Traducere engleză-română pentru "ample"

EN

"ample" română traducere

volume_up
ampleness {substantiv}
EN

ample {adjectiv}

volume_up
ample (dar şi: spacious)
ample (dar şi: plentiful)
ample
volume_up
bogat {adj. m.} (amplu)
ample
volume_up
mare {adj. m.} (amplu)
Bilaterally, there is ample potential for the relations to grow.
La nivel bilateral, există un mare potenţial pentru intensificarea relaţiilor.

Exemple de folosire pentru "ample" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe will have ample opportunity to discuss the recasting of the first railway package.
Vom avea ocazia să discutăm pe larg revizuirea primului pachet feroviar.
EnglishThere was ample confirmation of this during the course of the Czech Presidency.
În timpul preşedinţiei cehe această teorie s-a confirmat pe deplin.
EnglishBilaterally, there is ample potential for the relations to grow.
La nivel bilateral, există un mare potenţial pentru intensificarea relaţiilor.
EnglishThis will provide ample scope for funding civil society actions.
Acest fapt va oferi o perspectivă amplă de finanțare a acțiunilor societății civile.
EnglishThe industry will therefore have ample time to develop other safer substances.
Prin urmare, sectorul va avea la dispoziţie o perioadă îndelungată de timp pentru a dezvolta alte substanţe mai sigure.
EnglishAlthough history has given us ample evidence that this path leads nowhere, we are following it again.
Deşi istoria ne-a dat suficiente dovezi că acest drum nu duce nicăieri, suntem pe acelaşi drum din nou.
EnglishThere is ample experience to prove this, because there have actually been good experiences in Europe as well.
Există o vastă experiență pentru a dovedi acest lucru, deoarece au existat experiențe bune și în Europa.
EnglishHowever, whilst there has been ample progress, this accord is not perfect and there are also numerous flaws.
Cu toate acestea, deşi s-au făcut progrese însemnate, acordul nu este perfect şi are, de asemenea, numeroase deficienţe.
EnglishWe are to describe the European semester in the legal text including the ample involvement of Parliament in the process.
Trebuie să descriem semestrul european în textul juridic incluzând implicarea amplă a Parlamentului în acest proces.
EnglishMr President, there is ample proof that Moldova's commitment to European values and standards is genuine and effective.
Dle președinte, există dovezi substanțiale că angajamentul Moldovei față de valorile și standardele europene este real și eficient.
EnglishHowever, I would like to assure you that the Commission will pursue the ample opportunities to deal with this issue at a later stage.
Totuși, aș dori să vă asigur că Comisia va utiliza amplele oportunități de a trata această chestiune la un moment ulterior.
EnglishSo if we now fix a cap of 11 cents I think there is ample room for manoeuvre; there is ample room for competition to develop.
Deci dacă acum fixăm un plafon de 11 cenţi, cred că lăsăm destulă libertate de mişcare; lăsăm destulă libertate pentru dezvoltarea concurenţei.
EnglishI am satisfied that ample attention has been paid to the energy performance of buildings; initiatives in this regard must be undertaken at European level also.
Mă bucur să văd că s-a acordat o atenție sporită performanței energetice a clădirilor; și la nivel european trebuie luate astfel de inițiative.
EnglishThe incentives for reforms in the spheres of security, freedom and justice could bear ample fruit if there is a spirit of commitment on both sides.
Stimulentele pentru reforme în domeniile securității, libertății și justiției pot să dea roade dacă există un spirit de angajament din partea ambelor părți.
EnglishThis is ample reason, Commissioner, to insist on the immediate scrapping of this section in official documents with your Turkish interlocutor.
Domnule comisar, acesta este un motiv serios de a insista, în discuţiile cu interlocutorul turc, asupra înlăturării imediate a acestei secţiuni din documentele oficiale.
EnglishThe presence of such important and skilled individuals in the region already provides ample illustration of the ability of Taiwanese people to integrate into our society.
Prezenţa unor persoane atât de importante şi de pricepute în regiune oferă deja o amplă imagine a capacităţii poporului taiwanez de a se integra în societatea noastră.
EnglishWe have, so far, had ample opportunity to exploit those powers and, as tends to be the case with young institutions, you push as far as you can to assert those new powers to the maximum.
Până în prezent, am avut numeroase ocazii de exploatare a acestor puteri și, ca în cazul instituțiilor tinere, accentuăm cât mai mult pentru afirmarea la maximum a noilor puteri.
EnglishIn the last 15 months - a period that has presented ample opportunities throughout the world to prove its credentials - our so-called common policy has failed to make any positive impact.
În ultimele 15 luni, o perioadă care i-a oferit întregii lumi șanse ample de a-și demonstra capacitățile, așa-zisa noastră politică comună nu a reușit să obțină efecte pozitive.

Sinonime (în engleză) pentru "ample":

ample