EN

to amend [amended|amended] {verb}

volume_up
This amendment does not therefore amend the text it is intended to amend.
Prin urmare, acest amendament nu modifică textul pe care ar trebui să-l modifice.
Obviously we commend the Hungarian authority's willingness to amend the legislation.
În mod evident, lăudăm disponibilitatea autorității ungare de a modifica legislația.
Parliament alone cannot amend the Statute for Members.
Parlamentul singur nu poate modifica Statutul deputaților.
This amendment does not therefore amend the text it is intended to amend.
Prin urmare, acest amendament nu modifică textul pe care ar trebui să-l modifice.
Obviously we commend the Hungarian authority's willingness to amend the legislation.
În mod evident, lăudăm disponibilitatea autorității ungare de a modifica legislația.
Parliament alone cannot amend the Statute for Members.
Parlamentul singur nu poate modifica Statutul deputaților.
to amend (dar şi: to fine, to penalize)
Microsoft reserves the right to amend or change the Code of Conduct or any service at any time without notice.
Microsoft îşi rezervă dreptul de a amenda sau a modifica Normele de conduită sau orice serviciu în orice moment, fără notificare prealabilă.
The proposal to amend Directive 2000/25/EC on emissions from agricultural tractors relates solely to the quantitative side of things.
în scris -(IT)Propunerea de a amenda Directiva 2000/25/CE privind emisiile tractoarelor agricole se referă numai la partea cantitativă a lucrurilor.
to amend (dar şi: to improve)

Exemple de folosire pentru "to amend" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis amendment does not therefore amend the text it is intended to amend.
Prin urmare, acest amendament nu modifică textul pe care ar trebui să-l modifice.
EnglishObviously we commend the Hungarian authority's willingness to amend the legislation.
În mod evident, lăudăm disponibilitatea autorității ungare de a modifica legislația.
EnglishIf we amend this article, we will find that Ireland will vote no in a referendum.
Dacă modificăm acest articol, ne vom trezi că Irlanda va vota "nu” la un nou referendum.
EnglishThe Commission has made comments and I therefore expect Hungary to amend this law.
Comisia a făcut comentarii și, prin urmare, aștept ca Ungaria să modifice această lege.
EnglishNow the Commission is forcing the Orbán government to amend the scandalous laws.
Comisia forțează acum guvernul Orban să modifice legile scandaloase.
EnglishI cannot see how it is possible to amend it now or to ask for more derogations.
Nu pot să îmi dau seama cum este posibil să îl amendăm acum sau să cerem mai multe derogări.
EnglishIt is necessary to amend the CAP to help those who need it urgently.
Este necesar să modificăm PAC pentru a-i ajuta pe cei care au cea mai mare nevoie.
EnglishFor my fourth and final question, what aspects of the proposals have I sought to amend?
Pentru a patra şi ultima mea întrebare - ce aspecte ale propunerii am căutat să modific?
EnglishIt thus became necessary to amend the weak points in the treaty.
Prin urmare, a devenit necesar să se modifice punctele slabe ale tratatului.
EnglishYou spoke of the 1970 agreement that you want to amend and develop.
Aţi vorbit despre amendamentul 1970 pe care doriţi să îl modificaţi şi să îl dezvoltaţi.
EnglishThis includes in particular presenting a proposal to amend this provision when necessary.
Aceasta presupune în special prezentarea unei propuneri de modificare a dispoziţiei, dacă este cazul.
EnglishTherefore, the Commission has a responsibility to amend the Posting of Workers Directive.
Prin urmare, Comisiei îi revine responsabilitatea de a modifica Directiva privind detaşarea lucrătorilor.
EnglishThe four areas where the Hungarian authorities agreed to amend their law are the following.
Cele patru domenii în care autoritățile ungare au fost de acord să își modifice legea sunt următoarele.
EnglishWe were not able to amend this document for procedural reasons.
Nu am putut să modificăm acest document din motive procedurale.
EnglishHowever, it would make sense to table a motion to amend the Statute for Members, for example.
Totuși, ar fi rezonabilă prezentarea unei propuneri de modificare a Statutului deputaților, de exemplu.
EnglishCanada has promised to amend them, but is doing nothing.
Canada a promis că va modifica aceste condiţii, însă nu face nimic.
EnglishIt has to be said that it really is important to amend the existing legislation and bring it up to date.
Trebuie spus că este foarte important ca legislația existentă să fie modificată și actualizată.
EnglishHowever, we do not intend to amend the catalogue of exceptions.
Totuşi, nu intenţionăm să modificăm catalogul excepţiilor.
EnglishToday's convention, Convention 188, will thus amend, supplement and revise the previous conventions.
Convenţia de astăzi, Convenţia 188, va modifica, suplimenta şi revizui astfel convenţiile anterioare.
EnglishBy 1 January 2013, after a complete review of them, a proposal will amend it, if appropriate;
Până la 1 ianuarie 2013, după o reexaminare completă, se va înainta o propunere de modificare, dacă este cazul;

Sinonime (în engleză) pentru "amendable":

amendable
amends