Traducere engleză-română pentru "applied"

EN

"applied" română traducere

RO
EN

applied {adjectiv}

volume_up
applied (dar şi: diligent, earnest)
How have they applied the directive on misleading and comparative advertising?
Cum au aplicat Directiva privind publicitatea înșelătoare și comparativă?
There are many Moldovans who have applied for Romanian nationality.
Există mulţi moldoveni care au aplicat pentru obţinerea cetăţeniei române.
Romania has therefore applied several specific actions such as:          
Astfel, România a aplicat mai multe acţiuni specifice              precum:           

Exemple de folosire pentru "applied" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFor the sake of consistency, this same approach has been applied for this vote.
Din motive de consecvenţă, aceeaşi abordare a fost aplicată în cazul acestui vot.
EnglishIf a train passes a red stop signal, the brakes are also automatically applied.
Dacă trenul trece de un semnal luminos roşu sunt acţionate, de asemenea, frânele.
EnglishThis comes under the remit of the Community law applied by the Member States.
Aceasta cade sub incidenţa dreptului comunitar aplicat de către statele membre.
EnglishHe has 2 children under 18 and so applied for family benefits in Liechtenstein.
Are doi copii minori, pentru care a solicitat prestaţii familiale în Liechtenstein.
EnglishStandards applied in the European Union are among the highest in the world.
Standardele aplicate în Uniunea Europeană sunt printre cele mai înalte din lume.
EnglishThat is a saying in Spain, which could very well be applied to this situation.
Aşa spune o zicală din Spania, care s-ar putea aplica foarte bine situaţiei de faţă.
EnglishThis would prevent a technological lock-in being applied by market players.
Astfel, s-ar preveni un blocaj tehnologic exercitat asupra actorilor de pe piaţă.
EnglishIf there must be exemptions, let them be applied to everyone in the same way!
Dacă trebuie să existe excepţii, să fie aplicate pentru toată lumea în acelaşi mod!
EnglishHere's a picture of a document with some different fonts and colors applied:
Iată o imagine a unui document cu câteva fonturi și culori diferite aplicate:
EnglishThe citizens of Europe suspect that double standards are being applied in this area.
Cetăţenii Europei bănuiesc că sunt aplicate standarde duble în acest domeniu.
EnglishInternational law provisions are applied quite differently in different states.
Dispoziţiile de drept internaţional sunt aplicate diferit în fiecare stat.
EnglishIt will have to be implemented and applied through the national reform programmes.
Ea va trebui să fie pusă în aplicare prin programele naţionale de reformă.
EnglishWhere it has not been applied, we have had stagnation and even regression.
Acolo unde metoda nu a fost aplicată, am înregistrat stagnare şi chiar regres.
EnglishIf you are logged on as a guest user, a dynamic theme will not be applied.
Dacă ați făcut log on ca utilizator invitat, nu se va aplica o temă dinamică.
EnglishThis must be applied to the letter and must not be circumvented or undermined.
Acesta trebuie aplicat întocmai și nu trebuie să fie eludat sau subminat.
EnglishDouble standards are also applied with regard to war crimes and restitution.
Se aplică standarde duble cu privire la crimele de război și la restituiri.
EnglishHow have they applied the directive on misleading and comparative advertising?
Cum au aplicat Directiva privind publicitatea înșelătoare și comparativă?
EnglishConsequently, we also believe the Rules of Procedure have been applied incorrectly.
În consecinţă, şi noi considerăm că Regulamentul de procedură a fost aplicat incorect.
EnglishOnline stores sell and rent songs and movies that have DRM applied to them.
Magazinele online vând și închiriază cântece și filme care au aplicate DRM.
EnglishWe must ensure that these measures are applied in an equitable manner.
Trebuie să ne asigurăm că aceste măsuri sunt aplicate într-o manieră echitabilă.

Sinonime (în engleză) pentru "applied science":

applied science