Traducere engleză-română pentru "aforementioned"

EN

"aforementioned" română traducere

EN

aforementioned {adjectiv}

volume_up
aforementioned (dar şi: abovementioned)

Exemple de folosire pentru "aforementioned" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe aforementioned directors-general will, on average, earn EUR 17 000 per month.
Directorii generali menționați mai sus vor câștiga în medie 17 000 de euro pe lună.
EnglishAll the aforementioned changes involve increasing the liquidity of beneficiaries.
Toate modificările menţionate anterior presupun creşterea lichidităţilor beneficiarilor.
EnglishFor all of the aforementioned reasons, I am voting for this draft agreement.
Având în vedere toate motivele sus-menționate, votez în favoarea acestui proiect de acord.
EnglishFor the above reasons, I voted in favour of the aforementioned motion for a resolution.
Din motivele menţionate mai sus, am votat în favoarea propunerii de rezoluţie menţionate.
EnglishOn the basis of the aforementioned, I hereby give my favourable vote to the proposed regulation.
Având în vedere cele menționate anterior, votez în favoarea regulamentului propus.
EnglishFor the aforementioned reasons, I voted in favour of the document.
Din motivele menționate mai sus, am votat în favoarea acestui document.
EnglishThis means that the aforementioned document does not have legal force.
Astfel, acest document nu are nici un fel de aplicare legală.
EnglishThe aforementioned reservations notwithstanding, the GUE/NGL group supports the decision of the Council.
Lăsând la o parte rezervele menţionate anterior, grupul GUE/NGL susţine decizia Consiliului.
Englishthat it will have the necessary resources to undertake the analysis on the aforementioned areas?
Acesta va fi dotat cu resursele necesare pentru a întreprinde analiza domeniilor menţionate anterior?
EnglishI therefore hope that the aforementioned Authority will strive to make improvements in this area.
Prin urmare, sper că Autoritatea menționată anterior se va strădui să aducă îmbunătățiri în acest domeniu.
EnglishIn the aforementioned agreements, there are clauses on democracy, the rule of law and human rights.
În acordurile menţionate anterior, există clauze privind democraţia, statul de drept şi drepturile omului.
EnglishFor the aforementioned reasons, the GUE/NGL Group will abstain from the final vote on the resolution.
Din motivele menţionate anterior, Grupul GUE/NGL se va abţine de la votul final în cazul acestei rezoluţii.
EnglishThe aforementioned generic laws are very dangerous.
Legile generice menţionate anterior sunt foarte periculoase.
EnglishI voted against this resolution as I believe that none of the aforementioned premises are guaranteed.
Am votat împotriva rezoluției, deoarece consider că nu este garantată niciuna dintre premisele menționate anterior.
EnglishIn the current report, we attempted to draw general conclusions regarding the aforementioned Action Plans.
În prezentul raport, am încercat să formulăm concluzii generale privind planurile de acţiune menţionate anterior.
EnglishThe gas crisis in January has demonstrated more powerfully than ever the need for the aforementioned infrastructure.
Criza gazului din ianuarie a demonstrat mai puternic ca niciodată necesitatea infrastructurii menţionate mai sus.
EnglishHowever, with regard to the aforementioned enterprise, Heidelberger Druckmaschinen, I abstained from the vote.
Cu toate acestea, în ceea ce privește întreprinderea menționată anterior, Heidelberger Druckmaschinen, m-am abținut de la vot.
EnglishAnd in this particular case, Commissioner, we are talking about an institution which was established by the aforementioned State.
Şi în acest caz special, dle comisar, vorbim despre o instituţie care a fost creată de statul sus-menţionat.
EnglishThe aforementioned reports simultaneously promote economic growth, human development and sustainable food sources.
Rapoartele menționate mai sus promovează concomitent creșterea economică, dezvoltarea umană și sursele alimentare durabile.
EnglishNigeria's borders were drawn up by the colonial powers, which paid no attention to the aforementioned differences.
Graniţele Nigeriei au fost desenate de puterile coloniale care nu au luat în considerare deloc deosebirile menţionate mai sus.

Sinonime (în engleză) pentru "aforementioned":

aforementioned