Traducere engleză-română pentru "arbitration"

EN

"arbitration" română traducere

volume_up
arbitrator {substantiv}
EN

arbitration {substantiv}

volume_up
arbitration (dar şi: arbitrament)
And yet, this principle has not been enshrined in the arbitration agreement.
Şi totuşi, acest principiu nu a fost introdus în acordul de arbitraj.
Mention has also been made of the arbitration agreement between Slovenia and Croatia.
S-a menţionat şi acordul de arbitraj dintre Slovenia şi Slovacia.
One good feature was the introduction of an arbitration body, which will be helpful for consumers.
O caracteristică bună a fost introducerea unui organism de arbitraj, care va fi util pentru consumatori.

Exemple de folosire pentru "arbitration" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAnd yet, this principle has not been enshrined in the arbitration agreement.
Şi totuşi, acest principiu nu a fost introdus în acordul de arbitraj.
EnglishMention has also been made of the arbitration agreement between Slovenia and Croatia.
S-a menţionat şi acordul de arbitraj dintre Slovenia şi Slovacia.
EnglishOne good feature was the introduction of an arbitration body, which will be helpful for consumers.
O caracteristică bună a fost introducerea unui organism de arbitraj, care va fi util pentru consumatori.
English... and so, with arbitration between the ports and the carriers having been carried out, this is the sum of the text.
... şi deci, arbitrajul dintre porturi şi companii fiind rezolvat, vă prezint ansamblul textului.
EnglishNaturally, we also welcomed the signing of the arbitration agreement on the contentious border dispute between Croatia and Slovenia.
Fireşte, am salutat şi semnarea unui acord de arbitraj referitor la litigiul privind frontiera dintre Croaţia şi Slovenia.
EnglishHere in Strasbourg, the European Parliament has called on the Slovene Parliament to ratify the arbitration agreement as soon as possible.
Aici în Strasbourg, Parlamentul European a solicitat parlamentului sloven să ratifice acordul de arbitraj cât mai curând posibil.
EnglishIn addition to these directives, the Arbitration Convention addresses the problems of transfer pricing of goods, services and intangibles.
Convenţia de arbitraj vine în completarea acestor directive, abordând problema preţului de transfer pentru produse, servicii şi imobilizări necorporale.
EnglishAn international arbitration agreement designed to solve this problem equitably was signed in Stockholm, in the presence of the Swedish Presidency.
Un acord internaţional de arbitraj, conceput să soluţioneze problema în mod echitabil, a fost semnat la Stockholm, în prezenţa președinţiei suedeze.
EnglishThe entry into force of the arbitration agreement on the border issue with Slovenia at the end of November was a very welcome development in this regard.
Intrarea în vigoare a acordului de arbitraj privind granița cu Slovenia la sfârșitul lunii noiembrie a fost un pas înainte binevenit în acest sens.
EnglishWe will discuss the final form of the budget today in an arbitration process involving the Presidency of the European Parliament and the Committee on Budgets.
Vom discuta forma finală a bugetului astăzi, într-un proces de arbitraj care implică Preşedinţia Parlamentului European şi Comisia pentru bugete.
EnglishI also welcome your useful suggestion of an arbitration clause which encourages the shareholders to use alternative means of dispute resolution.
De asemenea, salut sugestia dumneavoastră utilă privind o clauză compromisorie care încurajează acţionarii să folosească mijloace alternative de soluţionare a disputelor.
EnglishThe border arbitration agreement which they have signed sends out a positive message and sets an excellent example to the other countries in the region.
Acordul de arbitraj în vederea soluţionării disputei lor frontaliere pe care l-au semnat transmite un mesaj pozitiv şi dă un exemplu excelent celorlalte ţări din regiune.
EnglishIn 1990 an arbitration treaty was adopted with the aim of eliminating double taxation arising from the setting of transfer prices between related enterprises.
În 1990 a fost adoptat un tratat de arbitraj cu scopul de a elimina dubla impozitare care rezultă din stabilirea preţurilor de transfer dintre întreprinderile asociate.
EnglishI therefore warmly welcome the agreement from the arbitration proceedings with the management of the European Parliament concerning implementation of an organisational audit.
Prin urmare, salut cu căldură acordul de la procedurile de arbitraj încheiat cu conducerea Parlamentului European în privinţa efectuării unui audit organizaţional.
EnglishAs far as the solution to the bilateral question is concerned, where we are offering our help, I would ask you, Commissioner, to work towards an objective arbitration process.
În ceea ce priveşte soluţia la problema bilaterală, în care ne oferim ajutorul, v-aş ruga, domnule comisar, să încercaţi să obţineţi un proces obiectiv de arbitrare.
EnglishI would like to express my thanks for the debate in the Chamber and also for the cooperation in the Committee on Budgets, in the political groups and in the arbitration proceedings.
Aş dori să mulţumesc pentru dezbaterea din Parlament, şi, de asemenea, pentru cooperarea din Comisia pentru bugete, din grupurile politice şi din procedurile de arbitraj.
EnglishAny regulatory divergence will or could be used in the future by investors for arbitration strategies, which could once again create major distortions in the markets.
Orice divergenţă de reglementare va fi sau ar putea fi folosită în viitor de către investitori pentru strategiile de arbitrare, care ar putea crea din nou distorsiuni semnificative pe piaţă.
EnglishI highly appreciate the agreement from the arbitration proceedings concerning the implementation of an organisational audit of the INFO Directorate-General and of the security services.
Apreciez enorm acordul din procedurile de arbitraj referitor la punerea în aplicare a unui audit organizaţional al Direcţiei Generale INFO şi al serviciilor de securitate.

Sinonime (în engleză) pentru "arbitration":

arbitration
arbitral
arbitrator
arbitrational
English