Traducere engleză-română pentru "to adapt to"

EN

"to adapt to" română traducere

Exemple de folosire pentru "to adapt to" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOtherwise we adapt and change the law, whether at national or European level.
Altfel, adaptăm şi schimbăm legea, fie la nivel naţional, fie la nivel european.
EnglishBy promoting a process of gradual change, we have helped the sector adapt.
Prin promovarea unei schimbări treptate, am contribuit la adaptarea sectorului.
EnglishCommissioner, our farmers will once more have to make efforts to adapt.
Dle comisar, fermierii noştri vor trebui să depună eforturi de adaptare din nou.
EnglishWe are only trying to adapt it to the current economy and the global economic situation.
Noi încercăm doar să o adaptăm la economia actuală şi la situaţia economică mondială.
EnglishWhat has been said about the need to adapt instruments is by no means gratuitous.
Ceea ce s-a spus despre necesitatea de a adapta instrumente nu este sub nicio formă gratuit.
EnglishEurope's workers must be able to adapt to the economy's requirements.
Lucrătorii europeni trebuie să fie în măsură să se adapteze la cerinţele economiei.
EnglishHow can we also make it easier for households on a low income in Europe to adapt?
Cum putem facilita adaptarea familiilor cu venit redus din Europa?
EnglishSecondly, it is essential that we adapt copyright to the digital era.
În al doilea rând, se impune adaptarea dreptului de autor la epoca digitală.
EnglishHe said that the survivor is not the strongest, but the one most able to adapt.
El a spus că supravieţuitorul nu este cel mai puternic, ci este cel mai capabil de a se adapta.
EnglishInstead, we need to adapt migratory flows to the effective needs of the labour market.
Trebuie, în schimb, să adaptăm fluxurile migratoare la nevoile efective ale pieței muncii.
EnglishWe therefore need to adapt if we are to prevent or minimise damage.
Prin urmare, trebuie să ne adaptăm pentru a preveni sau minimaliza daunele.
EnglishWe must ensure that Europe's workers are able to adapt to the requirements of the economy.
Trebuie să ne asigurăm că lucrătorii Europei se pot adapta cerinţelor impuse de economie.
EnglishAt most there is a need to adapt the instruments already in place.
Cel mult există o necesitate de adaptare a instrumentelor deja instaurate.
EnglishIt is evident that the ESF has to adapt itself again, because circumstances have changed.
Este evident că FSE trebuie să se adapteze din nou, pentru că circumstanțele s-au schimbat.
EnglishIt will therefore also be necessary to adapt and develop the framework of support accordingly.
Așadar, va fi necesară adaptarea și dezvoltarea corespunzătoare a cadrului de susținere.
EnglishIt is essential to adapt the social security and pensions system to today's challenges.
Este esenţială adaptarea sistemului de securitate socială şi de pensii la dificultăţile actuale.
EnglishHowever, the economic times have changed and cohesion policy needs to adapt to them.
Totuși, condițiile economice s-au schimbat și politica de coeziune trebuie să se adapteze la acestea.
EnglishThe global economic crisis means that we are being forced to adapt once again.
Criza economică mondială ne obligă se ne adaptăm din nou.
EnglishAdapt to evolving constituent needs and legislative mandates.
Aspectul și funcționalitatea familiară facilitează utilizare și reduc curba de adopție.
EnglishIt takes time and a great deal of confidence to adapt to changes in social structures.
Este nevoie de timp și de multă încredere pentru a se adapta la schimbările din structurile sociale.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

to prepoziţie
to bring to verb
to give birth to verb
Romanian
to break to verb
Romanian
to amount to verb
Romanian
to refer to verb
Romanian
to lay claim to verb
Romanian