EN

to appoint [appointed|appointed] {verb}

volume_up
to appoint (dar şi: to call)
volume_up
a numi {vt.}
So why did we so overwhelmingly vote to appoint these nominees?
Atunci de ce am votat cu o majoritate copleșitoare pentru a numi acești candidați?
Who, though, are we going to appoint to exercise these powers?
Şi totuşi, pe cine vom numi să exercite aceste puteri?
Who will the so-called ambassadors of the European Union be appointed by?
Cine va numi aşa-zişii ambasadori ai Uniunii Europene?
to appoint (dar şi: to name)
volume_up
a numi {vb.} (într-o funcție)
So why did we so overwhelmingly vote to appoint these nominees?
Atunci de ce am votat cu o majoritate copleșitoare pentru a numi acești candidați?
Who, though, are we going to appoint to exercise these powers?
Şi totuşi, pe cine vom numi să exercite aceste puteri?
Who will the so-called ambassadors of the European Union be appointed by?
Cine va numi aşa-zişii ambasadori ai Uniunii Europene?
to appoint (dar şi: to make)
volume_up
a face {vb.} (a numi într-o funcție)
What is absolutely clear to me is that we are going to appoint on merit.
Ceea ce este absolut clar pentru mine este faptul că numirile se vor face în funcţie de merite.
Voi face desemnări bazate pe merite şi nimic altceva.
I would like to make a few comments about the procedure for appointing the European Commission.
Voi face câteva observaţii referitoare la procedura de numire a Comisiei Europene.
to appoint
volume_up
a desemna {vb.} (a numi)
Appoint a committee to see what is and what is not promotion of homosexuality?
Vom desemna o comisie care să examineze ce reprezintă şi ce nu reprezintă promovarea homosexualităţii?
We MEPs reserve the fundamental right to appoint its executive director.
Noi, deputaţii în Parlamentului European, ne rezervăm dreptul fundamental de a desemna directorul său executiv.
I personally ask you, Mr President, to do your best to appoint your delegation to negotiate with us at a political level.
Vă solicit personal dle Președinte să faceți tot ce puteți pentru a desemna delegația dvs. pentru a negocia cu noi la nivel politic.
to appoint (dar şi: to fix)
volume_up
a decide {vb.} (timpul)
Heads of state or government also decided that Mr Solana would be appointed as EU minister for Foreign Affairs on the day of entry into force of the Constitution.
De asemenea, se decide ca Javier Solana să devină Ministrul UE al afacerilor externe din momentul intrării în vigoare a Constituţiei UE.
In the interests of transparency, potential applicants should know who will decide on applications and how the selection committees will be appointed.
În interesul transparenţei, candidaţii potenţiali ar trebui să ştie cine va decide cu privire la candidaturi şi la modul în care vor fi numite comisiile de selecţie.
It has appointed a team to work out a road map to peaceful, free and fair elections in Zimbabwe, and today, that team is in Harare.
Aceasta a desemnat o echipă în vederea elaborării unei foi de parcurs pentru alegeri pașnice, libere și corecte în Zimbabwe, iar astăzi, echipa respectivă se află în Harare.
In the last few weeks, I had in-depth discussions with the team of negotiators led by Mr Lehne, whom you appointed, for the revision of the Framework Agreement.
În ultimele săptămâni am avut discuţii aprofundate cu echipa de negociatori condusă de dl Lehne, numit de dumneavoastră, în vederea revizuirii acordului cadru.
to appoint (dar şi: to accoutre, to foreknow)
to appoint (dar şi: to fix)
volume_up
a determina {vb.} (a fixa)

Exemple de folosire pentru "to appoint" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHe is unfit for public office and I urge the Council not to appoint him.
Nu este potrivit pentru o funcţie publică şi îndemn Consiliul să nu îl numească pe el.
EnglishIn this respect, too, I would call on the Commission to finally appoint someone.
Şi din acest punct de vedere, aş dori să invit Comisia să numească pe cineva, în cele din urmă.
EnglishThat is why the PPE Group will vote to appoint the Commission.
Acesta este motivul pentru care Grupul PPE va vota în favoarea numirii Comisiei.
EnglishSo why did we so overwhelmingly vote to appoint these nominees?
Atunci de ce am votat cu o majoritate copleșitoare pentru a numi acești candidați?
EnglishThese authorities appoint officials to implement democratic decisions.
Aceştia din urmă numesc funcţionari publici responsabili cu aplicarea deciziilor democratice.
EnglishThe ALDE's core amendment has been to appoint a European Patients Ombudsman.
Amendamentul principal al Grupului ALDE se referă la numirea unui mediator european al pacienţilor.
EnglishWhat is absolutely clear to me is that we are going to appoint on merit.
Ceea ce este absolut clar pentru mine este faptul că numirile se vor face în funcţie de merite.
EnglishAppoint a committee to see what is and what is not promotion of homosexuality?
Vom desemna o comisie care să examineze ce reprezintă şi ce nu reprezintă promovarea homosexualităţii?
EnglishThe governments of EU countries agree on whom they want to appoint.
Guvernele trebuie să cadă de acord asupra persoanelor nominalizate.
EnglishGiven that we do, we should appoint the best people to lead them.
Având în vedere acest fapt, ar trebui să numim persoanele cele mai competente să le conducă.
EnglishIt is he who the administration will appoint to carry out this task within the new Commission.
Acesta va fi numit de administraţie pentru a desfăşura această activitate în cadrul noii Comisii.
EnglishBy the Commission, as seems likely, or will the Member States be able to appoint their own?
Comisia, după cum se întrevede, sau statele membre vor avea dreptul de a-şi numii proprii ambasadori?
EnglishIf we appoint the President of the Commission on the basis of the Treaty of Nice, we will have 20 commissioners.
Dacă desemnăm le Comisiei pe baza Tratatului de la Nisa, vom avea 20 de comisari.
EnglishConsequently, the vote to appoint the Commission was a mere formality, an 'administrative yes'.
În consecinţă, votul pentru învestirea Comisiei a fost o simplă formalitate, un "da administrativ”.
EnglishWe MEPs reserve the fundamental right to appoint its executive director.
Noi, deputaţii în Parlamentului European, ne rezervăm dreptul fundamental de a desemna directorul său executiv.
EnglishWe need, together with you, to appoint a new Commission.
Trebuie, împreună cu dumneavoastră, să numim o nouă Comisie.
EnglishWho, though, are we going to appoint to exercise these powers?
Şi totuşi, pe cine vom numi să exercite aceste puteri?
EnglishIt would also be extremely useful to appoint a special high-level EU representative for human rights.
De asemenea, extrem de utilă ar fi numirea unui reprezentant special la nivel înalt al UE pentru drepturile omului.
EnglishBut you have not even been able to appoint the Ambassador to Washington because old Barroso did you up like a kipper!
Însă nu aţi reuşit să numiţi ambasadorul la Washington, pentru că bătrânul Barroso v-a făcut figura!
EnglishIt would be wise for the Union to appoint a contact person responsible for this area, namely dialogue.
Ar fi înţelept din partea Uniunii să numească o persoană de contact responsabilă pentru acest domeniu al dialogului.

Sinonime (în engleză) pentru "appointment":

appointment