Traducere engleză-română pentru "admissibility"

EN

"admissibility" română traducere

volume_up
admission {substantiv}
EN

admissibility {substantiv}

volume_up
It is also a parody of democracy in terms of the restrictions on admissibility.
Aceasta este o parodie a democrației și din perspectiva restricțiilor referitoare la admisibilitate.
The true reform, however, lies with admissibility.
Adevărata reformă, totuşi, se referă la admisibilitate.
Care sunt criteriile de admisibilitate?

Exemple de folosire pentru "admissibility" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Commission makes the final check on the admissibility of a citizens' initiative.
Comisia desfășoară verificarea finală a admisibilității inițiativei cetățenești.
EnglishThe committee responsible must establish the admissibility or otherwise of the petition.
Comisia responsabilă trebuie să stabilească dacă petiţia este admisibilă sau nu.
EnglishA single request to register the initiative and check its admissibility.
O simplă cerere de înregistrare a inițiativei și verificare a admisibilității sale.
EnglishIt is also a parody of democracy in terms of the restrictions on admissibility.
Aceasta este o parodie a democrației și din perspectiva restricțiilor referitoare la admisibilitate.
EnglishThe second topic is the admissibility of the initiative.
Cea de-a doua temă o reprezintă admisibilitatea iniţiativei.
EnglishWe need three levels of admissibility checking.
Avem nevoie de trei niveluri de verificare a admisibilităţii.
EnglishThe true reform, however, lies with admissibility.
Adevărata reformă, totuşi, se referă la admisibilitate.
EnglishHow is the Commission going to handle the issue of verification and admissibility of an initiative, and at what stage?
Cum se va ocupa Comisia de problema verificării şi admisibilităţii unei iniţiative, şi în ce stadiu?
EnglishI hope that we will find the right balance on how to keep this admissibility check in adequate proportion.
Sper că vom găsi echilibrul corect privind modul în care vom păstra această verificare a admisibilităţii într-o proporţie adecvată.
EnglishThe criteria for admissibility?
EnglishSecondly, admissibility.
EnglishI also think it is right that when it comes to the admissibility of a petition, it is not the chairman of the committee who should decide.
Din punctul meu de vedere, consider că este corect ca decizia de admisibilitate a unei petiţii să nu îi aparţină preşedintelui comisiei.
EnglishThe admissibility procedure for the proposal is combined with the registration procedure and is followed by the collection and verification of signatures.
Procedura de admisibilitate a propunerii se combină cu procedura de înregistrare și este urmată de strângerea și verificarea semnăturilor.
EnglishThe admissibility check on an initiative will be based on clear criteria at the point of registration, not after many signatures have already been collected.
Verificarea admisibilității unei inițiative se va baza pe criterii clare la punctul de înregistrare și nu pe colectarea a numeroase semnături.
EnglishIn addition, I ask that particular attention is paid to the structure of the procedure, especially the question of the admissibility of a Citizens' Initiative.
În plus, solicit să se acorde o atenţie specială structurii acestei proceduri, în special problemei privind admisibilitatea unei Iniţiative cetăţeneşti.
EnglishTherefore, in strict application of the provisions of Rule 147, the President is of the opinion that they fulfil all the relevant admissibility criteria.
În consecinţă, aplicând cu stricteţe prevederile articolului 147, Preşedintele consideră că amendamentele îndeplinesc toate criteriile relevante de admisibilitate.
EnglishThe Commission, which will have to decide on whether or not to act on a proposal, must not be the body that decides on its admissibility, in my view.
Comisia, care va trebui să decidă dacă va acţiona sau nu cu privire la o propunere, nu trebuie să fie organismul care să decidă admisibilitatea acesteia, din punctul meu de vedere.
EnglishThe report therefore lays down precise conditions of admissibility and concrete procedures that make the process of achieving such an initiative extremely difficult.
Prin urmare, raportul stabileşte condiţii precise de admisibilitate şi proceduri concrete care fac procesul de obţinere a unei astfel de iniţiative extrem de dificil.
EnglishWe worked with this in mind to impose obligations on the Commission and to limit its scope for evaluation regarding the criteria of admissibility that we have introduced.
Am lucrat urmând această optică pentru a impune obligații Comisiei și a-i limita sfera de influență cu privire la criteriile de admisibilitate pe care le-am introdus.
EnglishIn this way, decisions on the admissibility of proposed initiatives would lie equally in the hands of the representatives of the electorate, and not only of the executive.
În acest fel, deciziile referitoare la admisibilitatea iniţiativelor propuse s-ar afla în mod egal în mâinile reprezentanţilor electoratului, şi nu doar ale executivului.