Traducere engleză-română pentru "adversely"

EN

"adversely" română traducere

volume_up
adversity {substantiv}
EN

adversely {adverb}

volume_up
This revenue has also been adversely affected by the lowering of taxes, which did not have the expected impact on supply.
Aceste venituri au fost afectate în mod negativ şi de scăderea impozitelor, care nu a avut impactul aşteptat asupra ofertei.
Acting in their own particular interests, they have decided on measures which will adversely affect the European economy.
Acţionând potrivit propriilor lor interese, aceştia au decis cu privire la măsurile care vor afecta în mod negativ economia europeană.
This task, which has grown over the years, poses no problems as long as commercial channels do not feel adversely affected.
Această activitate, care s-a dezvoltat de-a lungul anilor, nu reprezintă nici o problemă atâta timp cât canalele comerciale nu se simt afectate în mod negativ.

Exemple de folosire pentru "adversely" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThey may be adversely affected, for example, if the merger is subsequently cancelled.
Aceştia pot fi afectaţi într-un mod negativ dacă, de exemplu, fuziunea este ulterior anulată.
EnglishHowever, states adjacent to countries with nuclear power plants can be adversely affected by their neighbour.
Cu toate acestea, statele vecine țărilor cu centrale nucleare pot fi afectate negativ de acestea.
EnglishI do not think that the cultivation of feed crops for intense livestock breeding adversely affects the climate.
Nu consider culturile agricole destinate producţiei animaliere drept un factor al schimbărilor climatice.
EnglishWill the economic crisis adversely affect that aim?
EnglishThis revenue has also been adversely affected by the lowering of taxes, which did not have the expected impact on supply.
Aceste venituri au fost afectate în mod negativ şi de scăderea impozitelor, care nu a avut impactul aşteptat asupra ofertei.
EnglishActing in their own particular interests, they have decided on measures which will adversely affect the European economy.
Acţionând potrivit propriilor lor interese, aceştia au decis cu privire la măsurile care vor afecta în mod negativ economia europeană.
EnglishThe predominance of temporary jobs has reduced the level of contributions to pension systems, thereby adversely affecting their stability.
Preponderența locurilor de muncă temporare a redus nivelul contribuțiilor la sistemele de pensii, dăunând stabilității acestora.
EnglishToday, differences exist between the Member States that adversely affect the fair functioning of the internal market and road safety.
În prezent, diferenţele care există între statele membre perturbă funcţionarea echitabilă a pieţei interne şi afectează siguranţa rutieră.
EnglishThis task, which has grown over the years, poses no problems as long as commercial channels do not feel adversely affected.
Această activitate, care s-a dezvoltat de-a lungul anilor, nu reprezintă nici o problemă atâta timp cât canalele comerciale nu se simt afectate în mod negativ.
EnglishI am very pleased that the European Parliament has today decided to support numerous people who have been adversely affected by globalisation.
Mă bucură foarte mult faptul că Parlamentul European a hotărât astăzi să sprijinire un număr mare de persoane care au fost afectate negativ de globalizare.
EnglishThe European Parliament cannot allow the civil rights and freedoms of Europeans to be adversely affected under the pretext of the fight against terrorism.
Parlamentul European nu poate permite ca drepturile civile şi libertăţile europenilor să fie afectate în mod negativ sub pretextul luptei împotriva terorismului.
EnglishThe doctor-patient relationship will not be adversely affected by the directive and the authority of the service provider to prescribe medicinal products remains clear.
Relația doctor-pacient nu va fi afectată negativ de directivă, iar competența furnizorului de servicii pentru prescrierea de medicamente rămâne clară.
EnglishIt includes clauses that are not limited merely to restricting access to the Internet but that also include all devices that may adversely affect users' rights.
Conţine clauze care nu se referă doar la restricţionarea accesului la internet, ci include şi toate procedeele care pot afecta negativ drepturile utilizatorilor.
EnglishHowever, as you well know, Professor Monti states in his report on the single market that current differences can also adversely affect the single market.
După cum însă bine știți, profesorul Monti a menționat în raportul său despre piața unică faptul că diferențele actuale pot, de asemenea, afecta în mod negativ piața unică.
EnglishThe Inuit exemption will ensure that the interests of Inuit and other indigenous communities traditionally engaged in the hunting of seals will not be adversely affected.
Derogarea oferită inuiţilor va garanta că interesele acestora şi a altor comunităţi indigene care practică în mod tradiţional vânătoarea de foci nu vor fi afectate.
EnglishThe current political situation, which includes the boycott of the national parliament by opposition parties, may adversely affect the country's priorities with regard to the EU.
Situația politică actuală, care include boicotarea parlamentului național de către partidele de opoziție, ar putea influența negativ prioritățile țării cu privire la UE.
English‘Actions for annulment’ can also be used by private individuals who want the Court to cancel a particular law because it directly and adversely affects them as individuals.
Aceste „acţiuni în anulare” pot fi prezentate şi de persoanele fizice care doresc să îi solicite Curţii anularea unui anumit act legislativ care le afectează în mod direct şi negativ.
EnglishA solution would be to open a limited part of wilderness areas to high-quality sustainable tourism, which does not adversely affect the conservation objectives of the sites.
O soluţie ar fi deschiderea unor porţiuni limitate din spaţiile naturale pentru turism durabil de înaltă calitate, care nu afectează în mod negativ obiectivele de conservare ale siturilor.

Sinonime (în engleză) pentru "adversative":

adversative
English
adverse
adversity