Traducere engleză-română pentru "any"

EN

"any" română traducere

RO
volume_up
ani {substantiv}
EN

any {pronume}

volume_up
It is very easy to block any step forward, any reform of the European instructions.
Este foarte uşor să se blocheze orice pas înainte, orice reformă a instrucţiunilor europene.
You may terminate the services at any time and for any reason.
Puteți renunța la furnizarea serviciilor în orice moment, din orice motiv.
Is illegal or promotes illegal activity, or if it violates any applicable local and national laws.
Este ilegală sau promovează o activitate ilegală sau violează orice legi locale sau naționale în vigoare.
any (dar şi: whichever)
You can rename the compressed folder like you can any other folder.
Puteți să redenumiți folderul comprimat la fel cum ați face cu oricare alt folder.
I assure you it is no more popular in my country than it is in any of one of yours.
Vă asigur că nu este mai popular în ţara mea decât este în oricare dintre ale dumneavoastră.
You can rename a shortcut in the same way that you rename any other kind of file.
Aveți posibilitatea să redenumiți o comandă rapidă în același mod în care redenumiți oricare alt tip de fișier.
any (dar şi: some)
Are there any parallels to be drawn between what is happening in Tunisia and the European Union?
Există vreun paralelism între evenimentele din Tunisia și Uniunea Europeană?
Does he see any signs of willingness to make changes to these points in the constitution?
Vede vreun semn de disponibilitate de a modifica aceste puncte din constituţie?
High safety standards prevent the cyanide from having any impact on the environment.
Standarde ridicate de siguranţă împiedică cianura să aibă vreun impact asupra mediului.
any (dar şi: neither)
The right to a judicial process must not be called into question on any pretext.
Dreptul la un proces judiciar nu trebuie pus sub semnul îndoielii sub nici un pretext.
The selected profile must not be in use by any other program when you choose to delete it.
La ștergere, profilul selectat nu trebuie sa fie utilizat de nici un alt program.
We cannot in any way endorse the military solution for the Libyan crisis or for any other crisis.
Nu putem susține în nici un caz soluția militară pentru criza libiană sau pentru orice altă criză.

Exemple de folosire pentru "any" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishYou enjoy the same high level of business and consumer protection in any country.
Firmele și consumatorii beneficiază de același nivel de protecţie, oriunde în UE.
EnglishNo, BIOS doesn't need to be managed and you don't need to change any settings.
Nu, BIOS-ul nu necesită gestionare și nu este nevoie să modificați nicio setare.
EnglishIn fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.
De fapt, s-a luat decizia de a refuza orice fel de cooperare în acest domeniu.
EnglishFor all that, this postponement cannot be considered satisfactory by any means.
Totuşi, această amânare nu poate fi considerată satisfăcătoare sub nicio formă.
EnglishWithout this, there will be no point to any of the measures taken by the Union.
Fără aceasta, niciuna din măsurile luate de Uniunea Europeană nu vor avea sens.
EnglishAny other activities on various boards will always provoke questions and doubts.
Orice alte activități în alte foruri vor stârni întotdeauna întrebări și îndoieli.
EnglishI do not wish to see UK citizens in any way contributing to any form of EU tax.
Nu doresc ca cetățenii Regatului Unit să contribuie la niciun tip de taxă a UE.
EnglishThere is no longer any linkage with food production because they are decoupled.
Nu mai există nicio legătură cu producția de alimente pentru că sunt decuplate.
EnglishWe grant the working group the freedom to submit any necessary recommendations.
Acordăm grupului de lucru libertatea de a trimite toate recomandările necesare.
EnglishThe president cannot simultaneously hold any elected position or office nationally.
Preşedintele Consiliului European nu poate ocupa alte funcţii la nivel naţional.
EnglishI believe that we have made a step forward that is important by any standards.
Cred că am făcut un pas înainte, care este important în raport cu orice standard.
EnglishI do not want any more control coming to this sinister and corrupt institution.
Nu doresc să îi revină şi mai mult control acestei instituţii sinistre şi corupte.
English'Cohesion' is increasingly becoming a mere slogan, without any practical meaning.
"Coeziunea” devine tot mai frecvent un simplu slogan, fără niciun înţeles practic.
EnglishOne third of the citizens of Europe do not have any vocational qualifications.
O treime dintre cetățenii Europei nu are niciun fel de calificări profesionale.
EnglishClose any desktop apps you have open – this will prompt you to save your work.
Închideți aplicațiile desktop deschise - vi se va solicita să vă salvați munca.
EnglishYou should therefore always keep your sales receipts and any delivery statements.
Garanţia legală este valabilă timp de doi ani peste tot în UE, cu anumite condiţii.
EnglishWith BlueTrack Technology, you can use the mouse on almost any type of surface.
Cu BlueTrack Technology, puteţi utiliza mouse-ul pe aproape orice tip de suprafaţă.
EnglishWe do not, however, want any tampering whatsoever with the Dutch pension system.
Cu toate acestea, nu dorim niciun fel de interferență cu sistemul de pensii olandez.
EnglishWe are waiting to see, therefore, whether these new measures prove any more useful.
Prin urmare, așteptăm să vedem dacă aceste noi măsuri se dovedesc a fi mai utile.
EnglishOn the Notes tab, enter any information that explains the solution to the issue.
Pe fila Note, introduceţi toate informaţiile care explică soluţia problemei.

Sinonime (în engleză) pentru "any":

any