EN

against {prepoziţie}

volume_up
against (dar şi: counter to, versus, counter)
We are not protesting against justice, but against politically imposed abuses.
Noi nu protestăm împotriva justiției, protestăm împotriva abuzurilor forțate politic.
I voted against the report not because I am against fundamental rights.
Am votat împotriva raportului nu pentru că aş fi împotriva drepturilor fundamentale.
I therefore voted against the amended proposal and against the legislative resolution.
Prin urmare, am votat împotriva propunerii modificate și împotriva rezoluției legislative.
against (dar şi: versus)
I consider the practice to be discriminatory against these women and girls.
Consider că practica este discriminatorie contra acestor femei şi fete.
It allows titles published in four countries to be scanned and made available against payment.
Acesta permite scanarea şi publicarea contra cost a titlurilor din patru ţări.
Number of players: 1 (against 3 computer opponents)
Număr de jucători: 1 (contra trei oponenți din computer)
against (dar şi: about, by, towards)
volume_up
către (temporal) {prep.}
against
volume_up
către (împotriva) {prep.}

Exemple de folosire pentru "against" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAccordingly, the accuser brought the criminal proceedings against Tamás Deutsch.
În consecință, acuzatorul a deschis o acțiune penală împotriva lui Tamás Deutsch.
EnglishI am therefore voting against his request to protect his parliamentary immunity.
Prin urmare, votez împotriva cererii sale de apărare a imunității parlamentare.
EnglishThat being the case, our only response to this report can be to vote against it.
În acest caz, singurul nostru răspuns la acest raport poate fi votul împotrivă.
EnglishIn the meantime, the fight against terrorism will remain our overriding concern.
Între timp, lupta împotriva terorismului va rămâne preocuparea noastră prioritară.
EnglishWe need a directive, we want a directive that will stop violence against women.
Dorim și avem nevoie de o directivă care să pună capăt violenței asupra femeilor.
EnglishFor these reasons, we have voted against this specific motion for a resolution.
Din aceste motive, am votat împotriva acestei propuneri de rezoluţie specifice.
EnglishThe very nature of cluster munitions goes against basic humanitarian principles.
Natura însăşi a acestor muniţii este în opoziţie cu principiile umanitare de bază.
EnglishThe fight against the dissemination of child pornography must be prioritised.
Lupta împotriva difuzării pornografiei infantile trebuie să devină o prioritate.
EnglishIn view of these considerations, I voted against the motion for a resolution.
Având în vedere aceste considerente, am votat împotriva propunerii de rezoluţie.
EnglishMr Daul and Mr Schulz were here and they both voted against that postponement.
Dl Daul și dl Schulz erau și ei de față și au votat amândoi împotriva amânării.
EnglishIn the given case I voted against the waiver of the immunity of Thomas Deutsch.
În cazul de față, am votat împotriva ridicării imunității domnului Thomas Deutsch.
EnglishI am voting against this motion for a resolution and its antisocial injunctions.
Votez împotriva acestei propuneri de rezoluție și a dispozițiilor sale antisociale.
EnglishWe therefore voted against in the final vote on the resolution by Parliament.
Prin urmare, la votul final privind rezoluția Parlamentului, am votat împotrivă.
EnglishHow should the fight against the crisis in Europe and the world be coordinated?
Cum ar trebui să fie combătută criza din Europa şi cum ar trebui coordonată lumea?
EnglishThe report is not in line with these views and we are therefore voting against it.
Raportul nu respectă aceste puncte de vedere şi, prin urmare, noi votăm împotrivă.
EnglishThey were protesting against a mistaken and unsocial policy towards the crisis.
Aceştia protestau împotriva unei politici greşite şi nesociale faţă de criză.
EnglishThis report claims to defend decent work and to fight against precarious work.
Acest raport pretinde că apără munca decentă și că luptă împotriva muncii precare.
EnglishI condemn the violence and disproportionate force used against the protesters.
Condamn violența și forța disproporționată folosită împotriva protestatarilor.
EnglishFor this reason, I have no hesitation in voting against the Garriga Polledo report.
Din acest motiv, votez fără nicio ezitare împotriva raportului Garriga Polledo.
EnglishPresident Pöttering has been hasty in asserting that there were no votes against.
Preşedintele Pöttering s-a grăbit să declare că nu au fost voturi împotrivă.