EN

to assert [asserted|asserted] {verb}

volume_up
The European Union must, in my opinion, seize this opportunity to assert its cultural uniqueness and encourage creativity.
După părerea mea, Uniunea Europeană trebuie să profite de această ocazie de a-și declara unicitatea culturală și de a încuraja creativitatea.
 Will the Commission take any measures regarding this new information to assert the responsibility of the countries involved and to verify if other Member States also received similar requests?
 În contextul noilor elemente, va lua Comisia măsuri pentru a declara responsabilitatea țărilor implicate și pentru a verifica dacă și alte state membre au primit astfel de solicitări?
This is a party that is asserting in this House that there is no freedom of information, when it founded a newspaper ten days ago in Italy.
Acesta este un partid care pretinde în acest Parlament că nu există libertate de informare, în condiţiile în care a înfiinţat un ziar în Italia în urmă cu zece zile.

Exemple de folosire pentru "to assert" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe will not support global military missions in order to assert our own interests.
Nu vom susţine misiuni militare globale pentru a ne impune propriile interese.
EnglishEurope can only assert itself with the very high quality wines which it has.
Europa se poate impune numai prin vinurile de înaltă calitate pe care le are.
EnglishWe assert that they are essential to the health of the European economy.
Afirmăm că IMM-urile sunt esenţiale pentru sănătatea economiei europene.
EnglishThe Treaty of Lisbon opens up a new dimension for citizens to assert their interests.
Tratatul de la Lisabona deschide o nouă dimensiune, prin care cetăţenii îşi impun interesele.
EnglishWe act and we assert ourselves as a Union, or we fail to act and allow ourselves to be marginalised.
Acţionăm şi ne afirmăm ca o Uniune sau nu reuşim să acţionăm şi permitem să fim marginalizaţi.
EnglishSecondly, victims should have access to class actions in order to assert their rights.
În al doilea rând, victimele ar trebui să aibă acces la acțiuni colective, în scopul de a-și exercita drepturile.
EnglishThere has never been a better time for Europe to assert its independence from the United States.
Nu a existat niciodată un moment mai bun pentru Europa să îşi afirme independenţa faţă de Statele Unite.
EnglishWe have to assert ourselves and have our voices heard.
Trebuie să ne afirmăm şi să ne exprimăm punctul de vedere.
EnglishThis means that water has to remain under public control, which alone can assert the common interest.
Aceasta înseamnă că apa trebuie să rămână sub control public, singurul care poate promova interesul general.
EnglishAt some point, the European Parliament will have to choose to assert its institutional position firmly.
La un moment dat, Parlamentul European va trebui să aleagă să-și exprime cu hotărâre poziția instituțională.
EnglishI think they can assert the input, strength and dynamics to create an ambitious, political commitment.
Cred că dumnealor pot aduce contribuţia, puterea şi dinamica necesare ajungerii la un angajament politic ambiţios.
EnglishFurthermore, I call for easier access to legal aid, in order to allow victims to assert their rights.
În plus, solicit facilitarea accesului la asistență juridică, pentru a permite victimelor să-și revendice drepturile.
EnglishThis is a major political challenge for a Europe that must assert itself as a visible leader in this process.
Este o provocare politică majoră pentru o Europă care trebuie să se afirme ca un lider vizibil în acest proces.
EnglishWe must strengthen the individual's employability and ability to assert him- or herself in the labour market.
Trebuie să consolidăm posibilităţile de angajare ale indivizilor şi capacitatea acestora de a se afirma pe piaţa muncii.
EnglishIn the face of countries engaging in capricious politics, however, an enormous country like Russia can easily assert its will.
Însă, în faţa unor ţări cu politici schimbătoare, o ţară uriaşă ca Rusia îşi poate impune cu uşurinţă voinţa.
EnglishIt is their task to help their national industries and national consumers to assert their rights in the other 26 countries.
Este sarcina lor să sprijine industriile şi consumatorii naţionali să îşi afirme drepturile în celelalte 26 de ţări.
EnglishIn the past, presidencies have too often tried to assert their national priorities over European agencies.
În trecut, preşedinţiile au încercat de prea multe ori să îşi afirme priorităţile naţionale mai presus de cele ale agenţiilor europene.
EnglishMr President, as Mr Vondra has just pointed out, we now indeed have a legal framework which is beginning to assert itself.
Domnule preşedinte, aşa cum tocmai a subliniat dl Vondra, acum avem într-adevăr un cadru legal care începe să se afirme.
EnglishAs a result, the national governments would be unable to adequately assert their own interests in international forums.
Ca urmare, guvernele naționale nu ar avea posibilitatea să-și afirme în mod adecvat propriile interese în forumurile internaționale.
EnglishUnder the Treaty of Lisbon, Europe has the foundation it requires in order to assert itself politically as well as economically.
În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, Europa dispune de baza necesară pentru a se afirma, atât politic, cât și economic.

Sinonime (în engleză) pentru "assertive":

assertive
assertion