateri privind aderarea Turciei la Uniunea Europeană.
EnglishFor this reason, the practical effect of acknowledgement of the specificity of these regions must be a set of permanent aid measures, not unconnected and time-limited ones.
Din acest motiv, efectul practic al confirmării specificităţii acestor regiuni trebuie să fie un set de măsuri de asistenţă permanente, nu unele neconectate şi limitate în timp.

Sinonime (în engleză) pentru "acknowledgement":

acknowledgement
acknowledgment