Traducere engleză-română pentru "arbitrary"

EN

"arbitrary" română traducere

EN

arbitrary {adjectiv}

volume_up
arbitrary (dar şi: arbitrational)
Its people are subject to arbitrary and sometimes violent treatment by officials.
Poporul său este supus unui tratament arbitrar și uneori violent din partea oficialilor.
Such issues cannot be addressed in an arbitrary manner, but in accordance with the principles of democracy and the rule of law.
Asemenea chestiuni nu pot fi abordate arbitrar, ci doar în conformitate cu principiile democraţiei şi ale statului de drepți.
The least we can say about these events is that what happened in Portugal was an arbitrary regime, real thought police.
În cea mai delicată expunere a acestor evenimente putem spune că ceea ce s-a întâmplat în Portugalia a fost un regim arbitrar, poliție bine gândită.
arbitrary (dar şi: despotic)

Exemple de folosire pentru "arbitrary" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIts people are subject to arbitrary and sometimes violent treatment by officials.
Poporul său este supus unui tratament arbitrar și uneori violent din partea oficialilor.
EnglishHowever, these cannot be arbitrary decisions, but are in the hands of a special body.
Însă acestea nu pot fi decizii arbitrare, ci sunt la latitudinea unui organism special.
EnglishSuch administrative mechanisms run the risk of being both cumbersome and arbitrary.
Astfel de mecanisme administrative prezintă pericolul de a fi atât anevoioase, cât şi arbitrare.
EnglishAgain, this is a case of the Europe of big profits and of small, arbitrary handouts.
Din nou, în cazul acesta este vorba de Europa profiturilor mari şi a pomenilor mici, arbitrare.
EnglishI would like to stress that this is not about the arbitrary blocking of the Internet.
Aş dori să subliniez faptul că nu este vorba despre blocarea arbitrară a accesului la internet.
EnglishThis is a typical case of humiliation, superfluous regulation and arbitrary use of power.
Acesta este un caz tipic de umilire, de reglementare inutilă și de folosire arbitrară a puterii.
EnglishThis could seriously inhibit press freedom and leave the way clear for arbitrary rulings.
Acest fapt ar putea împiedica în mod grav libertatea presei și deschide calea deciziilor arbitrare.
EnglishThreats, kidnappings, torture, arbitrary detentions and murders are becoming commonplace.
Amenințări, răpiri, tortură, detenții arbitrare și asasinate devin realităţi ale vieţii de zi cu zi.
EnglishSecondly, we are trying to do away with certain inconsistent and sometimes even arbitrary measures.
În al doilea rând, încercăm să înlăturăm anumite măsuri incoerente și uneori chiar arbitrare.
EnglishIn addition, we have heard of several cases of the arbitrary arrest of human rights activists.
De asemenea, am auzit de câteva cazuri de arestare arbitrară a activiștilor pentru drepturile omului.
EnglishThis is the kind of arbitrary restriction of freedoms to which agreements of this type expose us.
Acesta este tipul de restricţie arbitrară a libertăţilor la care ne expun acordurilor de acest fel.
EnglishThe problem is Turkey's intransigent and arbitrary policy.
Problema este politica intransigentă și arbitrară a Turciei.
EnglishFor those men, this is a case of arbitrary detention.
Pentru aceste persoane, acesta este un caz de detenție arbitrară.
EnglishThere are also many other unclear points and points that are at risk of being completely arbitrary.
Există de asemenea multe alte puncte neclare şi unele puncte care riscă să fie pe de-a întregul arbitrare.
EnglishIn Sri Lanka, the press is muzzled, and journalists are subject to intimidation and arbitrary detention.
În Sri Lanka, presa este redusă la tăcere, iar jurnaliștii sunt victimele intimidării și reținerii arbitrare.
EnglishThis could open the way for arbitrary measures.
Acest lucru ar putea deschide calea către măsuri arbitrare.
Englishfifthly, to put an end to the restrictive visa policy, which is often arbitrary and unfair;
în al cincilea rând, de a pune capăt politicii restrictive de obţinere a vizelor, care de multe ori este arbitrară şi injustă;
EnglishThese procedural guarantees will prevent decisions to refuse visas from being seen as arbitrary.
Aceste garanţii procedurale vor evita ca deciziilor de respingere a cererilor de vize să fie considerate drept arbitrare.
EnglishI would also like to point out that these protection systems must be obligatory, otherwise they become arbitrary.
Doresc să subliniez că aceste sisteme de protecţie trebuie să fie obligatorii, altfel vor deveni arbitrare.
EnglishTorture and ill-treatment are commonplace, as are forced disappearances, arbitrary murders and arbitrary arrests.
Tortura și tratamentele inumane sunt la ordinea zilei, precum și disparițiile, arestările și crimele arbitrare.

Sinonime (în engleză) pentru "arbitrariness":

arbitrariness