EN

arrogant {adjectiv}

volume_up
This text, which is of an arrogant and imperial nature, is not acceptable.
Acest text arogant şi imperial este inacceptabil.
I think it is very arrogant of you to say you have no time.
Consider că este foarte arogant din partea dvs. să spuneţi că nu aveţi timp.
I voted against this arrogant and shoddy text.
Am votat împotriva acestui text arogant și de proastă calitate.
arrogant (dar şi: grumpy, haughty, huffy, peevish)
arrogant (dar şi: haughty, majestic)
arrogant
volume_up
boieros {adj. m.} (arogant)
arrogant (dar şi: haughty)
volume_up
mândru {adj. m.} (trufaş)
arrogant (dar şi: brave, conceited, daring, haughty, lofty)

Exemple de folosire pentru "arrogant" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt merely serves to expose the EU's arrogant disregard for democratic opinion.
Acest lucru serveşte doar la expunerea indiferenţei arogante a UE faţă de opinia democratică.
EnglishI think it is very arrogant of you to say you have no time.
Consider că este foarte arogant din partea dvs. să spuneţi că nu aveţi timp.
EnglishThe EU is gradually giving away its trump cards here by acting rather like an arrogant superpower.
UE renunță treptat la așii din mânecă, comportându-se mai degrabă ca o supraputere arogantă.
EnglishThis text, which is of an arrogant and imperial nature, is not acceptable.
Acest text arogant şi imperial este inacceptabil.
EnglishIn doing so, he became a byword for arrogant folly.
Procedând astfel, a devenit personificarea aroganţei nebune.
EnglishI voted against this arrogant and shoddy text.
Am votat împotriva acestui text arogant și de proastă calitate.
EnglishIn 1618, an unpleasant Habsburg diplomatic mission came to Hradčany whose behaviour was unprecedentedly arrogant.
În 1618, o misiune diplomatică habsburgică antipatică a sosit la Hradčany afişând un comportament extrem de arogant.
EnglishTherefore, we should analyse our mistakes and not be so arrogant as simply to carry on as before.
Prin urmare, ar trebui să ne analizăm greşelile şi să nu fim aroganţi în asemenea măsură încât să continuăm, pur şi simplu, ca până acum.
EnglishNow Parliament is in the position of having to carry the can for the actions of the arrogant Swedish Presidency.
Parlamentul se află în prezent în situaţia de a fi nevoit să tragă ponoasele de pe urma acţiunilor arogantei Preşedinţii suedeze.
EnglishI definitely believe that there are many reasons, and it would be a little excessive and arrogant to try to simplify the situation.
Cred că există mai multe motive şi ar fi puţin exagerat şi arogant din partea mea să încerc să simplific situaţia.
EnglishI am opposed to any further accessions taking place until social dumping has been stopped, but I shall vote against this arrogant text.
Mă opun continuării extinderii până la încetarea dumpingului social, însă voi vota împotriva acestui text arogant.
EnglishThis report is arrogant and brutal.
EnglishOne minute of speaking time is already very little, and shortening the list is, in my view, also rather arrogant.
Un minut de intervenţie este deja un interval foarte mic, iar scurtarea listei este, în opinia mea, de asemenea, un lucru destul de arogant.
EnglishThis is arrogant imperialism.
EnglishThat is an arrogant statement.
EnglishIt is therefore highly presumptuous, not to say arrogant, to be invoking the name of the Lisbon treaty as if it was already a fact of life.
Prin urmare, este destul de prezumţios, să nu spunem arogant, să invocăm Tratatul de la Lisabona de parcă ar fi deja un fapt real.
EnglishI am a little ashamed on its behalf on account of the members of the public up there, as this is the negative side, the arrogant side of Europe.
Îmi este puţin ruşine în locul acestuia, în numele membrilor din public, de acolo de sus, deoarece aceasta reprezintă latura negativă, latura arogantă a Europei.
EnglishWe are of the opinion that this is an arrogant statement, as the right and opportunity to attend school are far from foregone conclusions in many EU Member States.
Suntem de părere că aceasta este o declaraţie arogantă, deoarece dreptul şi şansa de a merge la şcoală sunt departe de a fi concluzii anticipate în multe state membre ale UE.
EnglishInstead, I expect we shall see here an arrogant and overweening Commission doing what it does best, thumbing its nose at the public whilst the guilty ones go unpunished.
Dimpotrivă, acum mă aștept să vedem o Comisie arogantă și disprețuitoare care va face ce știe mai bine, adică va continua să sfideze publicul, lăsându-i nepedepsiți pe cei responsabili.
EnglishAlthough some countries are still living in the Middle Ages as regards compliance with human rights standards, Europe would be well advised to give up on adopting too arrogant a stance.
Și, deși câteva țări încă trăiesc în Evul Mediu din punctul de vedere al respectării standardelor drepturilor omului, ar fi bine ca Europa să nu adopte o poziție prea arogantă.

Sinonime (în engleză) pentru "arrogant":

arrogant
arrogance
arrogation