Traducere engleză-română pentru "already"

EN

"already" română traducere

RO
EN

already {adverb}

volume_up
already
As I have already said, the Commission has already simplified things.
După cum am afirmat deja, Comisia a simplificat deja lucrurile.
We already have problems in Portugal today; we already have problems in Ireland today.
Avem deja în prezent probleme în Portugalia; avem deja probleme în prezent și în Irlanda.
This draft initiative is already with Parliament and the first debate has already taken place.
Acest proiect de iniţiativă a ajuns deja la Parlament, iar prima dezbatere a avut deja loc.
already (dar şi: as well, even, too, and)
There are already enough historical institutes and centres dealing with that.
Există deja destule institute istorice şi centre care se ocupă cu acest lucru.
The Commission is already working on it and will report back to you on the results.
Comisia lucrează deja la acest subiect şi vă va informa cu privire la rezultatele obţinute.
This country is already the poorest and the smallest of the former Soviet republics.
Această ţară este oricum cea mai mică şi cea mai săracă dintre fostele republici sovietice.

Exemple de folosire pentru "already" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThat term summons up very unpleasant associations, as Mr Liese has already said.
Acest termen are rezonanţe extrem de neplăcute, după cum a afirmat deja dl Liese.
EnglishIt has already been mentioned, but I should like to refer to China at this point.
S-a menționat deja acest lucru, dar aș dori să mă refer la China în acest moment.
EnglishWe have a year ahead of us and a lot of work to do, as I have already mentioned.
Avem în fața noastră un an și avem multe de făcut, după cum am menționat deja.
EnglishMany may say, of course, that in a formal sense, this oversight already existed.
Mulţi pot spune, desigur, că, în sens formal, această supervizare exista deja.
EnglishThere is contradictory legal advice about whether or not it already has such power.
Există avize juridice contradictorii în legătură cu deţinerea acestei atribuţii.
EnglishGroups: When inviting new members, you can't see who has already been invited
Grupuri: În momentul în care invitați membri noi, membrii deja invitați nu se văd
EnglishThis button appears only if you have already made this folder available offline.
Acest buton apare numai dacă ați făcut deja acest folder disponibil offline.
EnglishThe Commission has already announced a Communication on adapting to climate change.
Comisia a anunţat deja o comunicare privind adaptarea la schimbările climatice.
EnglishIt was worth having it checked, but the services had already rectified my mistake.
A meritat să verificăm, dar serviciile au rectificat deja greşeala comisă de mine.
EnglishDutch cities have already been swamped by hordes of Poles, Romanians and Bulgarians.
Oraşele olandeze au fost deja asaltate de hoarde de polonezi, români şi bulgari.
EnglishAt the end of last week, more than 1 100 people had already lost their lives.
La sfârșitul săptămânii trecute, mai mult de 1 100 de oameni și-au pierdut viața.
EnglishThis is very important for the application of the rules that are there already.
Acest lucru este foarte important pentru aplicarea normelor care există deja acolo.
EnglishI believe that this is already a significant fact that points to the way ahead.
Cred că acest lucru este deja un fapt semnificativ care arată calea de urmat.
EnglishThe free movement of professionals has already been adopted in Directive 2005/36/EC.
Libera circulaţie a lucrătorilor a fost deja adoptată prin Directiva 2005/36/CE.
EnglishWe are already compromising by leaving some things to so-called subsidiarity.
Deja facem compromisuri lăsând unele lucruri în seama aşa-zisei subsidiarităţi.
EnglishOn the Hibernate tab, select Enable hibernation if it is not already selected.
Pe fila Hibernare, selectați Activare hibernare, dacă nu este deja selectată.
EnglishThere are already enough historical institutes and centres dealing with that.
Există deja destule institute istorice şi centre care se ocupă cu acest lucru.
EnglishEurope has already invested EUR 200 million in the safety of this power plant.
Europa a investit deja 200 de milioane de euro în siguranţa acestei centrale.
EnglishThe first inspections have already revealed certain breaches of safety norms.
Primele inspecţii au scos deja la iveală unele încălcări ale normele de siguranţă.
EnglishAnd the third issue, which has already been mentioned, is the Citizens' Initiative.
Şi problema a treia, care a fost deja menţionată, este iniţiativa cetăţenilor.