EN

actively {adverb}

volume_up
The Commission is also working actively on improving the digital tachograph.
De asemenea, Comisia lucrează în mod activ cu privire la ameliorarea tahografului digital.
In situ research into mycorhizal symbiosis should be actively encouraged.
Cercetarea in situ privind simbioza micorizală ar trebui să fie încurajată în mod activ.
I hope the JPA will be actively involved in implementation of the EU-Africa strategy.
Sper că APP va fi implicată activ în punerea în aplicare a strategiei UE-Africa.

Exemple de folosire pentru "actively" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI appeal to consumers to actively contribute to the success of such collection.
Fac un apel la consumatori să contribuie în mod activ la reușita acestei colectări.
EnglishI hope the JPA will be actively involved in implementation of the EU-Africa strategy.
Sper că APP va fi implicată activ în punerea în aplicare a strategiei UE-Africa.
EnglishI therefore assume that the European Parliament will actively contribute to this.
Prin urmare, presupun că Parlamentul European va contribui în mod activ la acest lucru.
EnglishIn any case, the European Union has adopted a policy of actively fighting racism.
În orice caz, Uniunea Europeană a adoptat o politică de luptă activă împotriva rasismului.
EnglishThe Structural Funds should be used more actively and more in keeping with the situation.
Fondurile structurale ar trebui folosite mai activ şi mai adecvat situaţiei.
EnglishI believe that this project will help the region develop more actively.
Consider că acest proiect va contribui la dezvoltarea mai activă a regiunii.
EnglishThe Commission is also working actively on improving the digital tachograph.
De asemenea, Comisia lucrează în mod activ cu privire la ameliorarea tahografului digital.
EnglishWe must find a way to truly relate and actively support the people in these countries.
Trebuie să găsim o modalitate pentru a relaționa cu și a susține oamenii din aceste țări.
EnglishFurthermore, the Member States must actively engage in reviewing the Council's work.
În plus, statele membre trebuie să se angajeze activ în revizuirea activității Consiliului.
EnglishIn situ research into mycorhizal symbiosis should be actively encouraged.
Cercetarea in situ privind simbioza micorizală ar trebui să fie încurajată în mod activ.
EnglishNew powers have arisen and are becoming actively involved in global policy in various areas.
Au apărut noi puteri care se implică activ în politica globală din diferite domenii.
EnglishHe is one of the leaders of the Serbs in Kosovo who participate actively in political life.
Este unul dintre liderii sârbilor din Kosovo, care participă activ în viaţa politică.
EnglishThat way, illegal immigration is not combated, but actively encouraged.
Astfel, imigrația ilegală nu este combătută, ci încurajată în mod activ.
EnglishOur group hopes the Commission will continue to mediate actively to bring about harmony.
Grupul nostru speră că în continuare Comisia va media în mod activ pentru a aduce armonia.
EnglishI am actively looking at whether we can provide additional funding in all of these areas.
În prezent, analizez posibilitatea de a aloca fonduri suplimentare pentru aceste domenii.
EnglishHere I would like to reply by saying that the Commission has already actively committed itself.
Aici aş dori să răspund, precizând că Comisia s-a implicat deja în mod activ.
EnglishA need for incentives to actively seek employment cannot be overlooked.
Nu poate fi ignorată nevoia de stimulente în vederea căutării active a unui loc de muncă.
EnglishThe Commission has assured us that Korea is actively liberalising its import regime.
Comisia ne-a asigurat de faptul că statul Coreea îşi liberalizează activ regimul de importuri.
EnglishWe have actively followed up on the visa dialogue launched in June.
Am monitorizat în mod activ dialogul privind vizele, lansat în luna iunie.
EnglishSecondly, what is the EU doing to actively promote good governance?
În al doilea rând, ce măsuri ia UE pentru a promova activ buna guvernanță?