EN

aspect {substantiv}

volume_up
aspect (dar şi: appearance, look)
The second aspect of this issue is pharmaceutical authorisation.
Al doilea aspect al acestei probleme este autorizarea produselor farmaceutice.
The aspect ratio is the ratio of the width of the video to the height of the video.
Raportul aspect este raportul lățimii fișierului video la înălțimea lui.
An important aspect is entrepreneurs' understanding of innovations.
Un aspect important este înțelegerea de către antreprenori a inovațiilor.
The second aspect of this issue is pharmaceutical authorisation.
Al doilea aspect al acestei probleme este autorizarea produselor farmaceutice.
The aspect ratio is the ratio of the width of the video to the height of the video.
Raportul aspect este raportul lățimii fișierului video la înălțimea lui.
An important aspect is entrepreneurs' understanding of innovations.
Un aspect important este înțelegerea de către antreprenori a inovațiilor.
aspect
volume_up
parte {f} (aspect)
That aspect, too, should be part of the guidelines for the employment policies of the Member States.
Și acest aspect ar trebui să facă parte din orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre.
That is why, the institutional aspects aside, we voted against.
De aceea, lăsând la o parte aspectele instituţionale, am votat împotrivă.
On the other hand, there are aspects of the report that we do not like, which is why we are going to abstain.
Pe de altă parte, există aspecte ale raportului care nu ne plac, de aceea ne vom abţine.
aspect (dar şi: side)
However, relations between the European Union and Latin America go further than the commercial aspect as they include historical, institutional and cultural elements as well.
Cu toate acestea, relaţia dintre Uniunea Europeană şi America Latină merge mai departe de latura comercială, integrând componente istorice, instituţionale şi culturale.
aspect
volume_up
orientare {f} (a unei case)
aspect (dar şi: appearance)
volume_up
obraz {m} (înfățișare)
aspect
RO

aspect {neutru}

volume_up
Al doilea aspect al acestei probleme este autorizarea produselor farmaceutice.
The second aspect of this issue is pharmaceutical authorisation.
Raportul aspect este raportul lățimii fișierului video la înălțimea lui.
The aspect ratio is the ratio of the width of the video to the height of the video.
Un aspect important este înțelegerea de către antreprenori a inovațiilor.
An important aspect is entrepreneurs' understanding of innovations.
O metodă simplă de a da Windows Media Player un aspect nou este de a îi aplica o fațetă.
It is easy to give Windows Media Player a new look by applying a skin.
O metodă simplă de a da Windows Media Player un aspect nou este de a îi aplica o fațetă.
It's easy to give Windows Media Player a new look by applying a skin.
În pagina Setări site, sub Aspect şi stil, faceţi clic pe Temă site.
On the Site Settings page, under Look and Feel, click Site theme.
Deschideți Setări aspect, făcând clic pe butonul Start, apoi făcând clic pe Panou de control.
Open Appearance Settings by clicking the Start button and then clicking Control Panel.
Faceți clic pe meniul Joc, apoi pe Modificare aspect.
Click the Game menu, and then click Change Appearance.
Faceți clic pe Aspect și culoare fereastră.
Click Window Color and Appearance.

Exemple de folosire pentru "aspect" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAnother important aspect is the idea that the benefits of free trade are mutual.
Un alt aspect important este acela că avantajele liberului schimb sunt reciproce.
EnglishThis second aspect is very often lacking when budgetary decisions are being made.
Acest al doilea aspect lipsește de multe ori atunci când se iau decizii bugetare.
EnglishAnother positive aspect is agriculture, which used to be a real source of concern.
Un alt aspect pozitiv îl reprezintă agricultura, care era o preocupare majoră.
EnglishAnother important aspect is also the development of alternative sources of funding.
Un alt aspect important este și dezvoltarea surselor alternative de finanțare.
EnglishA crucial aspect of what is going on is that the demand is coming from within.
Un aspect esențial în ceea ce se întâmplă este faptul că cererea vine din interior.
EnglishI abstained from the vote to highlight this aspect and acknowledge its value.
M-am abținut de la vot pentru a sublinia acest aspect și îi recunosc valoarea.
EnglishThe financial aspect is less important, although we must not lose sight of it.
Aspectul financiar este mai puţin important, cu toate că nu trebuie neglijat.
EnglishThe report does not overlook this aspect and I have therefore voted in favour of it.
Raportul nu omite acest aspect și, prin urmare, am votat în favoarea acestuia.
EnglishOne important aspect of this is to bring an end to this type of organised crime.
Un aspect important al acestei probleme este stoparea acestui tip de crimă organizată.
EnglishI would like to address one aspect in this context that has not yet been mentioned.
În acest context, doresc să abordez un aspect care nu a fost încă menţionat.
EnglishI urge the European Commission and Council as well to look closely at this aspect.
Invit Comisia Europeană şi Consiliul să examineze cu atenţie acest aspect.
EnglishAnother key aspect is the provision of ongoing education and training for workers.
Un alt aspect esențial îl constituie educarea și formarea continuă a capitalului uman.
EnglishAnother aspect is combating illegal immigration and trafficking networks.
Un alt aspect este combaterea imigraţiei ilegale şi a reţelelor de traficanţi.
EnglishAnother aspect is the distance of 250 kilometres which has already been mentioned.
Un alt aspect este distanţa de 250 kilometri, care a fost deja menţionat.
EnglishIn my opinion, the most disturbing aspect is the change in the risk profile.
În opinia mea, cel mai deranjant aspect este schimbarea profilului de risc.
EnglishThe aspect ratio is the ratio of the width of the video to the height of the video.
Raportul aspect este raportul lățimii fișierului video la înălțimea lui.
EnglishAnother aspect relates to the development of liquefied natural gas terminals.
Un alt aspect ţine de dezvoltarea terminalelor de gaz natural lichefiat.
EnglishThe regional aspect that can be seen in the programme of activities is to be welcomed.
Aspectul regional care poate fi constatat în programul de activități este de salutat.
EnglishIt is therefore necessary to build on the sustainable aspect of agriculture.
Prin urmare, este necesar să consolidăm aspectul durabil al agriculturii.
English. - The most important aspect of this policy is discipline.
în numele Grupului PPE. - Cel mai important aspect al acestei politici este disciplina.

Sinonime (în engleză) pentru "aspect":

aspect
perfective aspect
English
imperfective aspect