Traducere engleză-română pentru "analysis"

EN

"analysis" română traducere

volume_up
analysis {substantiv}
EN

analysis {substantiv}

volume_up
analysis (dar şi: test)
Can the Commission show Parliament an analysis of the agencies' performance?
Poate Comisia arăta Parlamentului o analiză a rezultatelor agențiilor?
This motion for a resolution focuses on the analysis of the 2009 report.
Această propunere de rezoluție vizează analiza raportului pe anul 2009.
There is no objective analysis of what is required by the subsidiarity principle.
Nu există o analiză obiectivă a ceea ce impune principiul subsidiarităţii.
analysis (dar şi: inspection, observation, study)

Exemple de folosire pentru "analysis" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOur analysis has shown that the impact on EU production is likely to be modest.
Analiza noastră a arătat că impactul asupra producției UE va fi probabil modest.
EnglishThat, to my mind, is the analysis that we need to make of this double vote.
După părerea mea, din acest punct de vedere trebuie să analizăm acest vot dublu.
EnglishThere is no objective analysis of what is required by the subsidiarity principle.
Nu există o analiză obiectivă a ceea ce impune principiul subsidiarităţii.
EnglishThe matter therefore requires a very careful and detailed analysis indeed.
Prin urmare, subiectul necesită într-adevăr o analiză foarte atentă și detaliată.
EnglishThe intention at the moment is to carry out a comprehensive analysis of the project.
În prezent, intenţia este aceea de a efectua o analiză cuprinzătoare a proiectului.
EnglishThe report continues with a geographical analysis of what we can hope to achieve.
Raportul continuă cu o analiză geografică a ceea ce noi sperăm să obţinem.
EnglishTo this end, Europol currently has 19 types of work files for the purpose of analysis.
În acest scop, în prezent Europol are 19 tipuri de dosare de lucru pentru analiză.
EnglishBut donors should also make an honest and critical analysis of the policies.
Însă donatorii ar trebui să facă o analiză onestă şi critică a politicilor.
EnglishParliament's reports add up to a comprehensive analysis of key aspects of the Treaty.
Rapoartele Parlamentului adăugă o analiză globală a principalelor aspecte din tratat.
EnglishTherefore, I demand that there be at least a shared analysis of this matter.
Prin urmare, solicit să se efectueze cel puţin o analiză partajată a acestei situaţii.
EnglishIt is a separate issue that requires more analysis, and that is for a longer term.
Este un subiect separat care necesită mai multă analiză, iar asta pe un termen mai lung.
EnglishI do not intend to judge whether this is good or bad for us in the final analysis.
Eu nu intenționez să judec dacă acest lucru este bun sau rău pentru noi în analiza finală.
EnglishWe place great importance on an overall analysis of the impact on nature.
Acordăm o mare importanță unei analize globale a impactului asupra naturii.
EnglishFirstly, that we have a common analysis of the problems that have affected our economies.
În primul rând, există o analiză comună a problemelor care ne-au afectat economiile.
EnglishIn the final analysis, the safest option is the nuclear exit strategy.
În analiza finală, cea mai sigură opțiune este strategia ieșirii din nuclear.
EnglishCan the Commission show Parliament an analysis of the agencies' performance?
Poate Comisia arăta Parlamentului o analiză a rezultatelor agențiilor?
EnglishA debate about this tax is important, but it requires in-depth analysis.
O dezbatere despre această taxă este importantă, dar necesită o analiză în profunzime.
EnglishIt also contains an exhaustive analysis of the piracy of digital contents.
Studiul conţine, de asemenea, o analiză exhaustivă a pirateriei cu conţinuturi digitale.
EnglishIn the final analysis, it is we who are responsible to the people for the EU budget.
În analiza finală, noi răspundem în fața oamenilor pentru bugetul UE.
EnglishCarrying out a risk analysis now is an appropriate but isolated measure.
Efectuarea unei analize de risc este acum o măsură adecvată, dar izolată.

Sinonime (în engleză) pentru "analysis":

analysis
spectrum analysis
self-analysis