Exemple de folosire pentru "amends" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe 27 EU countries sign the Treaty of Lisbon, which amends the previous Treaties.
Cele 27 de ţări membre UE semnează Tratatul de la Lisabona, care modifică Tratatele precedente.
EnglishThis report and the draft directive that it amends are shameful.
Acest raport și proiectul de directivă pe care îl modifică sunt rușinoase.
EnglishThis is why I voted against the report, which amends the 1999 directive.
Acesta este motivul pentru care am votat împotriva raportului care modifică directiva din 1999.
EnglishI am in favour of this report, which amends Directive 2000/75/EC.
Sunt în favoarea acestui raport care modifică Directiva 2000/75/CE.
EnglishThey are therefore guilty of misconduct and have caused harm: they need to make amends for that.
Prin urmare, sunt vinovate de o administrare incorectă și de producerea de prejudicii: trebuie să se revanșeze.
English. - This is a proposal that amends the direct support schemes for farmers that are currently in place.
în scris. - Este o propunere care modifică actualul sistem de ajutor direct acordat agricultorilor.
EnglishHow does the Commission intend to make amends to European producers for the damage that it has clearly caused them?
Cum intenționează Comisia să compenseze producătorii europeni pentru daunele pe care le-a cauzat în mod clar acestora?
EnglishOur continent is truly indebted to Haiti and has a duty to make amends for so many years of domination and plundering.
Continentul nostru este profund dator faţă de Haiti şi are obligaţia de a se revanşa pentru atâţia ani de dominaţie şi jaf.
EnglishIt amends what has already been agreed and simply regulates the consequences, rather than the source, of the problem.
Acest raport modifică aspecte asupra cărora s-a ajuns deja la un acord şi nu face altceva decât să reglementeze consecinţele problemei, nu atât sursa acesteia.
EnglishGiven the urgency of this issue, what is the Commission doing to ensure that Canada amends its relevant legislation without any further delay?
Dată fiind urgenţa acestei probleme, ce face Comisia pentru a garanta că legislaţia corespunzătoare din Canada este modificată fără întârziere?
EnglishThe Treaty of Lisbon amends the EU's two core treaties, the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community.
Tratatul de la Lisabona modifică cele două tratate fundamentale ale UE: Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.
EnglishUnfortunately, today, the Latvian Government amends its regulations as the mood of the officials from the International Money Fund and the European Bank takes them.
Din păcate, astăzi, guvernul leton modifică reglementările după placul oficialilor de la Fondul Monetar Internațional și Banca Europeană.
EnglishThis proposal for a directive amends the earlier directive as regards information to the general public on medicinal products subject to medical prescription.
Prezenta propunere de directivă modifică directiva anterioară în ceea ce privește informarea publicului larg cu privire la medicamentele eliberate pe bază de rețetă.
EnglishIn concrete terms, when the US amends its legislation to allow EU investors to become majority shareholders in US airlines, the EU will reciprocate.
În termeni practici, atunci când SUA își modifică legislația pentru a permite investitorilor UE să devină acționari majoritari ai companiilor aeriene americane, UE va face același lucru.
EnglishHe has to show us and the rest of the world, but, above all, his own people, that he is able to move beyond this violence and that he is willing to make amends.
Trebuie să ne arate nouă și restului lumii, dar, mai presus de toate, propriului său popor, că este capabilă să meargă dincolo de această violență și că este dispusă să compenseze.
EnglishYou promised to make amends through a new legal instrument, but the ECJ judgments have shown we need to strengthen the directive to stop the undercutting of wages.
Aţi promis că aduceţi modificări prin intermediul unui instrument juridic nou, dar hotărârile CEJ au demonstrat că trebuie să consolidăm directiva pentru a opri subcotarea salariilor.
EnglishBy this I mean an opportunity to try and make amends for all of the questionable ways in which Europe has determined or influenced the entire character of contemporary civilisation.
Prin aceasta mă refer la o ocazie de a încerca să modifice modurile discutabile în care Europa a determinat sau a influenţat întregul caracter al civilizaţiei contemporane.

Sinonime (în engleză) pentru "amends":

amends
amendable