Traducere engleză-română pentru "to aim at"

EN

"to aim at" română traducere

EN

to aim at {verb}

volume_up
to aim at
volume_up
a chiti {vb.} (a ochi)
to aim at (dar şi: to aim)
The aim of the proposal is to abolish visa requirements for citizens of Taiwan.
Scopul propunerii este să elimine obligaţia de a deţine viză pentru cetăţenii Taiwanului.
Our aim is always to target and find a solution - to be strictly helpful and helpfully strict, if you like.
Scopul nostru este de a viza și de a găsi mereu o soluție - de a fi strict folositori și folositor de stricți, dacă doriți.
I hope that we will learn from the experience of last year's meeting in Copenhagen and this year aim for achievable objectives instead of setting our sights on the impossible.
Sper că vom învăța din experiența reuniunii de anul trecut de la Copenhaga și că anul acesta vom viza obiective realizabile în loc să ne fixăm pe imposibil.

Exemple de folosire pentru "to aim at" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThat is the whole aim of the European semester on which we reached an agreement.
Acesta este obiectivul complet al semestrului european asupra căruia am convenit.
EnglishThe aim of the rapporteur and of the 250 other members is to destroy the economy.
Scopul raportorului şi al celorlalţi 250 de deputaţi este să distrugă economia.
EnglishThat is the aim of the workers' struggles that are multiplying across Europe.
Acesta este scopul străduinţelor lucrătorilor care sunt tot mai mulţi în Europa,
EnglishThe attacks on these countries' sovereign debt aim to weaken the single currency.
Atacurile la datoriile suverane ale acestor țări urmăresc să slăbească moneda unică.
EnglishThrough our input and our proposals, we will succeed in achieving this aim.
Prin contribuţiile şi propunerile noastre, vom reuşi să atingem acest obiectiv.
EnglishThis agreement 'does not aim to increase the total volume of air traffic'?
Acest acord "nu are drept obiectiv mărirea volumului total al traficului aerian”?
EnglishOur overriding aim was to facilitate the provision of services throughout Europe.
Obiectivul nostru major a fost să facilităm furnizarea de servicii în întreaga Europă.
EnglishThe aim is to assess whether resources are being used in the best possible way.
Acesta îşi propune să observe dacă resursele sunt folosite în cel mai bun mod posibil.
EnglishThe aim of the EU must therefore be to keep Ukraine on the Union's radar screen.
Scopul UE trebuie să fie, prin urmare, menţinerea Ucrainei pe ecranul radarului Uniunii.
EnglishThe aim of the strategy for the Baltic Sea area is not to create new institutions.
Obiectivul strategiei pentru regiunea Mării Baltice nu este crearea de noi instituţii.
EnglishThe aim of my comparison is to show the true path of the cohesion policy.
Scopul comparației mele este de a arăta adevărata cale a politicii de coeziune.
EnglishThis is an absolutely clear position, and I would like to share this aim with you.
Aceasta este o poziţie absolut clară şi aş dori să împărtăşesc cu dvs. acest obiectiv.
EnglishWe must aim in the future to protect consumers against unfair contractual terms.
Trebuie să urmărim pe viitor protejarea consumatorilor de clauzele contractuale abuzive.
EnglishThe aim of the European Union is 'the ever closer union between nations'.
Scopul Uniunii Europene este "o uniune din ce în ce mai strânsă între națiuni”.
EnglishWe must aim for a political agreement at the European Council meeting in June.
Trebuie să avem ca scop un acord politic la întâlnirea Consiliului European din iunie.
EnglishI understand that the aim of this report is, in actual fact, to extend the time period.
Înțeleg că scopul acestui raport este, în realitate, extinderea perioadei de timp.
EnglishThe aim is a rapid transition to a peaceful, democratic and pluralistic Egypt.
Scopul este de a avea o tranziție rapidă spre un Egipt pașnic, democratic și pluralist.
EnglishIn this report, we actually aim to strengthen the results of the Commission's proposals.
În acest raport, urmărim de fapt să consolidăm rezultatele propunerilor Comisiei.
EnglishThis is the aim of the initiative presented by 12 European Union governments.
Acesta este obiectivul iniţiativei prezentate de cele 12 guverne ale Uniunii Europene.
EnglishThe aim is for our small and medium-sized enterprises to be competitive.
Obiectivul este ca întreprinderile noastre mici şi mijlocii să fie competitive.
Mai multe cuvinte
English

Mai multe traduceri pe bab.la în dicționarul englez-român.