Traducere engleză-română pentru "attached to"

EN

"attached to" română traducere

EN

attached to {adjectiv}

volume_up
attached to
As for the rest, this House is too attached to the presumption of innocence for me to comment on these matters further.
În rest, acest Parlament este prea atașat de prezumția de nevinovăție pentru ca eu să comentez mai mult cu privire la aceste chestiuni.
Mr President, Mr Maystadt, Commissioner, as you know, the Group of the Greens/European Free Alliance is traditionally very attached to the EIB.
Dle președinte, dle Maystadt, dle comisar, după cum știți, Grupul Verts/ALE este foarte atașat de BEI, prin tradiție.

Exemple de folosire pentru "attached to" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishYou know, President Barroso, that this House is very much attached to this issue.
Ştiţi, dle preşedinte Barroso, că acest Parlament este foarte ataşat de acest aspect.
EnglishTo date, the representative of the non-attached Members has still not been appointed.
Până în prezent, reprezentantul deputaţilor neafiliaţi nu a fost încă numit.
EnglishMrs Stihler also attached a great deal of importance to this in her remarks.
În remarcile sale, dna Stihler a acordat, de asemenea, o mare importanță acestui lucru.
EnglishConnect the device to your PC using the separate cable or cord attached to the device.
Conectați dispozitivul la PC utilizând cablul separat atașat la dispozitiv.
EnglishAs has been indicated, there are no financial packages attached to the agreement itself.
După cum a fost indicat, nu există pachete financiare referitoare la acordul însuși.
EnglishYou must know the name of the computer that has the printer attached to it.
Trebuie să cunoașteți numele computerului la care s-a atașat imprimanta.
EnglishIn addition, several Protocols and Declarations are attached to the Treaty.
În plus, anexele la Tratat cuprind o serie de protocoale şi declaraţii.
EnglishThe file is now attached to your message and appears in the Attach box in the message header.
Fișierul este acum atașat la mesaj și apare în caseta Atașare din antetul mesajului.
EnglishHowever, for conscientious MEPs and those in the non-attached group, it is a nightmare.
Dimpotrivă, pentru deputații onești și cei neafiliați, este un coșmar.
EnglishFor this reason, particular significance must be attached to the principle of subsidiarity.
Din acest motiv, trebuie acordată o importanță deosebită principiului subsidiarității.
EnglishA great deal of importance should be attached to the coalescence of the staff.
Trebuie acordată o importanță deosebită integrării personalului.
English(If a Bluetooth adapter is already built in or attached to your computer, ignore this step.)
(dacă este deja instalat sau atașat la computer un adaptor Bluetooth, ignorați acest pas.)
EnglishThese are described in the attached surveys of individual countries.
Acestea sunt descrise în sondajele anexate ale fiecărei ţări în parte.
EnglishIn any assessment, it is essential that importance be attached to the subject of safety.
Orice evaluare trebuie să se concentreze pe problema siguranţei.
EnglishA plant passport attached to a young tree indicates that it was grown under healthy conditions.
Un paşaport ataşat unei plante semnifică faptul că aceasta a crescut în condiţii sănătoase.
EnglishOur withdrawal must therefore come with some conditions attached.
Iată de ce retragerea noastră trebuie să se facă în anumite condiţii.
EnglishThe administration for the non-attached has said that the delegates should be chosen by consensus.
Administraţia deputaţilor neafiliaţi a susţinut că delegaţii trebuie aleşi prin consens.
EnglishThe group does not have a candidate who would be acceptable to all the Non-attached Members.
Grupul nu are un candidat care să fie considerat acceptabil de către toţi deputaţii neafiliaţi.
EnglishAnyone using this computer can already use any printer attached to the computer.
Oricine utilizează acest computer are deja posibilitatea de a utiliza orice imprimantă atașată computerului.
EnglishYou can keep some gadgets attached to Sidebar and place some on the desktop.
Aveți posibilitatea să păstrați unele gadgeturi atașate Barei laterale și să amplasați câteva pe desktop.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

attached adjectiv
Romanian
to prepoziţie
to bring to verb
to give birth to verb
Romanian
to break to verb
Romanian
to amount to verb
Romanian
to refer to verb
Romanian