EN

attention {substantiv}

volume_up
There were two interesting sentences in the report that merit further attention.
Raportul conţinea două teze interesante care merită o atenţie suplimentară.
The Galliga Polledo report devotes much attention to the Europe 2020 programme.
Raportul Garriga Polledo acordă o atenţie deosebită programului Europa 2020.
It is also necessary to pay attention to the correct application of directives.
Este, de asemenea, necesar să se acorde atenţie aplicării corecte a directivelor.
attention (dar şi: care)
attention (dar şi: care)
volume_up
pază {f} (atenție)

Exemple de folosire pentru "attention" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is therefore worthy of particular support and attention by the European Union.
Prin urmare, merită sprijin și o atenție deosebită din partea Uniunii Europene.
EnglishI am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.
Mă îngrijorează tendinţa de a acorda mai multă atenţie cantităţii decât calităţii.
EnglishIt is also necessary to pay attention to the correct application of directives.
Este, de asemenea, necesar să se acorde atenţie aplicării corecte a directivelor.
EnglishHowever, I would like to highlight a few aspects which require closer attention.
Doresc însă să subliniez câteva aspecte care trebuie abordate cu o atenţie sporită.
EnglishIn the report, much attention is paid to human rights and freedoms in Russia.
În raport, se acordă o mare atenţie drepturilor şi libertăţilor omului în Rusia.
EnglishWhat kind of text would this have been if we had not brought it to your attention?
Ce fel de text ar fi fost acesta, dacă nu l-am fi supus atenţiei dumneavoastră?
EnglishI draw attention to paragraphs 3, 7 and 8 of the joint motion for a resolution.
Atrag atenţia asupra alineatelor 3, 7 şi 8 din propunerea comună de rezoluţie.
EnglishI would also like to draw your attention to the political aspects of Mercosur.
De asemenea, aș dori să vă atrag atenţia asupra aspectelor politice ale Mercosur.
EnglishI would like to draw particular attention to the Lifelong Learning Programme.
Doresc să atrag atenția asupra Programului de învățare pe tot parcursul vieții.
EnglishA huge amount of patience and attention is being paid to this issue, and rightly so.
Se acordă foarte multă răbdare și atenție acestei chestiuni și pe bună dreptate.
EnglishThe idea of a financial transactions tax has generated a lot of attention so far.
Ideea unei taxe pe tranzacţiile financiare a stârnit până acum multă atenţie.
EnglishTherefore, all the attention should be directed at the public use of that money.
Prin urmare, toată atenţia trebuie îndreptată către folosirea publică a acelor bani.
EnglishThere were two interesting sentences in the report that merit further attention.
Raportul conţinea două teze interesante care merită o atenţie suplimentară.
EnglishI want to draw specific attention to the situation of LGBTI people in Zimbabwe.
Țin să atrag atenția în mod deosebit asupra situației persoanelor LHBT din Zimbabwe.
EnglishI would bring to the attention of this House that none of those three is a woman.
Aș aduce în atenția Parlamentului că niciunul dintre aceștia nu este femeie.
EnglishHowever, I would like to draw attention to two particularly important matters.
Totuși, aș dori să atrag atenția asupra a două probleme extrem de importante.
EnglishI think that this Parliament is paying too little attention to those special reports.
Cred că acest Parlament le acordă prea puțină atenție acestor rapoarte speciale.
EnglishThe Galliga Polledo report devotes much attention to the Europe 2020 programme.
Raportul Garriga Polledo acordă o atenţie deosebită programului Europa 2020.
EnglishParticular attention should be paid to the agricultural sector and consumers.
Sectorul agricol şi consumatorii ar trebui să se bucure de o atenţie specială.
EnglishI very much welcome the attention that this Parliament is paying to these proposals.
Salut cu entuziasm atenția pe care acest Parlament o acordă acestor propuneri.

Sinonime (în engleză) pentru "attention":

attention
attentiveness
attentive