EN

agreement {substantiv}

volume_up
This is an agreement - an acquis - and this agreement changes nothing about this fact.
Acesta este un acord - un acquis - și acest acord nu schimbă nimic în această privință.
I hope that the Council can reach agreement on that, but not any agreement.
Sper că Consiliul poate ajunge la un acord în această privinţă, dar nu orice acord.
What is needed is an EU-Libya readmission agreement in the context of a framework agreement.
Este necesar un acord de readmisie UE-Libia, în contextul unui acord-cadru.
agreement
It reaches an agreement on the draft Treaty on the European Union.
Se ajunge la un acord asupra proiectului de tratat privind Uniunea Europeană.
And we should continue to fight on for final agreement to a treaty - a binding treaty.
Şi ar trebui să continuăm să luptăm pentru acordul final asupra unui tratat - un tratat cu caracter obligatoriu.
The EU and Montenegro sign a bilateral WTO accession agreement.
UE şi Muntenegru semnează un tratat bilateral de aderare la OMC.
These contingency measures will clearly require some cooperation and agreement with the Sudanese authorities.
Aceste măsuri vor necesita în mod clar un anumit grad de cooperare şi înţelegere cu autorităţile sudaneze.
To conclude, I would ask the Council urgently to come to agreement on this issue.
În încheiere, aş dori să îi solicit Consiliului să ajungă urgent la o înţelegere cu privire la această problemă.
A deal may be struck, but there will be no legally binding agreement.
Este posibil să se obţină o înţelegere, însă nu va exista niciun acord obligatoriu din punct de vedere juridic.
Departure from that gentlemen's agreement is a very good move, for which I am very grateful to the Council.
Desprinderea de acea convenţie tacită este o mişcare foarte bună, pentru care îi sunt foarte recunoscător Consiliului.
The second Yaoundé Convention and the Arusha Agreements enter into force.
Intră în vigoare cea de-a doua Convenţie de la Yaoundé şi Acordurile de la Arusha.
The agreement applies to books from all over the world published in English in countries which are covered by the Convention.
Acordul priveşte cărţile din întreaga lume care au fost publicate în limba engleză în ţările acoperite de convenţie.
agreement (dar şi: pact, tie-up)
Signing and implementing an agreement for social progress and employment would be proof of this political will.
Semnarea şi aplicarea unui pact pentru progres social şi ocupare ar fi dovada acestei voinţe politice.
As you probably know, there is an agreement amongst ACTA parties that the negotiating text can only be made public if all parties agree.
După cum probabil ştiţi, există însă un pact între părţile ACTA ca textul de negociere să nu fie făcut public decât cu acordul tuturor părţilor.
Therefore, I propose a territorial pact with the regions, towns and cities, in addition to the agreement in the Council with the Member States and the Commission.
Prin urmare, propun un pact teritorial cu regiunile, localităţile şi oraşele, pe lângă acordul din Consiliu cu statele membre şi Comisia.
We must look together with Russia to a new global security arrangement or agreement.
Trebuie să urmărim împreună cu Rusia încheierea unui nou acord sau aranjament privind securitatea globală.
If the UK is to enter into an agreement with the US it must be a fully reciprocal arrangement and not the almost one-way-traffic one that the EU has signed up to here.
Dacă este ca Regatul Unit să încheie un acord cu SUA, acesta trebuie să reprezinte un aranjament absolut reciproc şi nu aproape singurul unilateral pe care l-a semnat UE până în acest moment.
agreement (dar şi: accord, contract)
agreement (dar şi: accord, correspondence)
agreement
volume_up
tocmeală {f} (învoială)
agreement
volume_up
târg {n} (înțelegere)
May I say there is not just agreement, but a fair and well-balanced agreement.
Îmi permit să afirm că nu este vorba despre un simplu acord, ci despre un acord corect şi bine echilibrat.
Este vorba despre un acord provizoriu.
We are not in agreement when it comes to setting ambitious and binding targets for energy efficiency.
Nu există un acord atunci când vine vorba de stabilirea unor obiective ambițioase și obligatorii pentru eficiența energetică.
agreement (dar şi: accord)

Exemple de folosire pentru "agreement" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI welcome the fact that we have finally come to an agreement on the 2011 budget.
Salut faptul că, în cele din urmă, am ajuns la un acord privind bugetul pe 2011.
EnglishIt troubles me that the present agreement once again contains no such provisions.
Mă îngrijorează faptul că, din nou, acest acord nu conţine astfel de dispoziţii.
EnglishIt made an agreement with us to reduce its CO2 emissions and then reneged on it.
A încheiat cu noi un acord pentru a reduce emisiile de CO2 şi apoi l-a renegat.
EnglishClearly, the free trade agreement with South Korea is close to being concluded.
Evident, acordul de liber schimb cu Coreea de Sud este aproape de a fi încheiat.
EnglishThese instruments are in the spirit of that agreement, which should be continued.
Aceste instrumente sunt în spiritul acelui acord, fapt care ar trebui continuat.
EnglishThat is the whole aim of the European semester on which we reached an agreement.
Acesta este obiectivul complet al semestrului european asupra căruia am convenit.
EnglishBut I think we need to understand and remember why we have an interim agreement.
Cred însă că trebuie să înţelegem şi să ne amintim de ce avem un acord interimar.
EnglishThe EU and Tajikistan sign a Partnership and Cooperation Agreement in Luxembourg.
UE şi Tadjikistanul semnează, la Luxemburg, un Acord de parteneriat şi cooperare.
EnglishToday's press is characterised by pessimism: will an agreement be reached or not?
Presa de astăzi se caracterizează prin pesimism: se va ajunge sau nu la un acord?
EnglishWe think that all parties have a strong interest in reaching a swift agreement.
Credem că toate părțile au un interes puternic pentru a ajunge la un acord rapid.
EnglishI now want to mention the key elements of the second stage aviation agreement.
Doresc să menționez acum elementele cheie ale acordului aviatic în a doua etapă.
EnglishThis balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.
Acest echilibru trebuie să se reflecte în acordul pe care îl dezbatem în prezent.
EnglishFinland's industrial free trade agreement with the Communities enters into force.
Intră în vigoare acordul industrial de liber schimb dintre Finlanda şi Comunităţi.
EnglishThe fact that agreement was achieved at second reading is particularly gratifying.
Faptul că s-a ajuns la un acord în a doua lectură este deosebit de îmbucurător.
EnglishParliament will take part in the negotiation of the subsequent long-term agreement.
Parlamentul va lua parte la negocierile privind acordul ulterior pe termen lung.
EnglishConsequently, the agreement has been suspended, and no data is being transferred.
În consecinţă, acordul a fost suspendat şi nu sunt transferate niciun fel de date.
EnglishACTA risks becoming known as the 'Absence of Commission Transparency Agreement'.
ACTA riscă să devină cunoscut ca "Acordul lipsei de transparenţă a Comisiei”.
EnglishInsisting on unanimous agreement in all cases would simply lead to paralysis.
Căutarea sistematică a acordurilor unanime va duce în cele din urmă la paralizie.
EnglishThis agreement is a direct contribution to the stability and security of Europe.
Acest acord reprezintă o contribuţie directă la stabilitatea şi securitatea Europei.
EnglishOf course, we should not forget the possibility of reaching that general agreement.
Bineînţeles, ar trebui să nu omitem posibilitatea obţinerii unui acord general.

Sinonime (în engleză) pentru "agreement":

agreement