EN

amendment {substantiv}

volume_up
1. general
The amendments have led, in my view, to a real improvement of the whole text.
Modificările au dus, după părerea mea, la o îmbunătățire reală a întregului text.
Madam President, I wish to move an oral amendment which is simply a stylistic improvement to paragraph 11.
Dnă președintă, doresc să înaintez un amendament oral, care este pur și simplu o îmbunătățire din punct de vedere stilistic a alineatului (11).
The resolution as it stands after the votes on the amendments does not bring about any real improvement.
Rezoluția, așa cum se prezintă după voturile asupra amendamentelor, nu aduce nicio îmbunătățire reală.
2. Judiciar
. - Mr President, I have an oral amendment to my own written amendment.
. - Dle președinte, am un amendament oral la propriul meu amendament scris.
We have two amendments, one of which is an amendment to the amendment.
Avem două amendamente, dintre care unul este un amendament la amendament.
. - Madam President, we have an oral amendment to Amendment 7.
. - Doamnă președintă, avem un amendament oral la amendamentul 7.

Exemple de folosire pentru "amendment" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe European Society of Human Genetics is calling on us to reject Amendment 15.
Societatea Europeană de Genetică Umană ne solicită să respingem amendamentul 15.
EnglishThe Commission believes that this amendment to the legal basis is unjustifiable.
Comisia consideră că această modificare a temeiului juridic este nejustificată.
EnglishAmendment 8 has been withdrawn, and as a result you cannot vote on paragraph 36.
Amendamentul 8 a fost retras şi prin urmare nu puteţi vota asupra paragrafului 36.
EnglishAt least the tabled amendment manages to encompass all the exceptions foreseen.
Amendamentul prezentat reușește, cel puțin, să includă derogările previzionate.
EnglishThe amendment should lead to the application of so-called support thresholds.
Amendamentul ar trebui să conducă la aplicarea aşa-numitelor praguri de sprijin.
EnglishEthnic minority representatives were not involved in drafting the amendment.
Reprezentanţii minorităţilor etnice nu au fost implicaţi în elaborarea acesteia.
EnglishThis new entity lacks a budgetary framework, hence the need for this amendment.
Acestei noi entități îi lipsește cadrul bugetar, de unde nevoia acestui amendament.
English. - Mr President, I have an oral amendment to my own written amendment.
raportor. - Dle președinte, am un amendament oral la propriul meu amendament scris.
EnglishThe vote on Amendment 3 and the final vote were, in my view, extremely important.
Votul de la amendamentul 3 şi votul final au fost, în opinia mea, foarte importante.
EnglishIf this amendment is rejected, that should be included in the original text.
Dacă se respinge acest amendament, acest lucru trebuie inclus în textul original.
EnglishIf that is not so, I am in favour of this oral amendment being part of the original.
Altfel, sunt în favoarea introducerii acestui amendament oral în textul original.
EnglishMr President, Amendment 10 by the Greens is not in conflict with Amendment 1.
Dle preşedinte, amendamentul 10 al Verzilor nu este în conflict cu amendamentul 1.
EnglishI regret that the Council is not here to help us with this regulatory amendment.
Regret că Consiliul nu este aici pentru a ne ajuta la modificarea acestui regulament.
EnglishIf this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
Dacă acest amendament este aprobat, acest lucru va fi un pas înapoi pentru democraţie.
EnglishI think it is a shame for this House to have allowed such an amendment to be voted on.
Cred că este o ruşine că Parlamentul a permis votarea unui astfel de amendament.
EnglishIt is to be hoped that this will be rectified through the amendment process.
Trebuie să sperăm că acest lucru va fi rectificat, prin intermediul amendamentelor.
EnglishAmendment 114 proposes the deletion of Article 101 on emergency measures.
Amendamentul 114 propune eliminarea articolului 101 privind măsurile de urgenţă.
EnglishWe are, therefore, pleased that the oral amendment to this paragraph has been adopted.
Prin urmare, suntem mulţumiţi că amendamentul oral la acest punct a fost adoptat.
EnglishFinally, of course, the salient point that led us to conciliation: Amendment 138.
În cele din urmă, punctul remarcabil care ne-a condus la conciliere: amendamentul 138.
EnglishThey are not covered by this resolution and that is why we are demanding an amendment.
Ele nu intră sub incidența acestei rezoluții și de aceea solicităm un amendament.

Sinonime (în engleză) pentru "amendable":

amendable
amends