EN

actual {adjectiv}

volume_up
actual (dar şi: real, for real, sure-enough)
We see how the actual concept of discrimination goes beyond its definition.
Observăm cum conceptul real al discriminării depășește definiția sa.
The directive concentrates on codifying laws without amending their actual content.
Directiva se concentrează asupra codificării legilor, fără să modifice conţinutul real.
However, the actual result is 3-1 in favour of the Treaty's opponents.
Totuşi, rezultatul real este de 3-1 în favoarea celor care se opun Tratatului.
actual (dar şi: effective, real, balance in cash)
Properties are not included within the actual contents of a file.
Proprietățile nu se includ în conținutul efectiv al unui fișier.
I, too, would like to separate my comments on the process from the actual contents.
Şi eu aş dori să fac o distincţie între comentariile mele privind procesul şi conţinutul efectiv.
Has the Commission conducted any evaluation of the actual impact of European funding on Roma inclusion?
A realizat Comisia vreo evaluare a impactului efectiv al finanţării comunitare pentru integrarea comunităţii rrome?
The problem is not simply one of assessing the actual economic and technical contents of the European Council.
Problema nu ține doar de evaluarea conținutului economic și tehnic actual al Consiliului European.
Codecision should apply to the actual patent regulation and the approval of patent jurisdiction, however.
Regulamentul actual privind brevetele și aprobarea jurisdicției în cazul brevetelor ar trebui, însă, să fie supuse procedurii de codecizie.
However, the actual budget used has been smaller than that amount and has been steadily decreasing since 2003.
Cu toate acestea, bugetul actual folosit a fost mai mic decât acea sumă și a fost în continuă scădere începând cu anul 2003.
Only with actual European and future-oriented solutions can we meet this crisis head-on.
Doar prin intermediul unor soluţii cu adevărat europene şi orientate către viitor vom putea veni cu un răspuns hotărât în faţa crizei.
actual (dar şi: factual, real)
actual (dar şi: real)
volume_up
pozitiv {adj. m.} (real)
The political agreement reached should be regarded as nothing other than an excellent starting point and an extremely positive sign for the actual start-up of the service.
Acordul politic la care s-a ajuns trebuie considerat nimic altceva decât un punct excelent de pornire şi un semn extrem de pozitiv pentru punerea în funcţiune efectivă a serviciului.
actual (dar şi: real)
RO

actual {adjectiv masculin}

volume_up
Înţeleg această ezitare, dar numai în contextul economic actual.
I understand this reluctance, but only for the current economic context.
Sistemul actual al numelor de domenii şi al înregistrărilor merge de minune.
The current system of domain names and registrations works brilliantly.
Finanțarea Fondului social european ar trebui să rămână cel puțin la nivelul actual.
Financing for the European Social Fund should at least stay at its current level.
La momentul actual, acesta nu oferă nici stabilitate, nici creştere economică.
It is providing neither stability nor, at present, economic growth.
Doamnelor şi domnilor, momentul actual este unul care este atât favorabil, cât şi presant.
Ladies and gentlemen, the present moment is one that is both fortunate and pressing.
Iată care este, în viziunea mea, procesul democratic actual din Turcia.
Such is my reading of the present democratic process in Turkey.
Problema nu ține doar de evaluarea conținutului economic și tehnic actual al Consiliului European.
The problem is not simply one of assessing the actual economic and technical contents of the European Council.
Regulamentul actual privind brevetele și aprobarea jurisdicției în cazul brevetelor ar trebui, însă, să fie supuse procedurii de codecizie.
Codecision should apply to the actual patent regulation and the approval of patent jurisdiction, however.
Cu toate acestea, bugetul actual folosit a fost mai mic decât acea sumă și a fost în continuă scădere începând cu anul 2003.
However, the actual budget used has been smaller than that amount and has been steadily decreasing since 2003.
actual (dar şi: modern)
actual (dar şi: topic)
. - CS) Colectarea de deșeuri electrice și electronice este un subiect foarte actual în prezent.
. - CS) The collection of electrical and electronic waste is a very topical issue at present.
Parlamentul analizează din nou acest fenomen brutal care, din păcate, rămâne șocant de actual.
Once again Parliament is looking at this brutal phenomenon, which unfortunately remains shockingly topical.
Subiectul privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive este foarte actual.
The subject of the management of spent fuel and radioactive waste is highly topical.

Exemple de folosire pentru "actual" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishBut the Commission and EU countries are responsible for the actual spending.
Însă Comisia şi statele membre răspund de cheltuirea efectivă a fondurilor.
EnglishI understand that the aim of this report is, in actual fact, to extend the time period.
Înțeleg că scopul acestui raport este, în realitate, extinderea perioadei de timp.
EnglishThe directive concentrates on codifying laws without amending their actual content.
Directiva se concentrează asupra codificării legilor, fără să modifice conţinutul real.
EnglishIt does not contain your actual digital media files or copies of your digital media files.
Biblioteca nu conține fișiere media digitale propriu-zise sau copii ale acestora.
EnglishIn doing that, however, we must take into account what the actual situation is here.
Totuşi, procedând astfel, trebuie să luăm în considerare care este situaţia reală aici.
EnglishHowever, in actual fact, I think that the battle has been lost, at least this year.
În realitate însă, cred că lupta a fost pierdută, cel puțin anul acesta.
EnglishI am still not clear about the actual situation with regard to generics.
Încă nu sunt lămurit cu privire la situația reală legată de medicamentele generice.
EnglishOur actions in Libya will show the actual state of our security and defence policy.
Acțiunile noastre din Libia vor arăta starea reală a politicii de securitate și apărare.
EnglishEven now, there are no actual victims who have died from radiation at Fukushima.
Chiar și acum, nu există victime reale care au murit din cauza radiațiilor de la Fukushima.
EnglishIn fact, the translation and publication took longer than the actual negotiations.
De altfel, traducerea şi publicarea au durat mai mult decât negocierea.
EnglishIn actual fact, they are now causing major detriment to their top customer.
De fapt, acum ei le aduc prejudicii majore celor mai mari clienți ai lor.
EnglishHowever, the actual result is 3-1 in favour of the Treaty's opponents.
Totuşi, rezultatul real este de 3-1 în favoarea celor care se opun Tratatului.
EnglishIn actual fact, this study is an indictment of European agriculture.
Practic, acest studiu constituie un rechizitoriu împotriva agriculturii europene.
EnglishWe must aim for an actual 30% reduction in greenhouse gas emissions.
Trebuie să vizăm o reducere efectivă de 30% a emisiilor de gaze cu efect de seră.
EnglishHowever, the actual right to have judgments enforced is still lacking.
Cu toate acestea, dreptul real de a executa hotărârile judecătorești lipsește încă.
EnglishThis arrow indicates that you are clicking a shortcut and not the actual file.
Această săgeată indică faptul că faceți clic pe o comandă rapidă, iar nu pe fișierul în sine.
EnglishThey don't get the actual writing done for me, but they sure help me with everything else.
Ele nu scriu singure, dar cu siguranță mă ajută cu toate celelalte lucruri.
EnglishHowever, the actual conditions in the two continents are very different.
Totuşi, condiţiile actuale din cele două continente sunt foarte diferite.
EnglishMy second point is a general one and relates to the actual nature of the talks.
Al doilea este unul general şi se referă la natura convorbirilor.
EnglishThen we have the problem in relation to the actual age of the fleets themselves.
Apoi, avem o problemă legată chiar de vechimea reală a flotelor.

Sinonime (în engleză) pentru "actual":

actual
actualization
actually