Traducere engleză-română pentru "analytical"

EN

"analytical" română traducere

EN

analytical {adjectiv}

volume_up
analytical (dar şi: analytic)
That is why, more than two years ago, the Regions 2020 analytical report was published.
Din acest motiv, acum mai bine de doi ani, s-a publicat raportul analitic Regiuni 2020.
The guiding principle should be careful, analytical policymaking on the basis of forward-looking objectives but also of realistic expectations.
Principiul călăuzitor ar trebui să fie elaborarea cu atenție și în mod analitic a politicilor pe baza obiectivelor orientate spre viitor, precum și pe baza unor așteptări realiste.
 • whether it will commit to a timetable for the submission of an analytical study and an impact assessment and, if appropriate, bring forward a proposal?
 • dacă se va angaja să respecte un calendar pentru prezentarea unui studiu analitic și a unei evaluări de impact și, după caz, dacă va prezenta o propunere?
 • Exemple de folosire pentru "analytical" în română

  Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

  EnglishThat is why, more than two years ago, the Regions 2020 analytical report was published.
  Din acest motiv, acum mai bine de doi ani, s-a publicat raportul analitic Regiuni 2020.
  EnglishThese reports are in analytical tune with the Lamfalussy follow-up report of Parliament.
  Aceste rapoarte sunt în notă analitică cu raportul de urmărire Lamfalussy al Parlamentului.
  EnglishIn the end, analytical results showed that the products were compliant with EU legislation.
  În final, rezultatele analitice au arătat că produsele au fost conforme cu legislația UE.
  EnglishThe reports might also be used for statistical or other testing or analytical purposes, and for generating definitions.
  Rapoartele se pot utiliza și în scopuri statistice sau în alte scopuri de testare sau analitice și pentru generarea de definiții.
  EnglishOn the other hand, independent analytical centres in Ukraine have reported recently that out of 69 planned reforms, only four have been made.
  Pe de altă parte, centrele analitice independente din Ucraina au relatat recent că, din cele 69 de reforme planificate, doar patru au fost realizate.
  EnglishThe joint long, analytical and preparatory work has resulted, in my opinion, in increasing transparency and tighter management discipline.
  Activitatea comună îndelungată, de analiză și de pregătire a determinat, în opinia mea, creșterea transparenței și o disciplină mai strictă de gestionare.
  EnglishThe guiding principle should be careful, analytical policymaking on the basis of forward-looking objectives but also of realistic expectations.
  Principiul călăuzitor ar trebui să fie elaborarea cu atenție și în mod analitic a politicilor pe baza obiectivelor orientate spre viitor, precum și pe baza unor așteptări realiste.
  English
 • whether it will commit to a timetable for the submission of an analytical study and an impact assessment and, if appropriate, bring forward a proposal?
 • dacă se va angaja să respecte un calendar pentru prezentarea unui studiu analitic și a unei evaluări de impact și, după caz, dacă va prezenta o propunere?
 • EnglishThe ECB's two-pillar monetary strategy allows for a forward looking and medium-term oriented course of action that is underpinned by a solid analytical framework.
  Strategia monetară a Băncii Centrale Europene, construită pe doi piloni, permite o acțiune de previziune pe termen mediu care este bazată pe un cadru analitic solid.
  EnglishI believe you are familiar with the analytical report by the international organisation Bankwatch, which analyses a breakdown of European Investment Bank lending in four Member States.
  Cred că sunteți familiar cu raportul analitic al organizației internaționale Bankwatch, care analizează o repartizare a creditării BEI în patru state membre.
  EnglishThis can only happen after it is ensured through analytical results and investigations that the farms are not contaminated at levels above those provided by the EU law.
  Aceasta se poate întâmpla doar după ce se asigură prin rezultatele analizelor și investigațiilor că fermele nu sunt contaminate la niveluri superioare celor prevăzute de legislația UE.
  EnglishAnalytical Table of the Amendments on the Proposal for a European Parliament and Council Directive on standards of quality and safety of human organs intended for transplantation
  Tabel analitic al amendamentelor la propunerea de directivă a Parlamentului şi a Consiliului European privind standardele de calitate şi securitate ale organelor umane destinate transplantului

  Sinonime (în engleză) pentru "analytical":

  analytical
  English
  analytic
  analytic thinking
  English