EN

among {prepoziţie}

volume_up
among (dar şi: amid, amongst, in-between)
Standards applied in the European Union are among the highest in the world.
Standardele aplicate în Uniunea Europeană sunt printre cele mai înalte din lume.
Incorporating religious leaders among the authors of such comments.
Ar trebui să includem lideri religioşi printre autorii acestor comentarii.
Our debates have raised the issue, among others, of training and knowledge.
Printre altele, dezbaterile noastre au ridicat problema instruirii şi cunoaşterii.
among (dar şi: 'twixt, between, of)
Competition among operators does not work from this perspective.
Concurenţa dintre operatori nu funcţionează din acest punct de vedere.
Romania has the largest section of the River Danube among all the riparian states.
Dintre toate statele riverane Dunării, România deţine cel mai mare sector.
Moreover, the most inquisitive among us will even be able to request the exact composition.
În plus, cei mai curioşi dintre noi vor putea chiar solicita compoziţia exactă.

Exemple de folosire pentru "among" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is the result of nation-destroying liberal thinking, among other things.
Acesta este rezultatul gândirii liberale care a distrus națiunea, printre altele.
EnglishStatistics show that the situation differs greatly among the various Member States.
Statisticile arată că situaţia diferă foarte mult între diversele state membre.
EnglishStandards applied in the European Union are among the highest in the world.
Standardele aplicate în Uniunea Europeană sunt printre cele mai înalte din lume.
EnglishWe have introduced, among other things, a mechanism to identify vulnerable persons.
Am introdus, printre altele, un mecanism de identificare a persoanelor vulnerabile.
EnglishMoreover, labelling will lead to increased competition among manufacturers.
În plus, etichetarea va duce la creşterea concurenţei în rândul producătorilor.
EnglishOur debates have raised the issue, among others, of training and knowledge.
Printre altele, dezbaterile noastre au ridicat problema instruirii şi cunoaşterii.
EnglishThere is a large gender divide among these workers: women are over-represented.
Între acești lucrători există o mare diferență de gen: femeile sunt suprareprezentate.
EnglishWe are very pleased to find that Swedes today are among the best Europeans.
Ne bucurăm să aflăm că în prezent suedezii sunt printre cei mai buni europeni.
EnglishI discern some kind of rivalry - or, let us say, anxiety - among Members.
Disting o anumită rivalitate - sau, să spunem, anxietate - în rândul membrilor.
EnglishUnfortunately, we have to say that women's rights have not featured among these issues.
Cu regret trebuie să spunem că drepturile femeii nu s-au numărat printre acestea.
EnglishThe European External Action Service will be included among these issues.
Serviciul european pentru acţiune externă va fi inclus printre aceste probleme.
EnglishAnother negative phenomenon is unemployment among young people in the EU.
Un alt fenomen negativ este șomajul în rândurile tinerilor din Uniunea Europeană.
EnglishUnemployment rates among older people and disabled people are disgracefully high.
Rata șomajului în rândul persoanelor în vârstă și cu handicap este rușinos de ridicată.
EnglishRomania has the largest section of the River Danube among all the riparian states.
Dintre toate statele riverane Dunării, România deţine cel mai mare sector.
EnglishBut for it to succeed there must be solidarity among the citizens of Europe.
Însă, pentru a reuşi trebuie să existe solidaritate între cetăţenii Europei.
EnglishIt is hoped that intercommunication among Member States will double by 2020.
Se speră că intercomunicarea între statele membre se va dubla până în 2020.
EnglishIt seems that there are opposing views on this among the Member States.
Se pare că există opinii contrare privind acest aspect în rândul statelor membre.
EnglishWithin this context, I call for greater coherence and coordination among all policies.
În acest context, îndemn la o mai mare coerenţă şi coordonare a tuturor politicilor.
EnglishThey are asking us to open up our markets, but they do not trade among themselves.
Aceștia ne solicită să ne deschidem piețele, dar nu fac comerț între ei.
EnglishIt is also a question of improving cooperation among all the Member States.
De asemenea, este o problemă de îmbunătăţire a cooperării între toate statele membre.