EN

actually {adverb}

volume_up
actually (dar şi: really)
Inflation is actually stimulated by derivative financial market products.
Inflația este de fapt stimulată de produsele pieței financiare derivate.
It is no wonder, and actually not unexpected, that this has happened.
Nu este de mirare și, de fapt, nu este neașteptat, că s-a întâmplat acest lucru.
It is actually an indispensable part of the democratic process.
De fapt, aceasta este o componentă indispensabilă a procesului democratic.
actually (dar şi: really)
A number of Member States actually authorise such sanctions.
Mai multe state membre autorizează efectiv asemenea sancţiuni.
Therefore, only the equivalence procedure actually applies.
Prin urmare, numai procedura echivalenței se aplică efectiv.
What are we actually doing to promote growth and stability?
Ce facem de fapt pentru a promova efectiv creșterea și stabilitatea?
However, we knew that Greece did not actually fully meet the criteria at the start.
Totuşi, am ştiut că, în realitate, Grecia nu a îndeplinit pe deplin criteriile la început.
However, it is important that consumers at least know what they are actually eating.
Totuşi, este important ca consumatorii să ştie cel puţin ce mănâncă.
However, it is also contrary to what we actually do in practice.
Totuşi, acest lucru se află în opoziţie şi cu ceea ce facem noi în realitate.
actually (dar şi: really, truly, in reality)
The funds: I am pleased to say that actually, these are very well-run funds.
Fondurile: Sunt încântată să spun că există realmente fonduri foarte bine gestionate.
We have actually made significant progress; a number of Members were concerned about that.
Am înregistrat realmente progrese semnificative; mai mulţi deputaţi au fost preocupaţi de acest lucru.
This crisis is actually causing genuinely difficult situations and poverty for European citizens.
De fapt, această criză dă naştere la situaţii realmente dificile şi la sărăcie în rândul cetăţenilor europeni.
actually (dar şi: at present, now)

Exemple de folosire pentru "actually" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSo that is what this report is about: it is actually about setting the framework.
Prin urmare, despre acest lucru este vorba în acest raport: stabilirea cadrului.
EnglishOne of the victims of the recent demonstrations was actually a socialist student.
Una dintre victimele recentelor manifestaţii e, de altfel, un student socialist
EnglishPerhaps we have actually been too patient where economic governance is concerned.
Poate că am avut totuși prea multă răbdare cu privire la guvernanța economică.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, what does freedom of religion actually mean?
Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, ce înseamnă de fapt libertatea religioasă?
EnglishMr President, ladies and gentlemen, this legislation is actually superfluous.
Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, această legislaţie este de fapt superfluă.
EnglishI believe that the general approach that is being adopted is actually too general.
Consider că abordarea generală care este adoptată este în realitate prea generală.
EnglishCan I respectfully ask that I have some silence so I can actually make a speech?
Pot să vă rog respectuos să faceți liniște pentru a-mi putea ține discursul?
EnglishOnly the Council has not yet acknowledged that this is actually what is needed.
Numai Consiliul nu a conştientizat că acest lucru este de fapt ceea ce este necesar.
EnglishIt is true that at the time the fund was created, this was not actually possible.
Este adevărat că la momentul creării fondului acest lucru nu a fost posibil.
EnglishMany people actually suffered serious health problems caused by this smoke.
Mulți oameni au suferit de fapt probleme grave de sănătate cauzate de acest fum.
EnglishWe actually received a majority of more than four fifths in the vote in committee.
De fapt, am obţinut în votul din comisie o majoritate de mai mult de patru cincimi.
EnglishThe most shocking have been the reports that describe people actually being killed.
Cele mai şocante au fost rapoartele care descriu de fapt asasinarea oamenilor.
EnglishWe actually chose that we did not want to have a further single market measure.
Am ales de fapt că nu doream să mai avem încă o măsură privind piaţa unică.
EnglishThe common agricultural policy actually sanctions two Europes - the old and the new.
Politica agricolă comună confirmă de fapt două Europe - cea veche şi cea nouă.
EnglishWill it really help to move the major sums that we are actually talking about here?
Va ajuta cu adevărat la mobilizarea sumelor importante de care vorbim de fapt aici?
EnglishIt is enough, it is not enough and, actually, we do not know where things are going.
E suficient, nu e suficient, și, de fapt, nu știm în ce direcție ne îndreptăm.
EnglishI believe that we should ask ourselves what economic responsibility actually means.
Cred că trebuie să ne întrebăm ce înseamnă exact responsabilitatea economică.
EnglishHowever, paragraph 13 is confusing and muddled and does not actually mean anything.
Cu toate acestea, punctul 13 nu este clar și în realitate nu are niciun sens.
EnglishI actually think this a much better idea than the European private company.
Consider că aceasta este o idee mult mai bună decât o societate privată europeană.
EnglishNeed I go on telling the House that all these areas are actually suffering?
Mai este necesar să spun Parlamentului că toate aceste domenii de fapt suferă?

Sinonime (în engleză) pentru "actually":

actually
actualization
actual